Ktl-icon-tai-lieu

đề thi môn tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi vandong86
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
Câu1: Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá ( Giáo trình KTCT (2006) trang
53-55))

2

Câu 2: Hai thuộc tính của hàng hoá, lượng giá trị hàng hoá và các yếu tố ảnh hưởng tới lượng giá
trị (Giáo trình KTCT 56-64)

3

Câu 3. Nội dung và tác dụng của quy luật giá trị (Giáo trình KTCT (2006) trang 72-75)

6

Câu 4. Sự chuyển tiền thành tư bản; điều kiện ra đời và hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động
(Giáo trình KTCT(2006) trang 83-90) 7
Câu 5. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư, hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư (Giáo trình
KTCT trang 90- 103)

9

Câu 6: Các nhân tố ảnh hưởng đến tích lũy tư bản, các quy luật của tích lũy (Giáo trình 112-121)
(Giáo trình KTCT trang 111-121)

12

Câu 7: Lợi nhuận, lợi nhuận bình quân, giá cả sản xuất ( Giáo trình KTCT trang 159-169)
Câu 8: Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp (chưa edit lần 2)

16

18

Câu 9: Nguyên nhân ra đời và đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền( chưa edit lần 2)

19

Câu 10: Sở hữu và các thành phần kinh tế trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
(chưa edit lần 2) 23
Câu 11. Tính tất yếu, mục tiêu, quan điểm của CNH, HĐH ở Việt Nam?(chưa edit lần 2)
CÂU 12(chưa edit lần 2)28
CÂU 13 (chưa edit lần 2)

32

27

ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ
1. Câu1: Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá ( Giáo trình KTCT (2006)
trang 53-55))
1.1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá
Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua hai kiểu tổ chức kinh tế, đó là sản
xuất tự cấp tự túc và sản xuất hàng hoá.
- Sản xuất tự cấp tự túc là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra nhằm thoả mãn trực
tiếp nhu cầu của người sản xuất.
- Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để trao đổi hoặc
bán trên thị trường.
Sản xuất hàng hoá chỉ ra đời, khi có đủ 2 điều kiện sau đây:
1.1.1.Điều kiên cần: có phân công lao động xã hội
- Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hội ra thành các ngành, nghề khác nhau
của nền sản xuất xã hội => tạo ra sự chuyên môn hoá lao động => chuyên môn hoá sản xuất thành
những ngành nghề khác nhau => mỗi người sản xuất chỉ tạo ra một hoặc một vài loại sản phẩm nhất
định. Song, cuộc sống của mỗi người lại cần đến rất nhiều loại sản phẩm khác nhau => Để thoả mãn nhu
cầu đòi hỏi họ phải có mối liên hệ phụ thuộc vào nhau, trao đổi sản phẩm cho nhau.
1.1.2 Điều kiện đủ: có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất
- Về m...
MỤC LỤC
Câu1: Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá ( Giáo trình KTCT (2006) trang
53-55)) 2
Câu 2: Hai thuộc tính của hàng hoá, lượng giá trị hàng hoá và các yếu tố ảnh hưởng tới lượng giá
trị (Giáo trình KTCT 56-64) 3
Câu 3. Nội dung và tác dụng của quy luật giá trị (Giáo trình KTCT (2006) trang 72-75) 6
Câu 4. Sự chuyển tiền thành tư bản; điều kiện ra đời và hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động
(Giáo trình KTCT(2006) trang 83-90) 7
Câu 5. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư, hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư (Giáo trình
KTCT trang 90- 103) 9
Câu 6: Các nhân tố ảnh hưởng đến tích lũy tư bản, các quy luật của tích lũy (Giáo trình 112-121)
(Giáo trình KTCT trang 111-121) 12
Câu 7: Lợi nhuận, lợi nhuận bình quân, giá cả sản xuất ( Giáo trình KTCT trang 159-169) 16
Câu 8: Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp (chưa edit lần 2) 18
Câu 9: Nguyên nhân ra đời và đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền( chưa edit lần 2) 19
Câu 10: Sở hữu và các thành phần kinh tế trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
(chưa edit lần 2) 23
Câu 11. Tính tất yếu, mục tiêu, quan điểm của CNH, HĐH ở Việt Nam?(chưa edit lần 2) 27
CÂU 12(chưa edit lần 2)28
CÂU 13 (chưa edit lần 2) 32
đề thi môn tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi môn tài chính tiền tệ - Người đăng: vandong86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
đề thi môn tài chính tiền tệ 9 10 254