Ktl-icon-tai-lieu

Định hướng về việc xác định giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam

Được đăng lên bởi thuhang297
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 3089 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1

MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Một trong những vấn đề quan trọng của công tác kế toán là định giá nhằm xác
định giá trị bằng tiền của các đối tượng kế toán để phục vụ cho công việc ghi chép
và lập báo cáo tài chính. Qua quá trình phát triển của định giá đã có nhiều loại giá
khác nhau được sử dụng, trong đó giá trị hợp lý ngày càng đóng vai trò quan trọng,
với mục đích trình bày thông tin trên báo cáo tài chính một cách trung thực và hợp
lý hơn. Mặc dù chưa có chuẩn mực cụ thể về vấn đề này, nhưng giá trị hợp lý đã
được thừa nhận và áp dụng ở nhiều nước trên thế giới cách đây rất lâu.
Tại Việt Nam giá trị hợp lý cũng đã xuất hiện để định giá các đối tượng kế
toán. Tuy nhiên, do còn khá mới mẻ nên việc áp dụng chưa được rộng rãi và chưa
đạt được mục đích của giá trị hợp lý.
Vì vậy việc “định hướng về việc xác định giá trị hợp lý trong kế toán doanh
nghiệp Việt Nam” là một vấn đề cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm:
- Làm rõ bản chất của giá trị hợp lý và khẳng định một công cụ định giá mới
phục vụ cho công tác kế toán ở Việt Nam.
- Mang đến sự phù hợp về định giá giữa Việt Nam và quốc tế để rút ngắn
khoảng cách trong quá trình hội nhập.
Mục đích nghiên cứu của luận văn
Mục đích nghiên cứu của luận văn là nhằm định hướng về về việc sử dụng giá
trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp Việt Nam, bằng cách tiếp cận những nghiên
cứu trên thế giới và thực tế áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp ở Việt
Nam.
Đối tượng nghiên cứu
Đề tài chỉ giới hạn ở kế toán tài chính doanh nghiệp Việt Nam, không đề cập
đến kế toán quản trị cũng như các lĩnh vực kế toán khác.

2

Đề tài tập trung nghiên cứu và giải quyết những vấn đề chủ yếu sau đây:
- Nghiên cứu về hệ thống định giá trong kế toán; lịch sử hình thành, bản chất
và nội dung của giá trị hợp lý, cũng như thực trạng áp dụng giá trị hợp lý trên
thế giới.
- Nghiên cứu về hệ thống định giá trong kế toán Việt Nam; nghiên cứu về đặc
điểm của giá trị hợp lý trong lý thuyết cũng như khảo sát thực tế áp dụng giá
trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp Việt Nam, để từ đó bàn về vai trò hiện
tại và tương lai cũng như những điều kiện để nâng cao vai trò của giá trị hợp
lý.
- Định hướng về việc sử dụng giá trị hợp lý cho phù hợp với đặc điểm của
Việt Nam và thông lệ của quốc tế trong giai đoạn trước mắt cũng như là lâu
dài.
Phương pháp nghiên cứu
Luận văn được thực hiện trên cơ sở phân tích thực tiễn theo quan điểm lịch sử
và toàn diện, gắn sự phát triển của giá trị hợp lý với điều kiện kinh tế xã hội của
Việt Nam ...
1
M ĐẦU
Tính cp thiết ca đề tài
Mt trong nhng vn đề quan trng ca công tác kế toán là định giá nhm xác
định giá tr bng tin ca các đối tượng kế toán để phc v cho công vic ghi chép
và lp báo cáo tài chính. Qua quá trình phát trin ca định giá đã có nhiu loi giá
khác nhau được s dng, trong đó giá tr hp lý ngày càng đóng vai trò quan trng,
vi mc đích trình bày thông tin trên báo cáo tài chính mt cách trung thc và hp
lý hơn. Mc dù chưa có chun mc c th v vn đề này, nhưng giá tr hp lý đã
được tha nhn và áp dng nhiu nước trên thế gii cách đây rt lâu.
Ti Vit Nam giá tr hp lý cũng đã xut hin để định giá các đối tượng kế
toán. Tuy nhiên, do còn khá mi m nên vic áp dng chưa được rng rãi và chưa
đạt được mc đích ca giá tr hp lý.
vy vic “định hướng v vic xác định giá tr hp lý trong kế toán doanh
nghip Vit Nam” là mt vn đề cn thiết trong giai đon hin nay nhm:
- Làm rõ bn cht ca giá tr hp lý và khng định mt công c định giá mi
phc v cho công tác kế toán Vit Nam.
- Mang đến s phù hp v định giá gia Vit Nam và quc tế để rút ngn
khong cách trong quá trình hi nhp.
Mc đích nghiên cu ca lun văn
Mc đích nghiên cu ca lun văn là nhm định hướng v v vic s dng giá
tr hp lý trong kế toán doanh nghip Vit Nam, bng cách tiếp cn nhng nghiên
cu trên thế gii và thc tế áp dng giá tr hp lý trong kế toán doanh nghip Vit
Nam.
Đối tượng nghiên cu
Đề tài ch gii hn kế toán tài chính doanh nghip Vit Nam, không đề cp
đến kế toán qun tr cũng như các lĩnh vc kế toán khác.
Định hướng về việc xác định giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định hướng về việc xác định giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam - Người đăng: thuhang297
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Định hướng về việc xác định giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam 9 10 486