Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Vận dụng quy trình cấp tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Hồng Bàng để xác định hạn mức tín dụng cho công ty cổ phần Tuấn Nguyệt

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 1574 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI CAM ĐOAN.
Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do tôi thực hiện.
Các số liệu và kết luận nghiên cứu trình bày trong bài trung thực. Các kết quả
nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Các tài liệu tham khảo đã đƣợc trích dẫn đầy đủ.
Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.

Chủ nhiệm đề tài

Danh mục các từ viết tắt
BCTC

Báo cáo tài chính

LNST

Lợi nhuận sau thuế

CĐKT

Cân đối kế toán

LNTT

Lợi nhuận trƣớc thuế

CMND

Chứng minh nhân dân

MTV

Một thành viên

CP

Cổ phần

NHCTD

Ngân hàng cấp tín dụng

CSH

Chủ sở hữu

NHTM

Ngân hàng thƣơng mại

CT

Công ty

PGD

Phó giám đốc

DH

Dài hạn

PKH

Phòng khách hàng

ĐKKD

Đăng ký kinh doanh

QSD

Quyền sử dụng

DN

Doanh nghiệp

STT

Số thứ tự

DNTN

Doanh nghiệp tƣ nhân

TCTD

Tổ chức tín dụng

DTT

Doanh thu thuần

TMCP

Thƣơng mại cổ phần

ĐTTC

Đầu tƣ tài chính

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

ĐVT

Đơn vị tính

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

GCN

Giấy chứng nhận

TSCĐ

Tài sản cố định

GĐ

Giám đốc

TSDH

Tài sản dài hạn

GTGT

Giá trị gia tăng

TSNH

Tài sản ngắn hạn

HĐKD

Hoạt động kinh doanh

TTS

Tổng tài sản

HMTD

Hạn mức tín dụng

VCSH

Vốn chủ sở hữu

HTK

Hàng tồn kho

XDCB

Xây dựng cơ bản

MỤCLỤC
Lý do chọn đề tài ............................................................................................................. 1
PHẦN I: ........................................................................................................................... 4
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ QUY TRÌNH CHO VAY THEO HẠN
MỨC TÍN DỤNG. ........................................................................................................... 4
1. Tín dụng và phƣơng thức cho vay theo hạn mức tín dụng. ....................................... 4
1.1. Khái niệm. ............................................................................................................ 4
1.2. Chức năng của cho vay theo hạn mức tín dụng. .................................................. 5
1.3. Ƣu nhƣợc điểm của cho vay theo hạn mức tín dụng. .......................................... 5
1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến HMTD. .................................................................... 5
1.4.1. Nhân tố chủ quan. .................................................................................................... 5
1.4.2. Các nhân tố khách quan. ......................................................................................... 6
2. Cách xác định hạn mức tín dụng. ...............................................
LỜI CAM ĐOAN.
Tôi xin cam đoan đây là đ tài nghiên cu do tôi thc hin.
Các s liu kết lun nghiên cu trình bày trong bài trung thc. Các kết qu
nghiên cu do chính tôi thc hin. Các tài liu tham khảo đã đƣợc trích dẫn đầy đủ.
Tôi xin chu trách nhim v nghiên cu ca mình.
Ch nhiệm đề tài
Đề tài Vận dụng quy trình cấp tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Hồng Bàng để xác định hạn mức tín dụng cho công ty cổ phần Tuấn Nguyệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Vận dụng quy trình cấp tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Hồng Bàng để xác định hạn mức tín dụng cho công ty cổ phần Tuấn Nguyệt - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Đề tài Vận dụng quy trình cấp tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamChi nhánh Hồng Bàng để xác định hạn mức tín dụng cho công ty cổ phần Tuấn Nguyệt 9 10 140