Ktl-icon-tai-lieu

địa vị pháp lý NHNNVN

Được đăng lên bởi vutuan1994
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
I. VỊ TRÍ PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM.
1. Khái niệm Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan của Chính phủ và là Ngân hàng Trung
ương của nước CHXHCN Việt Nam. Ngân hàng nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; đồng thời, đây còn là ngân hàng phát
hành tiền, ngân hàng cuả các tổ chức tín dụng và ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính
phủ. Hoạt động ngân hàng nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp phần bảo đ ảm
an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tếxã hội theo định hướng XHCN. Ngân hàng nhà nước là một pháp nhân, có vốn pháp định
thuộc sở hữu nhà nước và có trụ sở chính tại thủ đô Hà nội ( Điều 1 Luật Ngân hàng nhà
nước Việt Nam 1997 (sửa đổi, bổ sung 2003).
 Vị trí pháp lý của Ngân hàng Nhà nước VN là cơ quan của Chính phủ và là Ngân
hàng Trung ương của nước CHXHCN Việt Nam.
 Đặc điểm:
- NHNNVN Cơ quan quản lý nhà nước. NHNNVN là cơ quan ngang bộ, trực thuộc
Chính Phủ, Thống đốc NHNNVN mang hàm Bộ trưởng. NHNNVN được tổ chức và hoạt
động theo những qui định tại các văn bản pháp luật liên quan đ ến t ổ ch ức và ho ạt đ ộng
của Chính phủ. Qui trình bổ nhiệm, miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt
Nam theo các qui định pháp luật hiện hành trong Luật Tổ chức Quốc Hội và Luật tổ chức
Chính Phủ.
- NHNNVN quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Với tư
cách là cơ quan quản lý nhà nước, NHNNVN sử dụng các phương thức và công cụ quản lý
khi thực thi nhiệm vụ của mình,
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam là Ngân hàng trung ương. Đây là điểm khác biệt
giữa NHNNVN với các Bộ khác trong Chính Phủ. Ngân hàng nhà nước Việt Nam còn là
một Ngân hàng. Ngân hàng này thực hiện một số hoạt động ngân hàng đặc biệt, bao gồm:
hoạt động độc quyền phát hành tiền; cung ứng các dịch vụ tài chính, tiền tệ cho Chính phủ
và cho các tổ chức tín dụng.
- NHNNVN là một pháp nhân.
+ NHNNVN thuộc sở hữu nhà nước, do nhà nước thành lập.
+ NHNNVN có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Hệ thống ngân hàng được tổ chức theo
mô hình 2 cấp.
+ NHNNVN có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, được nhà nước giao vốn, tài
sản để hoạt động. Diều 43 LNH quy định : vốn pháp định của NHNN do ngân sách nhà
nước cấp. mức vốn pháp định của ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Ngoài
vốn pháp định, NHNN còn được nhà nước giao các loại tài sản khác và đ ược l ập q...
CH NG 2ƯƠ : Đ A V PHÁP LÝ C A NGÂN HÀNG NHÀ N C ƯỚ
VI T NAM
I. V TRÍ PHÁP LÝ, T CH PHÁP NHÂN VÀ CH C NĂNG C A NGÂN HÀNG Ư
NHÀ N C VI T NAM.ƯỚ
1. Khái ni m Ngân hàng nhà n c Vi t Nam ướ
Ngân hàng nhà n c Vi t Nam là c quan c a Chính ph và là Ngân hàng Trungướ ơ
ng c a n c CHXHCN Vi t Nam. Ngân hàng nhà n c Vi t Nam th c hi n ch c năngươ ướ ướ
qu n lý nhà n c v ti n t và ho t đ ng nn hàng; đ ng th i, đây còn là ngânng phát ướ
nh ti n, ngân hàng cu c t ch c tín d ng và ngân hàng làm d ch v ti n t cho Chính
ph . Ho t đ ng ngân hàng nhà n c nh m n đ nh giá tr đ ng ti n, góp ph n b o đ m ướ
an toàn ho t đ ng ngân hàngh th ng các t ch c tín d ng, thúc đ y phát tri n kinh t - ế
h i theo đ nh h ng XHCN. Ngân hàng nn c m t pháp nhân, v n pháp đ nh ư ướ
thu c s h u nhà n ctr s chính t i th đô Hà n i ướ ( Đi u 1 Lu t Ngân hàng nhà
n c Vi t Nam 1997 (s a đ i, b sung 2003).ướ
V trí pháp lý c a Ngân hàng Nhà n c VN là c quan c a Chính ph là Ngân ướ ơ
ng Trung ng c a n c CHXHCN Vi t Nam.ươ ướ
Đ c đi m:
- NHNNVN C quan qu n nhà n cơ ướ . NHNNVN c quan ngang b , tr c thu cơ
Chính Ph , Th ng đ c NHNNVN mang m B tr ng. NHNNVN đ c t ch c ho t ưở ượ
đ ng theo nh ng qui đ nh t i các văn b n pháp lu t liên quan đ n t ch c ho t đ ng ế
c a Chính ph . Qui trình b nhi m, mi n nhi m Th ng đ c Ngân hàng nhà n c Vi t ướ
Nam theo các qui đ nh pháp lu t hi n hành trong Lu t T ch c Qu c H iLu t t ch c
Chính Ph .
- NHNNVN qu n lý nhà n c trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngânng. ướ V i t ư
cách là c quan qu n lý nn c, NHNNVN s d ng các ph ng th c và công c qu nơ ướ ươ
khi th c thi nhi m v c a mình,
- Nn hàng nhà n c Vi t Nam là Nn hàng trung ng.ướ ươ Đây đi m khác bi t
gi a NHNNVN v i các B khác trong Chính Ph . Ngân hàng nhà n c Vi t Nam n ướ
m t Ngân hàng. Ngân hàng này th c hi n m t s ho t đ ng ngân hàng đ c bi t, bao g m:
ho t đ ng đ c quy n phát hành ti n; cung ng các d ch v tài chính, ti n t cho Chính ph
cho các t ch c tín d ng.
- NHNNVN m t pháp nn.
+ NHNNVN thu c s h u nhà n c, do nhà n c thành l p. ư ướ
+ NHNNVN c c u t ch c ch t ch . H th ng ngân hàng đ c t ch c theoơ ượ
nh 2 c p.
+ NHNNVN có v n pháp đ nh thu c s h u nhà n c, đ c nhà n c giao v n, tài ư ượ ướ
s n đ ho t đ ng. Di u 43 LNH quy đ nh : v n pháp đ nh c a NHNN do ngân ch nhà
n c c p. m c v n pháp đ nh c a ngân hàng do Th t ng Chính ph quy t đ nh. Ngoàiướ ư ế
v n pháp đ nh, NHNN còn đ c nhà n c giao c lo i i s n khác đ c l p qu t ượ ướ ượ
chênh l ch thu chi nh m th c hi n chính sách ti n t qu c gia.
địa vị pháp lý NHNNVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
địa vị pháp lý NHNNVN - Người đăng: vutuan1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
địa vị pháp lý NHNNVN 9 10 607