Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm thanh toán quốc tế (Không có đáp án)

Được đăng lên bởi Hong Ngoc Pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------oOo--------

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ - LUẬT
----000----

ĐỀ THI (số 1)
Môn thi: Thanh toán quốc tế
KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, KHÓA 6 (VB2)
Thời gian: 60 phút
(Học viên không được xem tài liệu)
Phần 1: Trả lời đúng (Đ)/ sai (S) cho các câu hỏi sau: (Làm bài trên ”Phiếu trả lời”).
Câu 1: Các ngân hàng trong phương thức thanh toán nhờ thu phải chịu trách nhiệm về chứng từ và thanh
toán theo các chỉ thị nhờ thu, vì vậy các ngân hàng làm theo đầy đủ chỉ thị nhờ thu thì có vấn đề gì người ủy
thác thu sẽ chịu trách nhiệm.
Câu 2: Căn cứ vào khả năng chuyển đổi của các đồng tiền, tiền trong thanh toán quốc tế có thể chia ra thành
đồng tiền tự do chuyển đổi, đồng tiền chuyển đổi một phần và đồng tiền chuyển đổi hạn chế, trong đó đồng
tiền chuyển đổi một phần là đồng tiền mà việc chuyển đổi của nó tùy thuộc vào mức độ chuyển đổi và chủ
thể chuyển đổi.
Câu 3: Đa số các đồng tiền quốc tế được sinh ra từ các hiệp định nên còn gọi là đồng tiền hiệp định và đó
chỉ là đồng tiền không tồn tại bằng hình thái vật chất cụ thể.
Câu 4: Chọn phương thức thanh toán quốc tế cho từng giao dịch cụ thể tùy thuộc vào các yếu tố, bao gồm:
quan hệ giữa người bán và người mua, tùy thuộc vào tập quán giao dịch của ngành hàng và khu vực thị
trường.
Câu 5: Nhờ thu kèm chứng từ là phương thức thanh toán sử dụng tương đối phổ biến trong thanh toán quốc
tế, đó là phương thức thanh toán có điều kiện, có nghĩa là người mua muốn có chứng từ để nhận hàng thì
phải thanh toán hoặc trả tiền thì ngân hàng thu hộ mới giao chứng từ và ngược lại.
Câu 6: Trong nhờ thu trả ngay, người xuất khẩu mất quyền kiểm soát đối với hàng hóa khi đã được thanh
tóa tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán, vì vậy người xuất khẩu không sợ bị mất hàng. So với nhờ thu trơn,
nhờ thu kèm chứng trả trả ngay có phần đảm bảo hơn cho người xuất khẩu.
Câu 7: Người xuất khẩu Việt Nam thường ký phát hối phiếu để đòi tiền trong phương thức thanh tóan L/C
và nhờ thu, người hưởng lợi trên các hối phiếu đó thường là ngân hàng của người xuất khẩu, điều này vì các
nhà xuất khẩu không có tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài.
Câu 8: Nhờ thu trả chậm, người xuất khẩu thông qua ngân hàng của mình kiểm soát hàng hóa cho tới khi
hàng hóa được chấp nhập thanh toán, vì vậy có khả năng người nhập khẩu không trả do các khó khăn về tài
chính hoặc chủ tâm lừa đảo hoặc vỡ nỡ hoặc phá sản.
Câu 9: Chuyển tiền gồm có chuyển tiền trả trước và chuyển tiền trả sau, hồ sơ chuy...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ - LUẬT
----000----
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------oOo--------
ĐỀ THI (số 1)
Môn thi: Thanh toán quốc tế
KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, KHÓA 6 (VB2)
Thời gian: 60 phút
(Học viên không được xem tài liệu)
Phần 1: Trả lời đúng (Đ)/ sai (S) cho các câu hỏi sau: (Làm bài trên ”Phiếu trả lời”).
Câu 1: Các ngân hàng trong phương thức thanh toán nhờ thu phải chịu trách nhiệm về chứng từ thanh
toán theo các chỉ thị nhờ thu, vì vậy các ngân hàng làm theo đầy đủ chỉ thị nhờ thu thì có vấn đề gì người ủy
thác thu sẽ chịu trách nhiệm.
Câu 2: Căn cứ vào khả năng chuyển đổi của các đồng tiền, tiền trong thanh toán quốc tế thể chia ra thành
