Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ KTHP KINH TẾ PHÁT TRIỂN K38 ĐỀ 483 UEH

Được đăng lên bởi vdtt-ic-ueh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TR
A Q

GĐ I
C KI
T TP. CM
Ị FA AGE Ề HI EH
ĐỀ C Í
T ỨC
(Đề thi có 04 trang)

Ề HI H
H
MÔ
I H
H
h i i
i 0 h t h

H

H
IỂ
th i i

h t ề

Mã đề thi 483
v t n: ....................................................................................................
y sinh:.......................................... MSSV: .............................................
p: .................................................. STT: .................................................
H

I H H

G

I

H

C

KÍ GT1

H

C

G

KÍ GT2

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A
B
C
D

A
B
C
D
Câu 1: Thị trườn lao độn khu vực nôn thôn có điểm cân bằn thấp hơn điểm cân bằn chun của thị trườn
lao độn xã hội. Điều đó có n hĩa l :
A. Khôn có thất n hiệp hữu hình.
B. Khôn có thất n hiệp vô hình.
C. Khôn có hiện tượn bán thất n hiệp.
D. Khôn có thất n hiệp.
Câu 2: Thất n hiệp hữu hình hoặc trá hình bao ồm nhữn th nh phần sau đây, loại trừ:
A. hữn n ười tron tuổi lao độn bị thôi việc do thu hẹp quy mô sản xuất.
B. hữn n ười tron tuổi lao độn bị thôi việc do tay n hề thấp.
C. hữn n ười tron tuổi lao độn thất n hiệp thời vụ.
D. hữn n ười tron tuổi lao độn nhưn khôn có nhu cầu lao độn .
Câu 3: Mục đích cuối cùn của quá trình phát triển kinh tế của một quốc ia l :
A. Tăn phúc lợi cho tất cả m i n ười.
B. Tăn mức thu nhập bình quân đầu n ười.
C. Thay đổi cơ cấu kinh tế n nh theo hư n phát triển.
D. Tất cả các mục đích tr n.
Câu 4: Tốc độ tăn trưởn GDP bình quân h n năm của nư c A l 7,0%, của vốn sản xuất l 6,5% v của lao
độn l 4 %. Sử dụn h m Cobb-Dou las ồm ba yếu tố K, , T (Y=Kα.Lβ.T) v i hệ số bi n của K l 0,6, tỷ lệ
đón óp của yếu tố T v o tăn trưởn GDP l (xấp xỉ) :
A. 21%.
B. 27%.
C. 33%.
D. 26%.
Câu 5: Phân phối lại thu nhập nhằm mục đích :
A. ân cao thu nhập thực tế của n ười n hèo. B. ân cao thu nhập của đại bộ phận dân cư
C. Giảm b t sự bất bình đẳn về thu nhập.
D. ấy của n ười i u chia cho n ười n hèo.
Câu 6: Theo Marx, chỉ ti u tổn sản phẩm xã hội đo lườn thu nhập của nền kinh tế khôn tính đến:
A. Giá trị hoạt độn của các n nh t i chính, n ân h n .
B. Giá trị sản phẩm cuối cùn của các n nh sản xuất sản phẩm vật chất.
C. Giá trị hoạt độn của các n nh iao thôn vận tải v thôn tin li n lạc.
D. Giá trị sản phẩm trun ian của các n nh sản xuất sản phẩm vật chất.
Câu 7: Theo số liệu thốn k 2008: GDP n nh nôn n hiệp l 11 tỷ USD, vốn đầu tư đạt 1,75 tỷ USD. ếu
năm 2009, tốc độ tăn t...
Trang 1/4 - 483
 ....................................................................................................
 .......................................... MSSV: .............................................
 .................................................. STT: .................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
B
C
D
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
A
B
C
D
Câu 1: 
 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 2: 
A. 
B.  
C.  
D. 
Câu 3: 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 4: 
-
.L


A. 21%. B. 27%. C. 33%. D. 26%.
Câu 5: 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 6: 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 7: 

theo mô hình Harrod-Domar) là:
A. 5,09. B. 4,68. C. 4,87. D. 4,25.



(4 trang)



483


ĐỀ THI THỬ KTHP KINH TẾ PHÁT TRIỂN K38 ĐỀ 483 UEH - Trang 2
ĐỀ THI THỬ KTHP KINH TẾ PHÁT TRIỂN K38 ĐỀ 483 UEH - Người đăng: vdtt-ic-ueh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ KTHP KINH TẾ PHÁT TRIỂN K38 ĐỀ 483 UEH 9 10 529