Ktl-icon-tai-lieu

Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân.

Được đăng lên bởi dinhhuong547
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1704 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAØI CHÍNH
Ñònh giaù quyeàn choïn baèng moâ hình
nhò phaân

Ñònh giaù quyeàn choïn baèng moâ
hình nhò phaân
• Mô hình nhị phân một thời kỳ
• Mô hình nhị phân hai thời kỳ

Mô hình nhị phân một thời kỳ
Mô hình nhị phân nghĩa là tính đến trường hợp giá cổ
phiếu hoặc tăng lên hoặc giảm xuống với những khả năng
xảy ra khác nhau.
Một phân phối xác suất nhị phân là một phân phối xác
suất có tất cả hai kết quả hoặc hai trạng thái. Xác suất của
một biến động tăng hoặc giảm được chi phối bởi phân
phối xác suất nhị phân. Vì lý do này mà mô hình còn được
gọi là mô hình hai trạng thái.
Một thời kỳ nghĩa là dựa trên giả định đời sống quyền
chọn chỉ còn 1 đơn vị thời gian.

Mô hình nhị phân một thời kỳ
Khi quyền chọn hết hiệu lực thì cổ phiếu có thể nhận một
trong hai giá trị sau: Nó có thể tăng lên theo một tham số u
hoặc giảm xuống theo một tham số d. Nếu nó tăng lên thì
giá cổ phiếu sẽ là Su. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống thì nó
sẽ là Sd.

Mô hình nhị phân một thời kỳ
Xem xét một quyền chọn BÁN cổ phiếu với giá thực
hiện là X và giá hiện tại là P. Khi quyền chọn hết hiệu
lực, giá của nó sẽ là Pu hoặc Pd. Bởi vì tại ngày hiệu lực,
giá của quyền chọn là giá trị nội tại của nó nên:
Pu = Max[0,X-Su]
Pd = Max[0,X-Sd]
Lưu ý:u > 1; d < 1

Mô hình nhị phân một thời kỳ
Cây nhị phân một thời kỳ

p

Mô hình nhị phân một thời kỳ
Mục tiêu của mô hình này là xây dựng một công thức để
tính toán giá trị lý thuyết của quyền chọn, biến số P.
Công thức tìm P được phát triển bằng cách xây dựng
một danh mục phi rủi ro của cổ phiếu và quyền chọn.
Danh mục phi rủi ro này được gọi là một danh mục đã
được phòng ngừa rủi ro (hedge portfolio), từ đây
chúng tôi sẽ gọi tắt là danh mục phòng ngừa, nó bao
gồm h cổ phần và một vị thế bán quyền chọn bán.

Mô hình nhị phân một thời kỳ
Giá trị hiện tại của danh mục được ký hiệu là V, với
V = hS – P.
là khoản tiền mà bạn cần để xây dựng danh mục này.
Tại ngày đáo hạn, giá trị của danh mục hoặc là Vu nếu cổ
phiếu tăng giá hoặc là Vd nếu cổ phiếu giảm giá. Sử
dụng các ký hiệu đã định nghĩa ở trên chúng ta được:
Vu = hSu – Pu
Vd = hSd – Pd

Mô hình nhị phân một thời kỳ
Nếu kết quả của danh mục là không đổi bất chấp giá cổ
phiếu biến động như thế nào thì danh mục được gọi là
phi rủi ro. Khi đó, Vu = Vd.

Pu  Pd
h
Su  Sd

Mô hình nhị phân một thời kỳ
Chúng ta được công thức định giá quyền chọn

pPu  (1  p ) Pd
P
1 r
với p được tính bởi

1 r  d
p
u d

Mô hình nhị phân một thời kỳ
Những biến số tác động đến giá quyền chọn B...
Ñònh giaù quyeàn choïn baèng moâ hình
nhò phaân
QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAØI CHÍNH
QUAÛN TRÒ RUÛI RO TAØI CHÍNH
Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân. - Người đăng: dinhhuong547
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Định giá quyền chọn bằng mô hình nhị phân. 9 10 50