Ktl-icon-tai-lieu

Định giá trái phiếu.pdf

Được đăng lên bởi Sỹ Nhân
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1958 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
MPP4, 2011-2013

Phân tích tài chính

Bài 7 & 8: Trái phiếu

Bài 7 & 8:
Định giá trái phiếu
Phân tích Tài chính
Học kỳ Xuân
Năm 2012

Đặc điểm chính của một trái phiếu
Trái phiếu (bond) là một chứng khoán kỳ hạn từ 1 năm trở lên trong đó chứng
nhận người vay nợ một khoản tiền được xác định cụ thể cùng với các điều khoản
liên quan tới việc hoàn trả khoản tiền này và lãi trong tương lai.
Thuật ngữ liên quan tới trái phiếu:

Nguyễn Xuân Thành

Tổ chức phát hành

Issuer

Tổ chức vay nợ

Trái chủ

Bondholder

Nhà đầu tư/người nắm giữ trái phiếu

Mệnh giá, nợ gốc

Face value, par
value, principal

Giá trị mà bên phát hành cam kết hoàn trả khi đáo
hạn; Giá trị làm cơ sở đế tính lãi coupon

Lãi suất coupon

Coupon rate

Lãi suất mà tổ chức phát hành cam kết chi trả theo
định kỳ

Lãi coupon

Coupon

Lãi trả định kỳ tính bằng lãi suất coupon nhân với
mệnh giá

Ngày đáo hạn

Maturity date

Ngày hoàn trả vốn gốc sau cùng

Kỳ hạn

Term to maturity

Thời gian từ khi phát hành cho đến khi trái phiếu
đáo hạn

Giá (trị) trái phiếu

Bond price (value)

Giá trị hiện tại (PV) của trái phiếu

Lợi suất
đến khi đáo hạn

Yield to Maturity
(YTM)

Suất sinh lợi nội tại (IRR) nếu mua trái phiếu bây
giờ và giữ cho tới khi đáo hạn

1

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
MPP4, 2011-2013

Phân tích tài chính

Bài 7 & 8: Trái phiếu

Phân loại trái phiếu
Trái phiếu
chính phủ
Trái phiếu
chính
phủ

Trái phiếu do
chính phủ bảo
lãnh

Trái phiếu
doanh nghiệp
Trái phiếu
chính quyền
địa phương

Trái
phiếu
thường

Trái phiếu
kho bạc

Trái phiếu có
quyền chọn đi
kèm
Trái phiều
chuyển
đổi

Trái phiếu
công trình
trung
ương

Trái phiếu
có quyền
bán lại

Trái phiếu
có quyền
mua lại

Trái phiếu
đầu tư
Trái phiếu
ngoại tệ
Công trái
xây dựng
tổ quốc

C+F

Trái phiếu thông thường
về kiểu hình ngân lưu

C

C

C

1

2

3

Đặc điểm của trái phiếu:
 Mệnh giá trá phiếu: F

0

C

...

n-1

n

 Lãi suất định kỳ cố định
hàng năm: c
 Kỳ hạn (năm): n

P

 Trả lãi: kỳ trả lãi là 1 lần/năm vào cuối kỳ
 Trả nợ gốc: trả 1 lần bằng mệnh giá trái phiếu vào ngày đáo hạn

Kiểu hình ngân lưu trên quan điểm của nhà đầu tư trái phiếu
 Ngân lưu ra: số tiền bỏ ra để mua trái phiếu, tức là giá trái phiếu (P)
 Ngân lưu vào:
 Ngân lưu lãi vay: C = cF (n lần)
 Ngân lưu nợ gốc: F (1 lần)

Nguyễn Xuân Thành

2

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
MPP4, 2011-2013

Phân tích tài chính

Bài 7 & 8: Trái phiếu

Rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu
Rủi ro lãi suất


Giá trái phiếu ...
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
MPP4, 2011-2013
Bài 7 & 8: Trái phiếu
Nguyễn Xuân Thành 1
Phân tích tài chính
Bài 7 & 8:
Định giá trái phiếu
Phân tích Tài chính
Học kỳ Xuân
Năm 2012
Đặc điểm chính của một trái phiếu
Trái phiếu (bond) là một chứng khoán kỳ hạn từ 1 năm trở lên trong đó chứng
nhận người vay nợ một khoản tiền được xác định cụ thể cùng với các điều khoản
liên quan tới việc hoàn trả khoản tiền này và lãi trong tương lai.
Thuật ngữ liên quan tới trái phiếu:
Tổ chức phát hành Issuer Tổ chức vay nợ
Ti chủ Bondholder Nhà đầu tư/người nắm giữ trái phiếu
Mệnh giá, nợ gốc
Face value, par
value, principal
Giá trị mà bên phát hành cam kết hoàn trả khi đáo
hạn; Giá trị làm cơ sở đế tính lãi coupon
Lãi suất coupon Coupon rate
Lãi suất mà tổ chức phát hành cam kết chi trả theo
định kỳ
Lãi coupon Coupon
Lãi trả định kỳ tính bằng lãi suất coupon nhân với
mệnh giá
Ngày đáo hạn Maturity date Ngày hoàn trả vốn gốc sau cùng
Kỳ hạn Term to maturity
Thời gian từ khi phát hành cho đến khi trái phiếu
đáo hạn
Giá (trị) trái phiếu Bond price (value) Giá trị hiện tại (PV) của trái phiếu
Lợi suất
đến khi đáo hạn
Yield to Maturity
(YTM)
Suất sinh lợi nội tại (IRR) nếu mua trái phiếu bây
giờ và giữ cho tới khi đáo hạn
Định giá trái phiếu.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định giá trái phiếu.pdf - Người đăng: Sỹ Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Định giá trái phiếu.pdf 9 10 619