Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2

Được đăng lên bởi Thanh Hường Trần
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4643 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2 – CÔ HOA (ĐH 23KT05)
1. Trình bày hệ số gia tăng tiền tệ theo phép đo cung tiền hẹp (M1) và phép đo cung tiền
rộng (M2).
Hệ số gia tăng tiền tệ theo M1 và M2 thay đổi thế nào khi dân chúng có khuynh hướng
chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn sang tiền gửi có kỳ hạn? (3.5đ)
2. Giải thích mối quan hệ giữa lãi suất chiết khấu thương mại của NHTM và lãi suất tái
chiết khấu của NHTW.
Trình bày cơ chế tác động của lãi suất tái chiết khấu đến mục tiêu hoạt động và mục tiêu
trung gian của chính sách tiền tệ.
Liên hệ thực tiễn với lãi suất tái chiết khấu ở VNam và sự vận dụng trong nền kinh tế
2008. (3.5đ)
3. Chứng minh rằng NHTW là ngân hàng của các ngân hàng.
Tại sao nói NHTW là người cho vay cuối cùng của NHTM?
Anh/chị hãy trình bày quan điểm cá nhân về ý kiến “Các NHTM không bao giờ phá sản
vì trong trường hợp nào thì NHTW đều là người cho vay cuối cùng” (3đ)
ĐỀ 2
Thời gian 90 phút (không tính thời gian đọc đề)
Câu 1: Phân tích các nhân tố của cung tiền tệ M2.Cho biết các biện pháp để thắt chặt tiền tệ của
NHTW để kiểm soát và kiềm chế lạm phát.
Câu2:Cho biết vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trường.
Cho biết mối liên hệ giữa lãi suất chiết khấu của NHTM và lãi suất tái chiết khấu của
NHTW.Cho biết Ý nghĩa thực tiễn
Câu3: Trong các nghiệm vụ tài sản có của ngân hàng thương mại thì nghiệp vụ nào có lợi cho
việc tạo bút tệ, nghiệp vụ nào cản trở việc tạo bút tệ.Tại Sao?.Cho biết quan điểm cá nhân về
câu nói “NHTM sẽ không bao giờ bị phá sản do đã có NHTW có vai trò như người cứu cánh
cho vay cuối cùng”
ĐỀ 3
1.phân tích vai trò của ngân sách nhà nước. nếu nhà nước muốn bảo trợ ngành ô tô nội địa thì
phải dùng công cụ ngân sách nhà nước ntn?
2.Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất.
vì sao nói "lãi suất là công cụ để ngân hàng trung ương điều hành CSTT"
liên hệ với thực tiễn hiện nay tại VN
3.NHTM khác với các NHTG ở điểm đặc biệt nào?
nêu mối liên hệ giữa NHTM và thị trường chứng khoán thông qua các nghiệp vụ của NHTM
Câu 1:trình bày các phép đo cung tiền tệ. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức cung tiền
M2
Giả sử nền kinh tế có tỉ lê tiền mặt trên tiền gửi ko kỳ han là là 15%, tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 8%
và tỉ lệ dự trữ thừa trung bình của hệ thống NHTM là 12%.Cho biết sự thay đổi của tiền cơ bản
và mức cung tiền M2 khi:

1.Chính phủ phát hành trái phiếu vay công chúng 500 tỷ
2.NHTW mua trái phiếu trên thị trường mở 1200 tỷ
Câu 2:Cho tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 3%, NHTM nhận tiền gửi là 5000 triệu đồng. Cho biết lượng
tiền mở ...
ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2 – CÔ HOA (ĐH 23KT05)
1. Trình bày hệ số gia tăng tiền tệ theo phép đo cung tiền hẹp (M1) và phép đo cung tiền
rộng (M2).
Hệ số gia tăng tiền tệ theo M1 và M2 thay đổi thế nào khi dân chúng có khuynh hướng
chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn sang tiền gửi có kỳ hạn? (3.5đ)
2. Giải thích mối quan hệ giữa lãi suất chiết khấu thương mại của NHTM và lãi suất tái
chiết khấu của NHTW.
Trình bày cơ chế tác động của lãi suất tái chiết khấu đến mục tiêu hoạt động và mục tiêu
trung gian của chính sách tiền tệ.
Liên hệ thực tiễn với lãi suất tái chiết khấu ở VNam và sự vận dụng trong nền kinh tế
2008. (3.5đ)
3. Chứng minh rằng NHTW là ngân hàng của các ngân hàng.
Tại sao nói NHTW là người cho vay cuối cùng của NHTM?
Anh/chị hãy trình bày quan điểm cá nhân về ý kiến “Các NHTM không bao giờ phá sản
vì trong trường hợp nào thì NHTW đều là người cho vay cuối cùng” (3đ)
ĐỀ 2
Thời gian 90 phút (không tính thời gian đọc đề)
Câu 1: Phân tích các nhân tố của cung tiền tệ M2.Cho biết các biện pháp để thắt chặt tiền tệ của
NHTW để kiểm soát và kiềm chế lạm phát.
Câu2:Cho biết vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trường.
Cho biết mối liên hệ giữa lãi suất chiết khấu của NHTM và lãi suất tái chiết khấu của
NHTW.Cho biết Ý nghĩa thực tiễn
Câu3: Trong các nghiệm vụ tài sản có của ngân hàng thương mại thì nghiệp vụ nào có lợi cho
việc tạo bút tệ, nghiệp vụ nào cản trở việc tạo bút tệ.Tại Sao?.Cho biết quan điểm cá nhân về
câu nói “NHTM sẽ không bao giờ bị phá sản do đã có NHTW có vai trò như người cứu cánh
cho vay cuối cùng”
ĐỀ 3
1.phân tích vai trò của ngân sách nhà nước. nếu nhà nước muốn bảo trợ ngành ô tô nội địa thì
phải dùng công cụ ngân sách nhà nước ntn?
2.Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất.
vì sao nói "lãi suất là công cụ để ngân hàng trung ương điều hành CSTT"
liên hệ với thực tiễn hiện nay tại VN
3.NHTM khác với các NHTG ở điểm đặc biệt nào?
nêu mối liên hệ giữa NHTM và thị trường chứng khoán thông qua các nghiệp vụ của NHTM
Câu 1:trình bày các phép đo cung tiền tệ. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức cung tiền
M2
Giả sử nền kinh tế có tỉ lê tiền mặt trên tiền gửi ko kỳ han là là 15%, tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 8%
và tỉ lệ dự trữ thừa trung bình của hệ thống NHTM là 12%.Cho biết sự thay đổi của tiền cơ bản
và mức cung tiền M2 khi:
ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2 - Người đăng: Thanh Hường Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2 9 10 483