Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi GDV Vietinbank 2012

Được đăng lên bởi Hai Hung Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3063 lần   |   Lượt tải: 1 lần
dethinganhang.com

Đề thi GDV Vietinbank 2012
1) Có 2 người bán cam. Người thứ nhất nói: nếu anh cho tôi 8 quả cảm thì số cam 2 chúng ta bằng nhau.
Người thứ 2 nói: nếu anh cho tôi 8 quả cam thì số cam của tôi gấp đôi số cam của anh. Hỏi số cam mỗi
người ? --->người thứ nhất 24 quả, người thứ hai 40 quả.câu này tính ra kq kì kì

2) Có 2 người cùng đi tới điểm Y trên 1 hành trình cùng hướng và điểm xuất phát. A xuât phát lúc 2h20,
vận tốc 60km/h. B xuất phát lúc 2h40, vận tốc 70km/h. Hỏi 2 người gặp nhau vào lúc mấy h??? câu này
tính như thế nào ah?
3) Nếu ng dân k tăng tiết kiệm thì ảnh hưởng như thế nào đến tỷ giá hối đoái thực---> chọn A
a. tăng và xuất khẩu ròng giảm
b. tăng và XK ròng tăng
4). Nhân tố nào không làm ảnh hưởng đến nguồn cung cầu ngoại tệ? (mức lương tương đối giữa các
nước/ mức phúc lợi xã hội khác nhau giữa các nước/ tỉ lệ lãi suất tương đối giữa các nước/ tỉ lệ lạm phát
tương đối giữa các nước)--->mức phúc lợi xã hội khác nhau giữa các nước

Một tiệm photocopy niêm yết giá là x(đ) cho 10 trang đầu, 50 trang tiếp theo giá rẻ hơn 10 trang đầu là
5đ, từ trang 61 trở đi tính giá chung là 2đ. Hỏi photo 200 trang hết bao nhiêu tiền?

Các cấp bậc trong phân cấp hành chính VN? có 3 cấp

5) Xếp độ "sang trọng, cao cấp" các dòng xe sau từ Cao đến thấp: ???
Bently , BMW, Lexus, Toyota, Kia
6) Cổ phần công ty. A nắm 40% cổ phần. B nắm 15.000 cổ phần. C nắm giữ nhiều hơn A 25%. Hỏi số cổ
phần của A.----> A= 60.000

7) câu hỏi về thứ tự cấp độ sản phẩm: giá trị cốt lõi, sp chung, sp mong muốn, sp hoàn thiện, sp tiềm ẩn
sp tiềm ẩn--> sp chung--->giá trị cốt lõi----->sp hoàn thiện--->sp mong muốn
8). khi đại diện của doanh nghiệp tiềm năng nói vs bạn khi bạn gt về sp của nh mình :" tôi ko có quyền
quyết định mua sp này, t sẽ trao đổi lại vs ng có quyền" thì tức là họ---> chọn C
a.có ý trì hoãn quyết định
b.bạn có cơ hội nói chuyện vs ng có quyền
c.bạn phải giữ liên lạc vs ng này
d....

9)Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa khi giá bán bằng: chi phí biên

10) Trong thị trường độc quyền thuần túy không có tính chất nào sau đây: ---> chọn B
dethinganhang.com

dethinganhang.com

A. Khả năng ra nhập thị trường của các công ty mới khó khăn hơn
B. Trên thị trường có sản phẩm thay thế cho sản phẩm đầu ra của công ty
C. Khách hàng khó khăn trong việc tiếp cận thông tin
D. Khách hàng là duy nhất.

11) Nếu ngân hàng trung ương giảm lãi suất sẽ làm cho---> chọn C?
A. Lạm phát tăng
B. Cung tiên giảm
C. Tăng tỉ lệ tiết kiệm của ...
Đề thi GDV Vietinbank 2012
1) 2 người bán cam. Người th nht nói: nếu anh cho tôi 8 qu cm thì s cam 2 chúng ta bng nhau.
Người th 2 nói: nếu anh cho tôi 8 qu cam thì s cam ca tôi gấp đôi số cam ca anh. Hi s cam mi
người ? --->người thnht 24 quả, người th hai 40 qu.câu này tính ra kq kì kì
2) 2 người cùng đi tới điểm Y trên 1 hành trình cùng h
ư
ớng và đim xut phát. A xuât phát lúc 2h20,
vn tc 60km/h. B xut phát lúc 2h40, vn tc 70km/h. Hỏi 2 người gp nhau vào lúc my h??? câu này
tính như thế nào ah?
3) Nếu ng dân k tăng tiết kim thì ảnh hưởng như thế nào đến t giá hối đoái thực---> chn A
a. tăng và xuất khu ròng gim
b. tăng và XK r
òng tăng
4). Nhân t nào không làm ảnh hưởng đến ngun cung cu ngoi t? (mức lương tương đối gia các
nước/ mc phúc li hi khác nhau giữa các c/ t l lãi suất tương đối giữa các nước/ t l lm phát
tương đối giữa các nước)--->mc phúc li xã hi khác nhau giữa các nước
Mt tim photocopy niêm yết giá là x(đ) cho 10 trang đu, 50 trang tiếp theo giá r hơn 10 trang đu
5đ, từ trang 61 trở đi tính giá chung là 2đ. Hỏi photo 200 trang hết bao nhiêu tin?
Các cp bc trong phân cp hành chính VN? có 3 cp
5) Xếp độ "sang trng, cao cp" các dòng xe sau từ Cao đến thp: ???
Bently , BMW, Lexus, Toyota, Kia
6) C phn công ty. A nm 40% cphn. B nm 15.000 cphn. C nm ginhiều hơn A 25%. Hỏi sc
phn ca A.----> A= 60.000
7) câu hi vthtcấp độ sn phm: giá trct lõi, sp chung, sp mong mun, sp hoàn thin, sp tim n
sp tim n--> sp chung--->giá trct lõi----->sp hoàn thin--->sp mong mun
8). khi đại din ca doanh nghip tim năng nói vs bn khi bn gt v sp ca nh mình :" tôi ko quyn
quyết định mua sp này, t sẽ trao đổi li vs ng có quyn" thì tc là h---> chn C
a.có ý trì hoãn quyết định
b.bạn có cơ hội nói chuyn vs ng có quyn
c.bn phi giliên lc vs ng này
d....
9)Trong thị trường cnh tranh hoàn ho, doanh nghiệp đạt li nhun tối đa khi giá bán bằng: chi phí biên
10) Trong thị trường độc quyn thun túy không có tính chất nào sau đây: ---> chn B
dethinganhang.com
dethinganhang.com
Đề thi GDV Vietinbank 2012 - Trang 2
Đề thi GDV Vietinbank 2012 - Người đăng: Hai Hung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi GDV Vietinbank 2012 9 10 673