Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi cao học ngân hàng

Được đăng lên bởi trinhhaidb2015
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHUẨN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THI ĐẦU VÀO
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
VỀ TỔNG THỂ:
Học viên tham gia thi đầu vàotiếng Anh chương trình cao học tại Học viện Ngân
hàng phải đạt được tối thiểu bậc 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt
Nam hoặc tương đương
Theo chuẩn CEF (Khung đánh giá năng lực ngoại ngữ theo tiêu chuẩn chung
Châu Âu), một học viên đạt cấp độ 2/6 (A2) nhìn chung có những năng lực sau:
- Có thể hiểu được những câu và những cách diễn đạt được sử dụng thường xuyên gắn liền tới
những lĩnh vực liên quan trực tiếp (Ví dụ như những thông tin cơ bản về cá nhân và gia đình,
mua sắm, thông tin về địa lý của địa phương, việc làm)
- Có thể thực hiện được các giao tiếp đơn giản, thường nhật yêu cầu sự trao đổi thông tin đơn
giản, trực tiếp về những vấn đề quen thuộc, thường nhật.
- Có thể miêu tả được những thông tin về bản thân, những vấn đề về môi trường và những nhu
cầu trực tiếp.
PHẦN ĐỌC
KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU NÓI CHUNG
- Có thể hiểu được các bài khoá ngắn đơn giản có tính truyền tải thông tin về những đề tài
quen thuộc có kiến thức ngôn ngữ dùng hàng ngày hoặc liên quan đến chuyên môn của bản
thân.
- Có thể hiểu được các bài khoá ngắn đơn giản chứa đựng lượng từ vựng được sử dụng nhiều
nhất bao gồm cả phần từ vựng cũng thường được dùng trong nhiều ngôn ngữ khác.
ĐỌC THƯ TÍN


- Có thể hiểu được các dạng thư tín và các văn bản fax, yêu cầu thông tin, yêu cầu, thư
xác thực, vv. về những chủ đề quen thuộc.



- Có thể hiểu được những bức thư cá nhân đơn giản.
ĐỌC NHẰM LẤY ĐỊNH HƯỚNG



- Có thể đọc tìm tra xác định các thông tin cần tìm, và các thông tin có thể đoán biết
được trong những tài liệu thường nhật ví dụ như quảng cáo, tờ rao hàng, thực đơn danh
mục tham khảo, và thời gian biểu



- Có thể định vị thông tin từ danh sách và tách các thông tin cần (Ví dụ: sử dụng “trang
vàng” để tìm thông tin về dịch vụ hay cửa hàng…)



- Có thể hiểu được các biển báo và các thông báo hàng ngày xuất hiện ở những nơi công
cộng như trên đường phố, nhà hàng, nhà ga và những hướng dẫn, chỉ dẫn, cảnh báo
thảm hoạ ở nơi làm việc.

ĐỌC LÂY THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU LẬP LUẬN


- Có thể xác định được các thông tin cụ thể trong các tài liệu đơn giản như thư từ,
thông tin quảng cáo, những bài báo ngắn viết về các sự kiện.
ĐỌC HƯỚNG DẪN



- Có thể hiểu được các quy định được diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản ví dụ như quy
đị...



 !"##$
%&''()*+,-.%+
/01,2,
3456
789:";#<=>9<;#9?@A8B ;9C">"##DE">;FG"#< #7;!9789H">I"
#B">#J9?!;?DK;L9;#9MANOPQ;#R S#A">"T">"> !9">UQNV"># 9H;
<=# W;DE">?DE">
Theo chun CEF (Khung đánh giá năng lc ngoi ng theo tiêu chun chung
Châu Âu), mt hc viên đt cp đ 2/6 (A2) nhìn chung có nhng năng lc sau:
- Có thể hiểu được những câu và những cách diễn đạt được sử dụng thường xuyên gắn liền tới
những lĩnh vực liên quan trực tiếp (Ví dụ như những thông tin cơ bản về cá nhân và gia đình,
mua sắm, thông tin về địa lý của địa phương, việc làm)
- Có thể thực hiện được các giao tiếp đơn giản, thường nhật yêu cầu sự trao đổi thông tin đơn
giản, trực tiếp về những vấn đề quen thuộc, thường nhật.
- Có thể miêu tả được những thông tin về bản thân, những vấn đề về môi trường và nhng nhu
cầu trực tiếp.
X.
KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU NÓI CHUNG
- Có thể hiểu được các bài khoá ngắn đơn giản có tính truyền tải thông tin về nhng đề tài
quen thuộc có kiến thức ngôn ngữ dùng hàng ngày hoặc liên quan đến chuyên môn của bản
thân.
- Có thể hiểu được các bài khoá ngắn đơn giản chứa đựng lượng từ vựng được sử dụng nhiều
nhất bao gồm cả phần từ vựng cũng thường được dùng trong nhiều ngôn ngữ khác.
ĐỌC THƯ TÍN
- Có thể hiểu được các dạng thư tín và các văn bản fax, yêu cầu thông tin, yêu cầu, thư
xác thực, vv. về những chủ đề quen thuộc.
- Có thể hiểu được những bức thư cá nhân đơn giản.
ĐỌC NHẰM LẤY ĐỊNH HƯỚNG
- Có thể đọc tìm tra xác định các thông tin cần tìm, và các thông tin có thể đoán biết
được trong những tài liệu thường nhật ví dụ như quảng cáo, tờ rao hàng, thực đơn danh
mục tham khảo, và thời gian biểu
Đề thi cao học ngân hàng - Trang 2
Đề thi cao học ngân hàng - Người đăng: trinhhaidb2015
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi cao học ngân hàng 9 10 624