Ktl-icon-tai-lieu

Định giá công ty

Được đăng lên bởi Khoa Linh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 777 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2011-2013

Phân tích tài chính
Bài đọc

Định giá đầu tư – 1st ed.
Ch: 15: Định giá công ty: Phương pháp chi phí vốn

Chương 15

Định giá công ty:
Phương pháp chi phí vốn
Hai chương trước đã xem xét hai phương pháp định giá vốn chủ sở hữu trong công ty – mô hình
chiết khấu cổ tức và mô hình định giá ngân lưu tự do của vốn chủ sở hữu (FCFE). Chương này
xây dựng một cách tiếp cận định giá khác, trong đó chúng ta xác định giá trị toàn bộ công ty,
thông qua chiết khấu ngân lưu lũy kế của tất cả những người có quyền lợi trong công ty bằng chi
phí vốn bình quân trọng số (phương pháp chi phí vốn), hoặc thông qua cộng dồn tác động biên
của nợ lên giá trị công ty đối với công ty không sử dụng vốn vay – phương pháp giá trị hiện tại
hiệu chỉnh (APV).
Trong quá trình định giá công ty, ta cũng tìm hiểu xem thử đòn bẩy tài chính có thể ảnh hưởng
đến giá trị công ty hay không. Chúng ta nhận thấy rằng khi có rủi ro vỡ nợ, thuế, và chi phí ủy
quyền, sự gia tăng đòn bẩy tài chính đôi khi có thể làm tăng giá trị công ty và đôi khi làm giảm
giá trị công ty. Quả thật, chúng ta lập luận rằng tổ hợp nguồn vốn tối ưu đối với một công ty (cơ
cấu vốn tối ưu) là một tổ hợp nguồn vốn giúp tối đa hoá giá trị công ty.
NGÂN LƯU TỰ DO CỦA CÔNG TY
Ngân lưu tự do của công ty (FCFF) là tổng ngân lưu của tất cả những người có quyền lợi trong
công ty, bao gồm các cổ đông, trái chủ, và cổ đông ưu đãi. Có hai cách để đo lường ngân lưu tự
do của công ty.
Cách thứ nhất là cộng dồn ngân lưu của những người có quyền lợi, nghĩa là bao gồm ngân lưu
vốn chủ sở hữu (được định nghĩa là ngân lưu tự do của vốn chủ sở hữu hay cổ tức), ngân lưu của
người cho vay (bao gồm các khoản thanh toán vốn gốc, chi phí lãi vay, và phát hành nợ mới), và
ngân lưu của cổ đông ưu đãi (thường là cổ tức ưu đãi).
FCFF = Ngân lưu tự do của vốn chủ sở hữu + Chi phí lãi vay (1 – Thuế suất)
+ Thanh toán vốn gốc – Phát hành nợ mới + Cổ tức ưu đãi
Tuy nhiên, lưu ý rằng theo cách này, ta đang đi ngược lại quá trình mà ta đã đi qua để tính ngân
lưu tự do của vốn chủ sở hữu, trong đó ta trừ ra các khoản thanh toán cho người cho vay và cổ
đông ưu đãi để ước lượng ngân lưu còn lại cho các cổ đông. Cách thứ hai đơn giản để tính ngân
lưu tự do của công ty là ước lượng ngân lưu trước khi thanh toán cho bất cứ người có quyền lợi
nào. Vì thế, ta có thể bắt đầu bằng thu nhập trước thuế và lãi vay, trừ đi thuế và các nhu cầu tái
đầu tư, và đi đến giá trị ước lượng ngân lưu tự do của công ty:
F...
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Phân tích tài chính Định giá đầu tư 1
st
ed.
Niên khóa 2011-2013 Bài đọc Ch: 15: Định giá công ty: Phương pháp chi phí vốn
Aswath Damodaran 1 Biên dịch: Kim Chi
