Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi cuối kì Quản trị tài chính

Được đăng lên bởi uyen-thu-nguyen-le
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 6178 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Question 1
Phát biểu nào sau đây là đúng nêu có
một sự thiếu hụt tồn kho
a. Tất cả các câu trên đều đúng
b. Công ly có thể mất doanh số hiện tại
do đơn hàng bị hủy hoặc mất doanh số
tương lai do khách hàng hiện tại không
nhận được hàng hóa theo như kỳ vọng
hoặc theo như thỏa thuận
c. Công ty có thể phải cho công nhân
nghỉ việc tạm thời nếu có thiếu hụt tồn
kho
d. Khách hàng sẽ giận dữ (hoặc thất
vọng) nếu họ mua hàng muộn, hoặc bị trì
hoãn do tồn kho thiếu làm cho mức sản
xuất bị chậm.
Question 2
Hai dự án A và B với dòng ngân quỹ cho
trong bảng sau. Phát biểu nào sau dẫy là
đúng biết k=10%
0
1
2
3
4
Dự án A
Dự án B

1000
-

500

600

100

200

300

200

100

500

1000
a. Nếu A và B là hai dự án loại trừ lẫn
nhau thi nên chọn A vì NPV A>NPV B
b. Nếu A và B là hai dự án loại trừ lẫn
nhau thì nên chọn A vì IRR A>IRR B
c. Nếu A và B là hai dự án loại trừ lẫn
nhau thi nên chọn B vi IRR B> IRR A
d . Nếu A và B lù hai dự án loại trừ lẫn
nhau
thì nên chọn B vi NPV B>NPV A
Question 3
Nhóm thông số nào đo lường mối liên hệ
giữa chi phí tài chính với khả năng để
trang trải chi phí tài chính
a.Thông số khả năng trang trải nợ
b.Thông số khả năng thanh toán
c.Thông số nợ
d.Thông số khả năng sinh lợi
e.Thông số hoạt động
Question 4
Khi thiếu hụt tiền mặt, công ty cân nhắc
đến các phương án tài trợ sau , ngoại trừ

a. Rút ngân quỹ từ tài sản lưu động, T
b.Vay ngắn hạn
c.Thanh lý nhưng tài sản cố định không cần
thiết
d.Vay dài hạn
Question 5
Dun & Bradstreet Credit Service, Standard&
Poor's vả Moody's là các________uy tín ở
Hoa Kỳ
a.Công ty chứng khoản
b.Công ty mua nợ
c.Tổ chức đánh giá tín dụng
d.Ngân hàng
Question 6
Cần cân nhắc yếu tố sau khi sử dụng nguồn
vốn bên ngoài, ngoại trừ :
a.Năng lực trả nợ
b.Năng lực đi vay
c.Điều kiện tài chính hiện tại của công ty
d. Tiến trình xây dụng kế hoạch đầu tư và tài
trợ
Question 7
Ngân quỹ chưa kể tài trợ bằng ______cộng
với
_________
a. số dư đầu kỳ, nhu cầu tài trợ
b. Nhu cầu tài trợ, Cân đối thu chi
c. Cân đối t h u chi, số dư tiền mặt đầu k ỳ
d.Cân đối
t h u chi, số d ư đã tài trợ
Question 8
Hai dự án A và B n h ư sau, vói k=15%, phát
biểu nào sau đây đúng:
0
D
ự
án
A
D
ự
án
B

1

2

3

4

5

-1000

500

600

100

200

100

-1000

300

200

100

500

800

a. PI A=1.12, PI B=1.16
b. PI A=1.12, PI B= 1.02

c. PI A=1.12, PI B= 1.2
d. PI A=1.2, PI B= 1.16
Question 9

_________những ngân
quỹ phát sinh sau khoản đầu tư ban
đẩu nhưng không bao gồm dòng ngân
quỹ của thời kỳ cuối
a. Dòng ngân quỹ ròng
tăng thêm hàng năm
b. Dòng ngân...
Question 1
Phát biểu nào sau đây là đúng nêu có
một sự thiếu hụt tồn kho
a. Tất cả các câu trên đều đúng
b. Công ly có thể mất doanh số hiện tại
do đơn hàng bị hủy hoặc mất doanh số
tương lai do khách hàng hiện tại không
nhận được hàng hóa theo như kỳ vọng
hoặc theo như thỏa thuận
c. Công ty có thể phải cho công nhân
nghỉ việc tạm thời nếu có thiếu hụt tồn
kho
d. Khách hàng sẽ giận dữ (hoặc thất
vọng) nếu họ mua hàng muộn, hoặc bị trì
hoãn do tồn kho thiếu làm cho mức sản
xuất bị chậm.
Question 2
Hai dự án A và B với dòng ngân quỹ cho
trong bảng sau. Phát biểu nào sau dẫy là
đúng biết k=10%
0
1
2 3 4
Dự án A -
1000
500 600 100 200
Dự án B -
1000
300 200 100 500
a. Nếu A và B là hai dự án loại trừ lẫn
nhau thi nên chọn A vì NPV A>NPV B
b. Nếu A và B là hai dự án loại trừ lẫn
nhau thì nên chọn A vì IRR A>IRR B
c. Nếu A và B là hai dự án loại trừ lẫn
nhau thi nên chọn B vi IRR B> IRR A
d . Nếu A và B lù hai dự án loại trừ lẫn
nhau
thì nên chọn B vi NPV B>NPV A
Question 3
Nhóm thông số nào đo lường mối liên hệ
giữa chi phí tài chính với khả năng để
trang trải chi phí tài chính
a.Thông số khả năng trang trải nợ
b.Thông số khả năng thanh toán
c.Thông số nợ
d.Thông số khả năng sinh lợi
e.Thông số hoạt động
Question 4
Khi thiếu hụt tiền mặt, công ty cân nhắc
đến các phương án tài trợ sau , ngoại trừ
a. Rút ngân quỹ từ tài sản lưu động, T
b.Vay ngắn hạn
c.Thanh lý nhưng tài sản cố định không cần
thiết
d.Vay dài hạn
Question 5
Dun & Bradstreet Credit Service, Standard&
Poor's vả Moody's là các________uy tín
Hoa Kỳ
a.Công ty chứng khoản
b.Công ty mua nợ
c.Tổ chức đánh giá tín dụng
d.Ngân hàng
Question 6
Cần cân nhắc yếu tố sau khi sử dụng nguồn
vốn bên ngoài, ngoại trừ :
a.Năng lực trả nợ
b.Năng lực đi vay
c.Điều kiện tài chính hiện tại của công ty
d. Tiến trình xây dụng kế hoạch đầu tư và tài
trợ
Question 7
Ngân quỹ chưa kể tài trợ bằng ______cộng
với _________
a. s dư đầu kỳ, nhu cầu tài trợ
b. Nhu cầu tài trợ, Cân đối thu chi
c. Cân đối thu chi, số dư tiền mặt đầu k
d.Cân đối thu chi, số dư đã tài trợ
Question 8
Hai dự án A và B như sau, vói k=15%, phát
biểu nào sau đây đúng:
0 1 2 3 4 5
D
án
A
-1000 500 600 100 200 100
D
án
B
-1000 300 200 100 500 800
a. PI A=1.12, PI B=1.16
b. PI A=1.12, PI B= 1.02
c. PI A=1.12, PI B= 1.2
d. PI A=1.2, PI B= 1.16
Question 9
Đề thi cuối kì Quản trị tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi cuối kì Quản trị tài chính - Người đăng: uyen-thu-nguyen-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề thi cuối kì Quản trị tài chính 9 10 943