Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi nghiệp vụ tín dụng của BIDV

Được đăng lên bởi cuabunrieu2
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi nghiệp vụ Tín dụng của BIDV
Đề bài:
1/ Anh (Chị) hãy trình bày các phương thức cho vay của Tổ chức tín dụng đối với
khách hàng.
2/ Anh (Chị) hãy nêu khái niệm hợp đồng bảo lãnh; Các hình thức và nội dung bảo
lãnh của Ngân hàng.
3/ Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, những nội dung nào tổ chức tín
dụng phải thực hiện khi cấp tín dụng đối với khách hàng.
4/ Một doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh 2009 và đề nghị BIDV cấp hạn mức
tín dụng ngắn hạn như sau:
Giá trị sản lượng 178 tỷ đồng
Doanh thu 160 tỷ đồng
Vòng quay vốn lưu động năm 2009 bằng 2008
Vốn tự có và coi như tự có là 5% doanh thu
Khấu hao cơ bản 5% doanh thu
Thuế các loại 3% doanh thu
Chi phí quản trị điều hành 2% doanh thu
Lợi nhuận 2% doanh thu
Doanh nghiệp được ngân hàng ứng trước tiền thanh toán bình quân là 10tỷ đồng
và phải trả nhà cung cấp nguyên vật liệu được duy trì ổn định là khoảng 6tỷ đồng.
Ngoài ra doanh nghiệp đang được ngân hàng công thương cấp hạn mức tín dụng
năm 2009 là 10tỷ đồng.
Hãy tính toán hạn mức tín dụng ngắn hạn BIDV sẽ cấp cho doanh nghiệp năm
2009, biết rằng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2008 như
sau:
Sản lượng thực hiện 162tỷ đồng
Doanh thu thuần 150tỷ đồng
Thuế các loại 4,2tỷ đồng
Lợi nhuận 3tỷ đồng
Tài sản lưu động bình quận 2008 50tỷ đồng...
http://www.nghoangvan137.blogspot.com
Đề thi nghip v Tín dng ca BIDV
Đề bài:
1/ Anh (Ch) y trình bày các phương thc cho vay ca T chc tín dng đối vi
khách hàng.
2/ Anh (Ch) y nêu khái nim hp đồng bo lãnh; Các hình thc và ni dung bo
lãnh ca Ngân hàng.
3/ Theo quy định ca Lut các T chc tín dng, nhng ni dung nào t chc tín
dng phi thc hin khi cp tín dng đối vi khách hàng.
4/ Mt doanh nghip lp kế hoch kinh doanh 2009 và đề ngh BIDV cp hn mc
tín dng ngn hn như sau:
Giá tr sn lượng 178 t đồng
Doanh thu 160 t đồng
Vòng quay vn lưu đng năm 2009 bng 2008
Vn t có và coi như t có là 5% doanh thu
Khu hao cơ bn 5% doanh thu
Thuế các loi 3% doanh thu
Chi phí qun tr điu hành 2% doanh thu
Li nhun 2% doanh thu
Doanh nghip được ngân hàng ng trước tin thanh toán bình quân là 10t đồng
và phi tr nhà cung cp nguyên vt liu đưc duy trì n định là khong 6t đồng.
Ngoài ra doanh nghip đang đưc ngân hàng công thương cp hn mc tín dng
năm 2009 là 10t đồng.
Hãy tính toán hn mc tín dng ngn hn BIDV s cp cho doanh nghip năm
2009, biết rng tình hình sn xut kinh doanh ca doanh nghip năm 2008 như
sau:
Sn lượng thc hin 162t đồng
Doanh thu thun 150t đồng
Thuế các loi 4,2t đồng
Li nhun 3t đồng
Tài sn lưu động bình qun 2008 50t đồng
Đề thi nghiệp vụ tín dụng của BIDV - Người đăng: cuabunrieu2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi nghiệp vụ tín dụng của BIDV 9 10 205