Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi ngân hàng BIDV

Được đăng lên bởi Bồ Công Anh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DE THI NGAN HANG BIDV
Phần
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Và

1.

Trắc

nghiệm

tổng

quan

25

câu.

Thế

vận
hội
Oympic
mùa
đông
2012
tổ
chức
ở
đâu
ASIAD
2014
tổ
chức
ở
đâu
AI
là
người
chèn
lưng
cứu
pháo
trong
Điện
Biên
Phủ?
Nhân
vật
nào
không
có
trong
truyện
Kiều
Ca
sỹ
của
ca
khúc
: Can
You
Feel
The
Love
Tonight
Quê
hương
của
Romeo
và
Juliet
1

số

câu

hỏi

về

quy

luật

các

hình,

các

số.

Phần
2:
Trắc
nghiệm
có
giải
thích
1.
Vai
trò
của
thuế
=>
chọn
tất
cả
2. Tài sản ngày 31/12/N là 600 tỷ, tăng 20% so với năm ngoái, vòng quay vốn lưu động là 2, Tài sản
lưu
động
chiếm
40%
tổng
tài
sản,
tính
Doanh
thu
thuần
năm
N?
3. Tính WACC với tỷ trọng vốn tự có 30%, trái phiếu 40%, vay ngân hàng 30%, lãi suất của vốn tự có
12%,
trái
phiếu
9%,
lãi
lay
12%.
4. MUa 1 cổ phiếu 100, cổ tức nhận được năm sau là 12, năm sau bán cổ phiếu giá 110, tính Tỷ suất
lợi
nhuận.
5. Cho vay đảo nợ áp dụng luật nào?? A, Không được phép cho vay đảo nợ, B. Theo luật NHNN, C>
Theo
luật
các
tổ
chức
tín
dụng
6. Lựa chọn 1 dự án trong 2 dự án theo tiêu chuẩn NPV và IRR thì cho kết quả lựa chọn khác nhau,
nên chọn dự án nào? A. DỰ án có NPV lớn hơn, B. Dự án có IRR lớn hơn. C. Chưa đủ cơ sở kết
luận
7. Thời gian ân hạn là A/ Tối đa 6 tháng, B. tối đa 9 tháng, C. Tối đa 12 tháng, D. Phù hợp với khả
năng
trả
nợ
của
khách
hàng
8. Khi lãi suất thị trường tăng thì giá trái phiếu thế nào? A. Tăng, B. Giảm. C, Không đổi. D. Chưa đủ
cơ
sở
kết
luận
9. Doanh nghiệp A có đủ điều kiện chứng minh có khả năng trả 2 tỷ đồng.
Hiện tại A đang cần 80 000 USD tương đương 1.68 tỷ đồng để mua nước hoa về bán, NGân hàng
nên A. Cho vay 1,68 tỷ, B, Cho vay 2 tỷ, C, Không cho vay, D. CHo vay 8000 USD
Còn

1

số

Phần

3.

