Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi VietComBank thanh hóa

Được đăng lên bởi havi999
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1401 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐỀ THI TUYỂN DỤNG – VIETCOMBANK CHI NHÁNH THANH HÓA 2012
Vị trí: Nhân viên QHKH – Ngày thi 3/8/2012
Thời gian làm bài: 120 phút

Phần 1: Trắc nghiệm
1. Đối với hđộng của NH, lợi ích quan trọng nhất của việc đký giao dịch bảo đảm là :
a. Công khai hóa các giao dịch đảm bảo cho mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu
b. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong giao dịch đảm bảo
c. Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên trong giao dịch đảm bảo
2. Trong đánh giá hđộng tài chính Dự án đầu tư, nhược điểm của chỉ tiêu thời gian hoàn
vốn (có chiết khấu) là:
a. Bỏ qua các dòng tiền phát sinh sau thời gian hoàn vốn; ko tính đến giá trị thời gian của dòng
tiền
b. ko tính đến quy mô của VĐT; ko tính đến giá trị thời gian của dòng tiền
c. Bỏ qua các dòng tiền phát sinh sau thời gian hoàn vốn,
d. Bỏ qua các dòng tiền phát sinh sau thời gian hoàn vốn;.ko tính đến quy mô của
VĐT
3. Khi thành lập công ty cổ phần, số lượng cổ đông tối thiểu phải là:
a. 2 thành viên
b. 3 thành viên
c. 5 thành viên
d. 7 thành viên
4. Thu từ dịch vụ nào của ngân hàng chịu thuế GTGT:
a. Dịch vụ thanh toán
b. Dịch vụ bão lãnh
c. Dịch vụ mở L/C
d. Cả a và b
5. Hình thức huy động vốn thường xuyên của NHTM:

1a. Nhận tiền gửi
b. Phát hành GTCG
c. Vay trên thị trường
d. Tất cả phương án trên
6. Khách hàng A đến NH để bán USD, khách hàng B đến NH để mua USD sử dụng vào mục
đích trả tiền mua xe máy trong nước. Theo bạn NH sẽ cung cấp dịch vụ đc với KH nào?
a. Khách hàng A
b. Khách hàng B
c. Ko phục vụ cả A và B
d. Ko có phương án nào đúng
7. Ngân hàng kí kết được 2 hợp đồng mua bán ngoại tệ: Bán 1.8tr USD trong 3 tháng và
mua 1,2tr USD trong 3 tháng. NH nên làm gì để giảm thiểu rủi ro tỷ giá?
a. Bán quyền chọn mua 600 ngàn USD
b. Bán quyền chọn bán 600 ngàn USD
c. Mua quyền chọn bán 600 ngàn USD
d. Mua quyền chọn mua 600 ngàn USD
8. Ông A có vợ là B và con là C. Quyền sử dụng đất đứng tên hộ gia đình ông A. Giờ ông
A muốn thế chấp mảnh đất đó cho NH. Hỏi cần phải có chữ kí của những ai?
a. Ông A
b. Bà B
c. Ông A và bà B
d. Ông A, bà B và con C
9. Tại sao NH phá sản lại được coi là nghiêm trọng tới nền kinh tế?
a. Kéo theo nguy cơ phá sản của các NH khác
b. Giảm lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế
c. Khách hàng đồng loạt rút tiền tại NH đó
d. Không nhớ đáp án
10. Bộ chứng từ hoàn hảo là cơ sở để:
a. Nhà xuất khẩu đòi tiền ngân hàng phát hành L/C
b. Nhà nhập khẩu hoàn trả cho ngân hàng phát hành số tiền mà ngân hàng đã thanh toán cho
nhà xuất khẩ...
1
http://khongphaixoan.blogspot.com
ĐỀ THI TUYN DNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH THANH HÓA 2012
V trí: Nhân viên QHKH Ngày thi 3/8/2012
Thi gian làm bài: 120 phút
Phn 1: Trc nghim
1. Đi vi hđộng ca NH, li ích quan trng nht ca việc đký giao dịch bo đảm là :
a. Công khai hóa các giao dịch đảm bo cho mi cá nhân, t chc có nhu cu tìm hiu
b. Bo v quyn và li ích hp pháp ca các bên trong giao dch đảm bo
c. Xác định th t ưu tiên thanh toán giữa các bên trong giao dịch đảm bo
2. Trong đánh giá hđộng tài chính D án đầu tư, nhược điểm ca ch tiêu thi gian hoàn
vn (có chiết khu) là:
a. B qua các dòng tin phát sinh sau thi gian hoàn vốn; ko nh đến gtr thi gian ca dòng
tin
b. ko tính đến quy mô ca VĐT; ko tính đến giá tr thi gian ca dòng tin
c. B qua các dòng tin phát sinh sau thi gian hoàn vn,
d. B qua các dòng tin phát sinh sau thi gian hoàn vốn;.ko tính đến quy mô ca
VĐT
3. Khi thành lp công ty c phn, s ng c đông tối thiu phi là:
a. 2 thành vn
b. 3 thành vn
c. 5 thành viên
d. 7 thành vn
4. Thu t dch vo ca ngân hàng chu thuế GTGT:
a. Dch v thanh toán
b. Dch vo lãnh
c. Dch v m L/C
d. C a và b
5. Hình thức huy động vốn thưng xuyên ca NHTM:
Đề thi VietComBank thanh hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi VietComBank thanh hóa - Người đăng: havi999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi VietComBank thanh hóa 9 10 691