Ktl-icon-tai-lieu

Định giá bất động sản

Được đăng lên bởi dungvcbs
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 3247 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT
ĐỘNG SẢN GOLD LAND

************

Tài liệu
Bồi dưỡng kiến thức Định giá Bất động sản

PHẦN KIẾN THỨC ĐỊNH GIÁ

Chuyên đề 1: Tổng quan dịch vụ định giá BĐS
Chuyên đề 2: Qui trình định giá và các phương pháp định giá
Chuyên đề 3: Định giá bất động sản

HÀ NỘI 12/2008

MỤC LỤC
CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN .....................4
I/ Giới thiệu về dịch vụ định giá bất động sản ......................................................................4
1. Khái niệm về định giá tài sản........................................................................................4
2. Khái niệm về định giá bất động sản..............................................................................5
3. Mục đích định giá bất động sản ....................................................................................6
II/ Vai trò của người giá bất động sản trong thị trường bất động sản...............................7
1.Vai trò của định giá bất động sản đối vối cá nhân......................................................7
2. Vai trò của hoạt động định giá đối với nhà nước.......................................................8
III/ Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản. .............................................................9
1. Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất : ...............................................................10
2. Nguyên tắc thay thế : ................................................................................................11
3. Nguyên tắc cung cầu:................................................................................................11
4. Nguyên tắc thay đổi ..................................................................................................13
5. Nguyên tắc lường trước/dự báo trước ......................................................................13
6. Nguyên tắc phù hợp ..................................................................................................14
7. Nguyên tắc khả năng sinh lời của đất.......................................................................14
8. Nguyên tắc cạnh tranh ..............................................................................................15
IV. Điều kiện kd dịch vụ định giá và yêu cầu chuyên môn của người định giá.............15
1. Điều kiện về kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản...........................................15
2. Yêu cầu về chuyên môn của người làm công việ...
CÔNG TY C PHN ĐÀO TO VÀ KINH DOANH DCH V BT
ĐỘNG SN GOLD LAND
************
Tài liu
Bi dưỡng kiến thc Định giá Bt động sn
PHN KIN THC ĐỊNH GIÁ
Chuyên đề 1: Tng quan dch v định giá BĐS
Chuyên đề 2: Qui trình định giá và các phương pháp định giá
Chuyên đề 3: Định giá bt động sn
HÀ NI 12/2008
Định giá bất động sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định giá bất động sản - Người đăng: dungvcbs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Định giá bất động sản 9 10 566