Chiếm

câu
tổng

nữa

mà

điểm

cao

lovezuloveme
nhất,

đề

chẳng
ra

như

nhớ.
sau

Tổng đầu tư 140 triêu, trong đó máy móc thiết bị 100 triệu, còn lại là đầu tư vào nhà xưởng và chi phí
khác.
Thuế
25%
Thanh
lý
tài
sản
cố
định
năm
cuối
dự
án
là
10
triệu
Doanh
thu
năm
1
là
60,
đạt
50%
công
suất
tối
đa
Những năm sau trở đi mỗi năm tăng 20% cho đến khi đạt công suất tối đa
Thu
nhập
trước
thuế,
lãi
vay,
khấu
hao
là
60%
doanh
thu
Tỷ
suất
chiết
khấu
12%
khấu
hao
đường
thẳng
Và
doanh
nghiệp
này
đang
đứng
trước
2
phương
án
lựa
chọn:
1/ Phương án 1. ĐI vay 100 tỷ, lãi suất 10%, cho ân hạn 1 năm, nợ gốc trả đều vào cuối năm
2/ Phương án 2. Đi thuê toàn bộ máy móc trong 3 năm đầu, mỗi năm trả 29 triệu trong đó lãi 4 triệu .
Cuối năm thứ 3 mua lại máy móc giá 25 triệu và tính khấu hao với 25 triệu trong 2 năm còn l...
DE THI NGAN HANG BIDV
Phần 1. Trắc nghiệm tổng quan 25 câu.
1. Thế vận hội Oympic mùa đông 2012 tổ chức đâu
2. ASIAD 2014 tổ chức đâu
3. AI người chèn lưng cứu pháo trong Điện Biên Phủ?
4. Nhân vật nào không trong truyện Kiều
5. Ca sỹ của ca khúc : Can You Feel The Love Tonight
6. Quê hương của Romeo Juliet
1 số câu hỏi về quy luật các nh, các số.
Phần 2: Trắc nghiệm có giải thích
1. Vai trò của thuế => chọn tất cả
2. Tài sản ngày 31/12/N là 600 tỷ, tăng 20% so với năm ngoái, vòng quay vốn lưu động là 2, Tài sản
lưu động chiếm 40% tổng i sản, tính Doanh thu thuần năm N?
3. Tính WACC với tỷ trọng vốn tự có 30%, trái phiếu 40%, vay ngân hàng 30%, lãi suất của vốn tự có
12%, trái phiếu 9%, lãi lay 12%.
4. MUa 1 cổ phiếu 100, cổ tức nhận được năm sau là 12, năm sau bán cổ phiếu giá 110, tính Tỷ suất
lợi nhuận.
5. Cho vay đảo nợ áp dụng luật nào?? A, Không được phép cho vay đảo nợ, B. Theo luật NHNN, C>
Theo luật các tổ chức tín dụng
6. Lựa chọn 1 dự án trong 2 dự án theo tiêu chuẩn NPV IRR thì cho kết quả lựa chọn khác nhau,
nên chọn dự án nào? A. DỰ án NPV lớn hơn, B. Dự án IRR lớn hơn. C. Chưa đủ skết
luận
7. Thời gian ân hạn A/ Tối đa 6 tháng, B. tối đa 9 tháng, C. Tối đa 12 tháng, D. Phù hợp với khả
năng trả nợ của khách hàng
8. Khi lãi suất thị trường tăng thì giá trái phiếu thế nào? A. Tăng, B. Giảm. C, Không đổi. D. Chưa đủ
sở kết luận
9. Doanh nghiệp A đủ điều kiện chứng minh khả năng trả 2 tỷ đồng.
Hiện tại A đang cần 80 000 USD tương đương 1.68 tỷ đồng để mua nước hoa về bán, NGân hàng
nên A. Cho vay 1,68 tỷ, B, Cho vay 2 tỷ, C, Không cho vay, D. CHo vay 8000 USD
Còn 1 số câu nữa lovezuloveme chẳng nhớ.
Phần 3. Chiếm tổng điểm cao nhất, đề ra như sau
Tổng đầu tư 140 triêu, trong đó máy móc thiết bị 100 triệu, còn lại là đầu tư vào nhà xưởng và chi phí
khác.
Thuế 25%
Thanh tài sản cố định năm cuối dự án 10 triệu
Doanh thu năm 1 60, đạt 50% công suất tối đa
Những năm sau trở đi mỗi năm tăng 20% cho đến khi đạt công suất tối đa
Thu nhập trước thuế, lãi vay, khấu hao là 60% doanh thu
Tỷ suất chiết khấu 12%
khấu hao đường thẳng
doanh nghiệp này đang đứng trước 2 phương án lựa chọn:
1/ Phương án 1. ĐI vay 100 tỷ, lãi suất 10%, cho ân hạn 1 năm, nợ gốc trả đều vào cuối năm
2/ Phương án 2. Đi thuê toàn bộ máy móc trong 3 năm đầu, mỗi năm trả 29 triệu trong đó lãi 4 triệu .
Cuối năm thứ 3 mua lại máy móc giá 25 triệu tính khấu hao với 25 triệu trong 2 năm còn lại.
áp dụng NPV để cho biết doanh nghiệp nên chọn phương án nào?
Đề thi ngân hàng BIDV - Người đăng: Bồ Công Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi ngân hàng BIDV 9 10 6