Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tín dụng Sacombank

Được đăng lên bởi Hồ Ngọc Uyển Nhi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã số:

TD.2A
CÁC BẢNG SỐ LIỆU TRA CỨU
NHÂN VIÊN TÍN DỤNG
Kỹ năng làm việc với các con số
Ứng viên dùng các bảng số liệu dưới đây làm cơ sở để tính toán và trả lời các câu hỏi
kiểm tra.

Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của Cty X
các công ty
Bảng 1

TT
1
2
3
4
5

Thị phần tiêu thụ sản phẩm H của

(Đơn vị: Triệu đồng)

Chỉ tiêu
Vốn chủ sở hữu

Doanh thu
Chi phí
Lợi nhuận
Thuế

31/12/2004
3.000
6.000
5.300
700
50

31/08/2005
4.000
9.500
7.500
1.000
75

Bảng 2

TT

Công ty

31/12/2004

31/08/2005

1
2
3
4

CT 1
CT 2
CT 3
CT 4
Tổng cộng

20%
20%
35%
25%
100%

25%
22%
34%
19%
100%

Lãi suất cho vay bằng đồng VN của các NHTM
NHTM K
tại thời điểm 31/08/2005
Bảng 3
(Đơn vị: đồng)

TT

NHTM

1
2
3
4

NHTM M
NHTM N
NHTM O
NHTM P

(Đơn vị: %/tháng)

Khung
LSCV
Ngắn Hạn
0,90 – 1,00
1,00 – 1,05
0,85 – 0,95
0,87 – 1,00

Khung
LSCV
Trung Hạn
1,05 – 1,15
1,10 – 1,25
1,00 – 1,15
0,95 – 1,10

Tỷ giá ngoại tệ niêm yết tại

Bảng 4

ỷ

31/12/2004
Mua

1
2
3

USD/VND
EUR /VND
GBP/VND

31/08/2005

Bán

Mua

Bán

15.830

15.850

15.865

15.870

20.215

20.245

20.235

20.275

28.025

28.105

28.005

28.147

Mã
số: TD.1A
CÂU HỎI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM NHÂN VIÊN TÍN DỤNG
Kiến thức tổng quát về kinh tế - ngân hàng
Ứng viên chọn 01 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong các phương án
trả lời dưới đây (A ; B ; C ; D) để điền vào Phiếu trả lời trắc nghiệm kèm theo.
Câu hỏi 1: Theo Luật các tổ chức tín dụng, tổng dư nợ cho vay của tổ chức
tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá:
A/ 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng
B/ 15% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng
C/ 15% vốn pháp định của tổ chức tín dụng
D/ 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng
Câu hỏi 2: Theo Bộ Luật dân sự, một tổ chức được công nhận là pháp nhân
khi:
A/ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký
hoặc công nhận; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách
nhiệm bằng tài sản đó.
B/ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký
hoặc công nhận; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
C/ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký
hoặc công nhận; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ
chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia các
quan hệ pháp luật một cách độc lập.
D/ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký
hoặc công nhận; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách
nhiệm bằng tài sản đó; có cơ cấu tổ chức chặt ...
Mã số:
TD.2A
CÁC BẢNG SỐ LIỆU TRA CỨU
NHÂN VIÊN TÍN DỤNG
Kỹ năng làm việc với các con số
Ứng viên dùng các bảng số liệu dưới đây làm sở để tính toán trả lời các câu hỏi
kiểm tra.
Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của Cty X Thị phần tiêu thụ sản phẩm H của
các công ty
Bảng 1 (Đơn vị: Triệu đồng) Bảng 2
TT Chỉ tiêu 31/12/2004 31/08/2005
TT Công ty 31/12/2004 31/08/2005
1
Vốn chủ sở hữu
3.000 4.000 1 CT 1 20% 25%
2 Doanh thu 6.000 9.500 2 CT 2 20% 22%
3 Chi phí 5.300 7.500 3 CT 3 35% 34%
4 Lợi nhuận 700 1.000 4 CT 4 25% 19%
5 Thuế 50 75 Tổng cộng 100% 100%
Lãi suất cho vay bằng đồng VN của các NHTM Tỷ giá ngoại tệ niêm yết tại
NHTM K
tại thời điểm 31/08/2005
Bảng 3 (Đơn vị: %/tháng) Bảng 4
(Đơn vị: đồng)
TT NHTM
Khung
LSCV
Ngắn Hạn
Khung
LSCV
Trung Hạn
31/12/2004 31/08/2005
1 NHTM M 0,90 – 1,00 1,05 – 1,15 Mua Bán Mua Bán
2 NHTM N 1,00 – 1,05 1,10 – 1,25 1 USD/VND
15.830 15.850 15.865 15.870
3 NHTM O 0,85 – 0,95 1,00 – 1,15 2 EUR /VND
20.215 20.245 20.235 20.275
4 NHTM P 0,87 – 1,00 0,95 – 1,10 3 GBP/VND
28.025 28.105 28.005 28.147
Đề thi tín dụng Sacombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tín dụng Sacombank - Người đăng: Hồ Ngọc Uyển Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề thi tín dụng Sacombank 9 10 164