đồng tiền tự do chuyển đổi, đồng tiền chuyển đổi một phần đồng tiền chuyển đổi hạn chế, trong đó đồng
tiền chuyển đổi một phần đồng tiền việc chuyển đổi của tùy thuộc vào mức độ chuyển đổi chủ
thể chuyển đổi.
Câu 3: Đa số các đồng tiền quốc tế được sinh ra từ các hiệp định nên còn gọi đồng tiền hiệp định đó
chỉ là đồng tiền không tồn tại bằng hình thái vật chất cụ thể.
Câu 4: Chọn phương thức thanh toán quốc tế cho từng giao dịch cụ thể tùy thuộc vào các yếu tố, bao gồm:
quan hệ giữa người bán người mua, tùy thuộc vào tập quán giao dịch của ngành hàng khu vực thị
trường.
Câu 5: Nhờ thu kèm chứng từ phương thức thanh toán sử dụng tương đối phổ biến trong thanh toán quốc
tế, đó phương thức thanh toán điều kiện, nghĩa người mua muốn chứng từ để nhận hàng thì
phải thanh toán hoặc trả tiền thì ngân hàng thu hộ mới giao chứng từ và ngược lại.
Câu 6: Trong nhờ thu trả ngay, người xuất khẩu mất quyền kiểm soát đối với hàng hóa khi đã được thanh
tóa tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán, vậy người xuất khẩu không sợ bị mất hàng. So với nhờ thu trơn,
nhờ thu kèm chứng trả trả ngay có phần đảm bảo hơn cho người xuất khẩu.
Câu 7: Người xuất khẩu Việt Nam thường phát hối phiếu để đòi tiền trong phương thức thanh tóan L/C
nhờ thu, người hưởng lợi trên các hối phiếu đó thường là ngân hàng của người xuất khẩu, điều này vì các
nhà xuất khẩu không có tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài.
Câu 8: Nhờ thu trả chậm, người xuất khẩu thông qua ngân hàng của mình kiểm soát hàng hóa cho tới khi
hàng hóa được chấp nhập thanh toán, vậy khả năng người nhập khẩu không trả do các khó khăn về tài
chính hoặc chủ tâm lừa đảo hoặc vỡ nỡ hoặc phá sản.
Câu 9: Chuyển tiền gồm chuyển tiền trả trước chuyển tiền trả sau, hồ chuyển tiền trả trước gồm:
giấy đề nghị chuyển tiền, hợp đồng xuất nhập khẩu giấy phép nhập khẩu nếu có, nếu chuyển tiền trả sau
thì thêm các chứng từ khác như : tờ khai hải quan hàng nhập khẩu, hóa đơn thương mại, trong cả hai
trường hợp thể thêm ủy nhiệm chi để trích tiền từ tài khoản nhà nhập khẩu để trả cho người hưởng lợi
nước ngoài.
Câu 10: Theo URC 522: Nếu nhờ thu bao gồm một hối phiếu thể thanh toán vào một ngày trong tương
lai chỉ thị nhờ thu quy định chứng từ thương mại sẽ được xuất trình khi thanh toán thì chứng từ chỉ được
giao khi được thanh toán như thế ngân hàng thu sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào
phát sinh từ bất cứ sự chậm trễ nào trong việc trao chứng từ”
Câu 11: Theo Luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam: Người bị phát thực hiện việc chấp nhận hoặc từ
chối chấp nhận hối phiếu đòi nợ trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày hối phiếu đòi nợ được xuất
trình; trong trường hợp hối phiếu đòi nợ được xuất trình dưới nh thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính
công cộng thì thời hạn này được tính kể từ ngày người bị ký phát xác nhận đã nhận được hối phiếu đòi nợ”
Câu 12: Theo pháp lệnh quản ngoại hối Việt Nam: Đồng tiền của nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt
Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng trong thanh toán
quốc tế là ngoại hối.
1
Đề thi trắc nghiệm thanh toán quốc tế (Không có đáp án) - Trang 2
Đề thi trắc nghiệm thanh toán quốc tế (Không có đáp án) - Người đăng: Hong Ngoc Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm thanh toán quốc tế (Không có đáp án) 9 10 946