Ktl-icon-tai-lieu

đề thi tài chính công

Được đăng lên bởi tnh-bd-k25-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1460 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Phân biệt hàng hóa, dịch vụ công với hàng hóa, dịch vụ thông thường.
2. Tại sao nói thiếu hụt ngân sách nhà nước và nợ của chính phủ có mối liên quan chặt chẽ
với nhau?
3. Tại sao ngân sách nhà nước là một chương trình hành động quốc gia?
4. Trình bày những khác biệt giữa phân quyền và phân cấp.
5. Theo quan điểm của Ngân hàng Thế giới, nhà nước nên tập trung thực hiện những chức
năng cơ bản nào? Giải thích.
6. Khu vực công bao gồm những bộ phận nào?
7. Quan điểm hiện đại về cân bằng ngân sách nhà nước là gì?
8. Tại sao ở Việt Nam các khoản thuế liên quan đến hàng nhập khẩu tập trung hết về ngân
sách trung ương?
9. Hãy phân tích mục tiêu của phân cấp ngân sách nhà nước ở Việt Nam.
10. Hãy phân biệt Bổ sung để cân đối ngân sách địa phương và Bổ sung theo mục tiêu cho
ngân sách địa phương trong phân cấp ngân sách nhà nước ở Việt Nam.
11. Tại sao có quan điểm cho rằng chính phủ vay nợ trong nước không gây ra gánh nặng cho
thế hệ tương lai của nước đó?
12. Phân biệt Dự trữ tài chính và Dự phòng ngân sách nhà nước trong quá trình ngân sách
nhà nước ở Việt Nam.
Câu 1:
a. Anh/chị hãy trình bày và phân tích những nguyên tắc cần thiết khi đánh giá phạm vi ảnh
hưởng của thuế đối với phân phối thu nhập?
b. Trên cơ sở phân tích của mình, hãy đánh giá phạm vi ảnh hưởng của thuế thu nhập đối
với người có thu nhập cao hiện nay và thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao sửa
đổi, bổ sung (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2009)?
Câu 1:
a. Theo anh/chị, tài chính công có những chức năng gì đối với nền kinh tế và đối với xã
hội?
b. Hãy cho ví dụ để chứng minh quan điểm của mình?
Nhãm A
C©u 1. §Æc ®iÓm cña TCC
- së h÷u NN (së h÷u c«ng)
- phôc vô lîi Ých chung vµ lîi Ých c«ng céng
- qu¶n lý theo luËt c«ng (luËt NSNN)
c©u 2. C«ng trong TCC cã nghÜa lµ ?
- c«ng céng
C©u 3. Cïng suÊt hiÖn vµ tån t¹i ®ång thêi víi NN ?
- ThuÕ
C©u 4. TC NN lµ g× ?
- lµ lÜnh vùc tµi chÝnh
c©u 5. §K c¬ b¶n ®Ó TC NN xuÊt hiÖn vµ tån t¹i ?
- cã NN vµ tiÒn tÖ

C©u 6. Chñ thÓ nµo cña TC NN lµ c. nµo?
- c¸c c¬ quan c«ng quyÒn NN
- c¸c c.q thuéc ®¬n vÞ NN ngoµi bé m¸y NN ?
C©u 7. C¸c quü tiÒn tÖ nµo thuéc TC NN?
- quü tiÒn tÖ tËp trung (NSNN)
- Quü tiÒn tÖ kh«ng tËp trung (c¸c quü c«ng ngoµi NSNN)
C©u 8. Cã mÊy lo¹i qh tiÒn tÖ thuéc TC NN ?
- 4 lo¹i
C©u 9. XÐt theo qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, thø tù xuÊt hiÖn c¸c bé phËn cña TC NN ntn?
- TC cña c¸c c.q c«ng quyÒn
- TC cña c¸c c.q ®¬n vÞ thuéc khu vùc NN
- TC NN tæng hîp
C©u 10. Trong §K kinh tÕ thÞ trêng, bé phËn TC cña c¸c c.q ®¬n vÞ thuéc khu...
1. Phân biệt hàng hóa, dịch vụ công với hàng hóa, dịch vụ thông thường.
2. Tại sao nói thiếu hụt ngân sách nhà nước nợ của chính phủ mối liên quan chặt chẽ
với nhau?
3. Tại sao ngân sách nhà nước là một chương trình hành động quốc gia?
4. Trình bày những khác biệt giữa phân quyền và phân cấp.
5. Theo quan điểm của Ngân hàng Thế giới, nhà nước n tập trung thực hiện những chức
năng cơ bản nào? Giải thích.
6. Khu vực công bao gồm những bộ phận nào?
7. Quan điểm hiện đại về cân bằng ngân sách nhà nước là gì?
8. Tại sao Việt Nam các khoản thuế liên quan đến hàng nhập khẩu tập trung hết vngân
sách trung ương?
9. Hãy phân tích mục tiêu của phân cấp ngân sách nhà nước ở Việt Nam.
10. Hãy phân bit Bổ sung để cân đối ngân sách địa phương Bổ sung theo mục tiêu cho
ngân sách địa phương trong phân cấp ngân sách nhà nước ở Việt Nam.
11. Tại sao có quan điểm cho rằng chính phủ vay nợ trong nước không gây ra gánh nặng cho
thế hệ tương lai của nước đó?
12. Phân biệt Dự trữ tài chính và Dự phòng ngân sách nhà nước trong quá trình ngân sách
nhà nước ở Việt Nam.
Câu 1:
a. Anh/chị hãy trình bày và phân tích những nguyên tắc cần thiết khi đánh giá phạm vi ảnh
hưởng của thuế đối với phân phối thu nhập?
b. Tn sở phân tích của mình, hãy đánh giá phạm vi ảnh hưởng của thuế thu nhập đối
với người thu nhập cao hiện nay thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao sửa
đổi, bổ sung (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2009)?
Câu 1:
a. Theo anh/chị, tài chính công những chức năng đối với nền kinh tế đối với
hội?
b. Hãy cho ví dụ để chứng minh quan điểm của mình?
Nhãm A
C©u 1. §Æc ®iÓm cña TCC
- së h÷u NN (së h÷u c«ng)
- phôc vô lîi Ých chung vµ lîi Ých c«ng céng
- qu¶n lý theo luËt c«ng (luËt NSNN)
c©u 2. C«ng trong TCC cã nghÜa lµ ?
- c«ng céng
C©u 3. Cïng suÊt hiÖn vµ tån t¹i ®ång thêi víi NN ?
- ThuÕ
C©u 4. TC NN lµ g× ?
- lµ lÜnh vùc tµi chÝnh
c©u 5. §K c¬ b¶n ®Ó TC NN xuÊt hiÖn vµ tån t¹i ?
- cã NN vµ tiÒn tÖ
đề thi tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi tài chính công - Người đăng: tnh-bd-k25-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
đề thi tài chính công 9 10 950