Hiệu đính: Quế Giang
Chương 15
Đ
Đ
n
n
h
h
g
g
i
i
á
á
c
c
ô
ô
n
n
g
g
t
t
y
y
:
:
P
P
h
h
ư
ư
ơ
ơ
n
n
g
g
p
p
h
h
á
á
p
p
c
c
h
h
i
i
p
p
h
h
í
í
v
v
n
n
Hai chương trước đã xem xét hai phương pháp định giá vốn chủ sở hữu trong công ty hình
chiết khấu cổ tức hình định giá ngân lưu tự do của vốn chủ sở hữu (FCFE). Chương y
xây dựng một cách tiếp cận định giá khác, trong đó chúng ta xác định giá trị toàn bộ công ty,
thông qua chiết khấu ngân lưu lũy kế của tất cả những người có quyền lợi trong công ty bằng chi
phí vốn bình quân trọng số (phương pháp chi phí vốn), hoặc thông qua cộng dồn tác động biên
của nợ lên giá trị công ty đối với công ty không sử dụng vốn vay phương pháp giá trị hiện tại
hiệu chỉnh (APV).
Trong quá trình định giá công ty, ta cũng tìm hiểu xem thử đòn bẩy tài chính thể ảnh hưởng
đến gtrị công ty hay không. Chúng ta nhận thấy rằng khi rủi ro vỡ nợ, thuế, chi phí ủy
quyền, sự gia tăng đòn bẩy tài chính đôi khi có thể làm tăng giá trị công ty đôi khi làm giảm
giá trị công ty. Quả thật, chúng ta lập luận rằng tổ hợp nguồn vốn tối ưu đối với một công ty (cơ
cấu vốn tối ưu) là một tổ hợp nguồn vốn giúp tối đa hoá giá trị công ty.
NGÂN LƯU TỰ DO CỦA CÔNG TY
Ngân lưu tự do của công ty (FCFF) tổng ngân lưu của tất cnhững người quyền lợi trong
công ty, bao gồm các cổ đông, trái chủ, cổ đông ưu đãi. Có hai cách đđo lường ngân lưu tự
do của công ty.
Cách thứ nhất cộng dồn ngân lưu của những người quyền lợi, nghĩa bao gồm ngân lưu
vốn chủ sở hữu (được định nghĩa là ngân lưu tự do của vốn chủ sở hữu hay cổ tức), ngân lưu của
người cho vay (bao gồm các khoản thanh toán vốn gốc, chi phí lãi vay, phát hành nợ mới),
ngân lưu của cổ đông ưu đãi (thường là cổ tức ưu đãi).
FCFF = Ngân lưu tự do của vốn chủ sở hữu + Chi phí lãi vay (1 Thuế suất)
+ Thanh toán vốn gốc – Phát hành nợ mới + Cổ tức ưu đãi
Tuy nhiên, lưu ý rằng theo cách này, ta đang đi ngược lại quá trình mà ta đã đi qua để tính ngân
lưu tự do của vốn chủ sở hữu, trong đó ta trừ ra các khoản thanh toán cho người cho vay c
đông ưu đãi để ước lượng ngân lưu còn lại cho các cổ đông. ch thứ hai đơn giản để tính ngân
lưu tự do của công ty ước lượng ngân lưu trước khi thanh toán cho bất cứ người quyền lợi
nào. thế, ta thể bắt đầu bằng thu nhập trước thuế lãi vay, trừ đi thuế và các nhu cầu tái
đầu tư, và đi đến giá trị ước lượng ngân lưu tự do của công ty:
FCFF = EBIT(1 Thuế suất) + Khấu hao – Chi tiêu đầu tư – Vốn lưu động
ngân lưu y ngân lưu trước các khoản thanh toán nợ, nên thường được gọi ngân lưu
không vay nợ (hay không đòn bẩy tài chính). Lưu ý rằng ngân lưu tự do của công ty này
không bao gồm bất kỳ lợi ích thuế nào do c khoản thanh toán lãi vay. Đây do thiết kế,
Định giá công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định giá công ty - Người đăng: Khoa Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Định giá công ty 9 10 811