Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi MARKETING căn bản.

Được đăng lên bởi kinhvanhoa94
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi MARKETING căn ban
 học kì 2, năm 2012­2013
 
Câu 1: Vì sao các doanh nghiệp cần nghiên cứu các dạng nhu cầu của 
khách hàng khi tiến hành hoạt động kinh doanh? Ví dụ minh họa. Câu 2:
Nêu đặc điểm của giai đoạn phát triển ( tăng trưởng) trong chu kì sống 
của san phẩm? Vì sao trong giai đoạn này mục tiêu quang cáo là quang
cáo thuyết phục?Giai thích? Câu 3: Nêu đặc trung, đối tượng áp dụng 
của các loại hình kênh phân phối: độc quyền, rộng rãi, chọn lọc? Câu 4:
Một doanh nghiệp có tình hình san xuất kinh doanh như sau: Chi phí 
biến đổi trên 1 san phẩm: 25.000 đ Chi phí cố định: 2.000.000.000 đ 
San lượng san xuất và tiêu thụ: 200.000 sp Tỉ suất sinh lời trên vốn 
đầu tư: 20% Vồn đầu tư: 5.000.000.000 đ 1, Tính giá bán mục tiêu? 2, 
Tính san lượng hòa vốn? Doanh thu hòa vốn? Thời gian hòa vốn? 3, 
Nếu giá ban giam bớt 5.000đ/sp thì doanh nghiệp cần san xuất và tiêu 
thụ bao nhiêu đơn vị san phẩm để đạt lợi nhuận mục tiêu?

...
Đ thi MARKETING căn b n a
h c kì 2, năm 2012-2013
Câu 1: Vì sao các doanh nghi p c n nghiên c u các d ng nhu c u c a
khách hàng khi ti n hành ho t đ ng kinh doanh? Ví d minh h a. Câu 2:ế
Nêu đ c đi m c a giai đo n phát tri n ( tăng tr ng) trong chu kì s ng ưở
c a s n ph m? Vì sao trong giai đo n này m c tiêu qu ng cáo là qu ng a a a
cáo thuy t ph c?Gi i thích? Câu 3: Nêu đ c trung, đ i t ng áp d ng ế a ượ
c a các lo i hình kênh phân ph i: đ c quy n, r ng rãi, ch n l c? Câu 4:
M t doanh nghi p có tình hình s n xu t kinh doanh nh sau: Chi phí a ư
bi n đ i trên 1 s n ph m: 25.000 đ Chi phí c đ nh: 2.000.000.000 đ ế a
S n l ng s n xu t và tiêu th : 200.000 sp T su t sinh l i trên v n a ượ a
đ u t : 20% V n đ u t : 5.000.000.000 đ 1, Tính giá bán m c tiêu? 2, ư ư
Tính s n l ng hòa v n? Doanh thu hòa v n? Th i gian hòa v n? 3, a ượ
N u giá b n gi m b t 5.000đ/sp thì doanh nghi p c n s n xu t và tiêu ế a a a
th bao nhiêu đ n v s n ph m đ đ t l i nhu n m c tiêu? ơ a
Đề thi MARKETING căn bản. - Người đăng: kinhvanhoa94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi MARKETING căn bản. 9 10 984