Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Sacombank

Được đăng lên bởi begau_90
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1469 lần   |   Lượt tải: 4 lần
STT NOI DUNG
1 Bộ Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp của Sacombank gồm mấy quy tắc?
10
12
15
20
2 Những thông tin nào bạn không cần phải bảo mật?
Tài khoản khách hàng
Báo cáo tài chính của ngân hàng
Giấy nháp đang soạn thảo các văn bản
Bản tin Nhà đầu tư
3

4

5

Trường hợp nào bạn được phép nhận quà của khách hàng (với điều kiện
phải có báo cáo lên cấp trên việc nhận quà này)
Khách hàng tặng quà lưu niệm trị giá dưới 500.000 đ
Khách hàng tặng tiền trị giá dưới 100.000 đ
Khách hàng mời bạn đi du lịch ở 1 khu resort
Khách hàng cấp học bổng cho con bạn du học

DAP AN
1

1

1

Một nhân viên dùng địa chỉ email của cơ quan để phát tán những hình ảnh
vui nhộn và truyện cười không liên quan đến công việc và gửi đến nhiều
người bên ngoài cơ quan. Hành động có thể xem như vi phạm Quy tắc đạo
đức nghề nghiệp ở Quy tắc thứ mấy?
Quy tắc 1
Quy tắc 4
Quy tắc 9
Tất cả đều đúng
Hành động nào sau đây có thể bị xem là vi phạm Quy tắc thứ 5 về việc
chống rửa tiền?
Nhân viên đứng tên tài khoản thay cho khách hàng để tiếp nhận tiền không
rõ nguồn gốc
Nhân viên mở tài khoản cho khách hàng nhưng không nhận được đầy đủ
giấy tờ tùy thân của khách
Nhân viên nhận tiền gửi của khách hàng cá nhân với giá trị rất lớn nhưng
không báo cáo lên cấp trên
Tất cả đều đúng

6

7

1

Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy tắc 1 quy định
nội dung gì về trách nhiệm tuân thủ :
Hiểu và tuân thủ các quy định nội bộ của Sacombank
Hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật, các chuẩn mực và thông lệ
của
nam
vàrủi
quốc
tế có
liênlýquan
LuônViệt
nhận
thức
ro về
pháp
trongđến
cáchoạt
hànhđộng
độngcủa
tácSacombank.
nghiệp hàng
ngày.
Câu a, b đúng.
Câu
b, quy
c đúng
Tuâna,
thủ
định của pháp luật và chính sách của Sacombank là nội dung
của Quy tắc nào trong Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank?
Quy tắc 1
Quy tắc 2
Quy tắc 3
Quy tắc 4

1
1

8

Trong Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Sacombank, Quy tắc 1 quy định
nội dung gì sau đây :
Tuân thủ
quy
định
pháp
luật
chính
Sacombank.
Luôn
nhận
thức
rủicủa
ro về
pháp
lý và
trong
cácsách
hànhcủa
động
tác nghiệp hàng
ngày.
Đảm bảo năng lực chuyên môn và tinh thần làm việc thận trọng.
Câu a, b đúng.
Câu a, b, c đúng

Luôn nhận thức rủi ro về pháp lý trong các hành động tác...
  
 !""#$"%&##'()
*
+
,
+*
+



 !"#
 $%
-
./01(023#45/637,**8***
./0145/637**8***
./0#9$625:%4;<4
./0' =$>$6=
?

?
@
'AB
,
 &$ '
C
()$"$*$ +,,-
.$/ '0
.$// '
D
1$23
1$24
1$25
1$26
7%89 %9:*$;"< &$=
>?@7@"=*$A
B,"@CD +EF?G*$ )H
"$,"7$=%8?@*$ I"="J I&$
%8@G*$0( ,>)KF%"1$2 
L&=M1$2L
( ,!$  >) +KF?" 1$2 LN "&"=
O7J&
"@ L@ )I&
7P$QO
"@M% %9  
8D
"@&J"<7+7?<%
?@7@
7,1$2  L&=-/1$23*$ +
,C$H"&7=$R
()$"$*$ +?$/$ST"?=
U="*$OI>?@*$ I ,-0
V$L77"&?W7 ,=
0
$*$ +?$"!-?,C$
1$27,*$2  L&=-
Đề thi Sacombank - Trang 2
Đề thi Sacombank - Người đăng: begau_90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi Sacombank 9 10 961