Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tiền tệ ngân hàng

Được đăng lên bởi nguyenthuphuong131
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 103 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Trường hợp nào không phải phương thức luân chuyển vốn gián tiếp.
a. Công ty bảo hiểm Bảo Việt cho công ty TNHH Honda VN vay vốn
b. Bạn mua trái phiếu của ngân hàng VCB
c. Bạn mượn 100 triệu VNĐ từ bạn thân
d. Bạn vay ngân hàng Đông Á 100 triệu VNĐ
Câu 2: Cổ phiếu công ty vừa được phát hành sẽ được giao dịch trên thị trường
Thị trường tiền tệ (I)
Thị trường vốn (II)
Thị trường sơ cấp (III)
Thị trường thứ cấp (IV)
a. I và III
b. I và IV
c. II và III
d. II và IV
Câu 3: Khi khách hàng gửi 100 triệu VNĐ vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, ngay lập tức sẽ tác động
làm:
a. MB giảm 100 triệu VNĐ
b. M1 giảm 100 triệu VNĐ, M2 không đổi
c. M2 tăng 100 triệu VNĐ
d. a và b
Câu 4: Khi lãi suất của trái phiếu ……….. mức lãi suất cân bằng, trên thị trường trái phiếu sẽ dư
……………….. và giá trái phiếu sẽ ……………
a. Thấp hơn; cầu; tăng
b. Cao hơn; cầu; giảm
c. Thấp hơn; cung; giảm
d. Cao hơn; cung; tăng
Câu 5: Theo thuyết dự tính, đường cong lãi suất hoàn vốn dốc xuống khi:
a. Lãi suất ngắn hạn thấp hơn lãi suất dài hạn
b. Lãi suất ngắn hạn cao hơn lãi suất dài hạn (lãi suất ngắn hạn trong tương lai có xu hướng
giảm)
c. Lãi suất ngắn hạn bằng lãi suất dài hạn
Câu 6: Một trái phiếu có mệnh giá là 100 triệu đồng, lãi suất 12%/năm, thời hạn 2 năm. Nếu lãi suất
thị trường dự tính tăng lên 15%/năm thì:
a. Tỷ suất lợi tức dự tính của trái phiếu có thể nhỏ hơn lãi suất trái phiếu
b. Tỷ suất lợi tức dự tính của trái phiếu có thể lớn hơn lãi suất trái phiếu
c. Tỷ suất lợi tức dự tính của trái phiếu không bị ảnh hưởng
d. Không có phương án nào đúng
Câu 7: Khoản mục nào không thuộc bên nguồn vốn của VCB?
a. Vốn của ngân hàng
b. Tiền gửi có kì hạn của khách hàng
c. Tiền gửi của BIDV
d. Tiền gửi tại BIDV

Câu 8: Vì lãi suất thị trường tăng mạnh, khách hàng chuyển 100 triệu VNĐ từ tài khoản tiền gửi
không kì hạn sang tài khoản tiền gửi có kì hạn sẽ có tác động làm:
a. M1 không đổi, M¬2 tăng 100 triệu VNĐ
b. MB tăng 100 triệu, M1 giảm 100 triệu VNĐ
c. M1 giảm 100 triệu, M2 không đổi
d. Không có phương án đúng
Câu 9: Một quyển sách có giá 40000 đồng. VD này minh họa cho chức năng nào của tiền:
a. Chức năng phương tiện trao đổi
b. Chức năng phương tiện tích lũy giá trị
c. Chức năng phương tiện đo lường giá trị
d. a và c
Câu 10: Nếu hệ số nhân tiền bằng 3, NHTW cần thực hiện nghiệp vụ nào dưới đây để tăng mức
cung tiền lên 120 tỷ?
a. bán 360 tỷ trái phiếu cho các NHTM
b. Mua 3600 tỷ trái phiếu của các NHTM
c. Bán 40 tỷ trái phiếu cho các NHTM
d. Mua 40 tỷ trái phiếu của các NHTM
Câu 11: M2 ...
Câu 1: Trường hợp nào không phải phương thức luân chuyển vốn gián tiếp.
a. Công ty bảo hiểm Bảo Việt cho công ty TNHH Honda VN vay vốn
b. Bạn mua trái phiếu của ngân hàng VCB
c. Bạn mượn 100 triệu VNĐ từ bạn thân
d. Bạn vay ngân hàng Đông Á 100 triệu VNĐ
Câu 2: Cổ phiếu công ty vừa được phát hành sẽ được giao dịch trên thị trường
Thị trường tiền tệ (I)
Thị trường vốn (II)
Thị trường sơ cấp (III)
Thị trường thứ cấp (IV)
a. I và III
b. I và IV
c. II và III
d. II và IV
Câu 3: Khi khách hàng gửi 100 triệu VNĐ vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, ngay lập tức sẽ tác động
làm:
a. MB giảm 100 triệu VNĐ
b. M1 giảm 100 triệu VNĐ, M2 không đổi
c. M2 tăng 100 triệu VNĐ
d. a và b
Câu 4: Khi lãi suất của trái phiếu ……….. mức lãi suất cân bằng, trên thị trường trái phiếu sẽ dư
……………….. và giá trái phiếu sẽ ……………
a. Thấp hơn; cầu; tăng
b. Cao hơn; cầu; giảm
c. Thấp hơn; cung; giảm
d. Cao hơn; cung; tăng
Câu 5: Theo thuyết dự tính, đường cong lãi suất hoàn vốn dốc xuống khi:
a. Lãi suất ngắn hạn thấp hơn lãi suất dài hạn
b. Lãi suất ngắn hạn cao hơn lãi suất dài hạn (lãi suất ngắn hạn trong tương lai có xu hướng
giảm)
c. Lãi suất ngắn hạn bằng lãi suất dài hạn
Câu 6: Một trái phiếu có mệnh giá là 100 triệu đồng, lãi suất 12%/năm, thời hạn 2 năm. Nếu lãi suất
thị trường dự tính tăng lên 15%/năm thì:
a. Tỷ suất lợi tức dự tính của trái phiếu có thể nhỏ hơn lãi suất trái phiếu
b. Tỷ suất lợi tức dự tính của trái phiếu có thể lớn hơn lãi suất trái phiếu
c. Tỷ suất lợi tức dự tính của trái phiếu không bị ảnh hưởng
d. Không có phương án nào đúng
Câu 7: Khoản mục nào không thuộc bên nguồn vốn của VCB?
a. Vốn của ngân hàng
b. Tiền gửi có kì hạn của khách hàng
c. Tiền gửi của BIDV
d. Tiền gửi tại BIDV
Đề thi tiền tệ ngân hàng - Trang 2
Đề thi tiền tệ ngân hàng - Người đăng: nguyenthuphuong131
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi tiền tệ ngân hàng 9 10 898