Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Tìm hiểu về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty CP chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Được đăng lên bởi thanhphongkk248-gmail-com
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 3 - LỚP 1101BKSC0411 -KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

ĐỀ TÀI
TÌM HIỂU VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................3
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ
NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN.............................5
I.Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán...........................................5
1.Khái niệm công ty chứng khoán.................................................................5
2.Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán...................................................5
3.Vai trò của công ty chứng khoán................................................................6
4.Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán....................................................7
4.1.Các nghiệp vụ chính:...............................................................................7
4.2.Các nghiệp vụ phụ trợ:............................................................................8
II. Hình thức phát hành chứng khoán............................................................9
1 Đối với cổ phiếu.........................................................................................9
1.1 Phát hành chứng khoán riêng lẻ...............................................................9
1.2 Phát hành chứng khoán ra công chúng..................................................10
2 Đối với trái phiếu......................................................................................10
2.1 Trái phiếu công ty..................................................................................10
2.2 Trái phiếu chính phủ và chính quyền địa phương.................................11
III.Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.. .12
1.Khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán............................................12
2.Các phương thức bảo lãnh phát hành chứng khoán..................................12
2.1.Bảo lãnh với cam kết chắc chắn:...........................................................12
2.2.Bảo lãnh theo phương thức dự phòng....................................................12
2.3.Bảo lãnh với cố gắng cao nhất...............................................................12
1

NHÓM 3 - LỚP 1101BKSC0411 -KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

2.4.Bảo lãnh theo phương thức bán tất cả hoặc không................................13
2.5.Bảo lãnh the...
NHÓM 3 - LỚP 1101BKSC0411 -KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
ĐỀ TÀI
TÌM HIỂU VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................3
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ
NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN.............................5
I.Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán...........................................5
1.Khái niệm công ty chứng khoán.................................................................5
2.Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán...................................................5
3.Vai trò của công ty chứng khoán................................................................6
4.Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán....................................................7
4.1.Các nghiệp vụ chính:...............................................................................7
4.2.Các nghiệp vụ phụ trợ:............................................................................8
II. Hình thức phát hành chứng khoán............................................................9
1 Đối với cổ phiếu.........................................................................................9
1.1 Phát hành chứng khoán riêng lẻ...............................................................9
1.2 Phát hành chứng khoán ra công chúng..................................................10
2 Đối với trái phiếu......................................................................................10
2.1 Trái phiếu công ty..................................................................................10
2.2 Trái phiếu chính phủ và chính quyền địa phương.................................11
III.Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.. .12
1.Khái niệm bảo lãnh phát hành chứng khoán............................................12
2.Các phương thức bảo lãnh phát hành chứng khoán..................................12
2.1.Bảo lãnh với cam kết chắc chắn:...........................................................12
2.2.Bảo lãnh theo phương thức dự phòng....................................................12
2.3.Bảo lãnh với cố gắng cao nhất...............................................................12
1
Đề tài : Tìm hiểu về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty CP chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Tìm hiểu về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty CP chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Người đăng: thanhphongkk248-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đề tài : Tìm hiểu về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại công ty CP chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 9 10 369