Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Sacombank

Được đăng lên bởi begau_90
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2743 lần   |   Lượt tải: 1 lần
STT Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ NOI
- CóDUNG
là tài khoản mang đặc tính nào sau DAP AN
đây:
1
Chỉ có hoặc số dư Nợ hoặc số dư Có trên bảng cân đối tài khoản

2

3

Vừa có số dư Nợ vừa có số dư Có, hai số dư phải bù trừ nhau trên bảng cân
đối Tài khoản.
Lúc có số dư Nợ, lúc có số dư Có hoặc có cả hai số dư
Hình thức thanh toán nào sau đây được xem là thanh toán liên Ngân hàng:
CITAD, Bù trừ, thanh toán từng lần qua Tài khoản tiền gửi tại NHNN
Ủy nhiệm thu- Ủy nhiệm chi
Thanh toán bằng séc.
Tất cả các hình thức trên

1

1

Cách thức ghi nhận thu nhập hoặc chi phí từ nhượng bán thanh lý tài sản
cố định nào sau đây là đúng với quy định hiện hành.
Xác định chênh lệch giữa thu từ hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ với
chi phí phát sinh từ hoạt động thanh lý, nhượng bán và giá trị còn lại của
TSCĐ sau đó ghi nhận vào thu nhập nếu chênh lệch dương hoặc ngược lại
ghi nhận chi phí nếu chênh lệch âm.
Tất cả khoản thu từ hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi nhận
vào thu nhập; toàn bộ chi phí phát sinh từ hoạt động thanh lý, nhượng bán
và giá trị còn lại của TSCĐ ghi nhận vào chi phí.
Tiến hành xóa sổ Tài sản cố định
Câu a và b đúng

4

5

6

7

Lệnh chuyển tiền ( theo mẫu Sacombank ban hành) là loại chứng từ nào
sau đây
Chứng từ ghi sổ
Chứng từ gốc
Chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ
Các câu trả lời trên đều sai.
Theo chế độ lưu trử tài liệu kế toán hiện hành thì loại chứng từ nào sau đây
phải
được
trữcó
tốitính
thiểu
năm
Tài liệu
kếlưu
tóan
sử10
liệu
liên quan lâu dài đến họat động của ngân
hàng
Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập BCTC.
Tài liệu không sử dụng trực tiếp ghi sổ KT và lập BCTC
Tài liệu kế tóan liên quan đến các vụ kiện
Theo quy định của NHNN trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày kết
thúc năm tài chính, TCTD phải công khai báo cáo Tài chính.
15 ngày
30 ngày
60 ngày
120 ngày
TCTD tiến hành kiểm kê Tài sản khi nào?
Cuối năm tài chính (31/12) hoặc khi có quyết định của Chủ tịch HĐQT.
Khi khóa sổ để lập báo cáo tài chính năm.
Khi tách, nhập, hợp nhất, chuyển đổi sở hữu; khi xảy ra thiên tai, địch họa
hoặc khi có quyết định của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.
Trường hợp b và c.

1

1

1

1

1

8

Vốn chủ sở hữu của TCTD bao gồm những khoản mục nào ?
Vốn tự có + Lợi nhuận chưa phân phối.
Vốn điều lệ + Thặng dư vốn cổ phần + quỹ dự trữ bổ sung VĐL+ quỹ đầu
tư phát triển nghiệp vụ + quỹ dự phòng tài chính + các khoản chênh lệch
do đánh gía lại tài sản, chênh lệch tỷ giá theo quy định của pháp luật + lợi
nhuận được để lại.
V...
STT NOI DUNG DAP AN
1
Chỉ có hoặc số dư Nợ hoặc số dư Có trên bảng cân đối tài khoản
Lúc có số dư Nợ, lúc có số dư Có hoặc có cả hai số dư 1
2
Hình thức thanh toán nào sau đây được xem là thanh toán liên Ngân hàng:
CITAD, Bù trừ, thanh toán từng lần qua Tài khoản tiền gửi tại NHNN
Ủy nhiệm thu- Ủy nhiệm chi
Thanh toán bằng séc.
Tất cả các hình thức trên
1
3
1
Tiến hành xóa sổ Tài sản cố định
Câu a và b đúng
4
Chứng từ ghi sổ
Chứng từ gốc
Chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ
1
Các câu trả lời trên đều sai.
5
Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập BCTC.
1
Tài liệu không sử dụng trực tiếp ghi sổ KT và lập BCTC
Tài liệu kế tóan liên quan đến các vụ kiện
6
15 ngày
30 ngày
60 ngày
120 ngày
1
7
TCTD tiến hành kiểm kê Tài sản khi nào?
Cuối năm tài chính (31/12) hoặc khi có quyết định của Chủ tịch HĐQT.
Khi khóa sổ để lập báo cáo tài chính năm.
Trường hợp b và c.
1
Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ - tài khoản mang đặc tính nào sau
đây:
Vừa số Nợ vừa số Có, hai số phảitrừ nhau trên bảng cân
đối Tài khoản.
Cách thức ghi nhận thu nhập hoặc chi ptnhượng bán thanh lý tài sản
cố định nào sau đây là đúng với quy định hiện hành.
Xác định chênh lệch giữa thu từ hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ với
chi pphát sinh thoạt động thanh lý, nhượng bán gtrị còn lại của
TSCĐ sau đó ghi nhận vào thu nhập nếu chênh lệch dương hoặc ngược lại
ghi nhận chi phí nếu chênh lệch âm.
Tất cả khoản thu thoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi nhận
vào thu nhập; toàn bộ chi phí phát sinh thoạt động thanh lý, nhượng bán
và giá trị còn lại của TSCĐ ghi nhận vào chi phí.
Lệnh chuyển tiền ( theo mẫu Sacombank ban hành) loại chứng từ nào
sau đây
Theo chế độ lưu trử tài liệu kế toán hiện hành thì loại chứng từ nào sau đây
phải được lưu trữ tối thiểu 10 năm
Tài liệu kế tóan tính sử liệu liên quan lâu dài đến họat động của ngân
hàng
Theo quy định của NHNN trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày kết
thúc năm tài chính, TCTD phải công khai báo cáo Tài chính.
Khi tách, nhập, hợp nhất, chuyển đổi sở hữu; khi xảy ra thiên tai, địch họa
hoặc khi có quyết định của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.
Đề thi Sacombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Sacombank - Người đăng: begau_90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Đề thi Sacombank 9 10 806