Ktl-icon-tai-lieu

Định khoản nghệp vụ tín dụng

Được đăng lên bởi Nga Duong
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Website for finance and banking
http://clubtaichinh. net - website chia se tai lieu mien phi dai hoc/ cao dang1

ĐỊNH KHOẢN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ
TÍN DỤNG

NHÓM LỚP NHEK11

http://clubtaichinh. net - website chia se tai lieu mien phi dai hoc/ cao dang1

 - Website for finance and banking
http://clubtaichinh. net - website chia se tai lieu mien phi dai hoc/ cao dang2

TÌNH HUỐNG 1

 Ngày 18/3/2005, ngân hàng giải ngân cho DN X vay 100 triệu








thời hạn 3 tháng,lãi suất cho vay 1,2% / tháng, lãi trả hàng
tháng, vốn gốc trả cuối kỳ. Ngân hàng xác định giá trị tài
sản thế chấp (bất động sản) là 150 triệu. Diễn biến khoản
vay này như sau:
Ngày 18/4/2005 và 18/5/2005 khách hàng thanh toán lãi đầy
đủ
Ngày 18/6/2005 khách hàng không thanh toán
Ngày 1/8/2005 xác định khoản nợ không có khả năng thu
hồi, thoả thuận gán nợ tài sản đã thế chấp
Ngày 10/9 bán tài sản thu được 110 triệu
Trình bày bút toán có liên quan đến khoản cho vay trên,
biết rằng ngân hàng trích lập dự phòng vào thời điểm cuối
quý

http://clubtaichinh. net - website chia se tai lieu mien phi dai hoc/ cao dang2

 - Website for finance and banking
http://clubtaichinh. net - website chia se tai lieu mien phi dai hoc/ cao dang3

HẠCH TOÁN

-Ngày

18/3/2005 giải ngân
Nợ 2111.DNX
100.000.000
Có 1011
100.000.000
Đồng thời nhập 994(tài sản thế chấp) 150.000.000
-Ngày 18/4/2005 thu lãi
Do vốn gốc trả cuối kỳ nên lãi trả đều mỗi tháng là:
100.000.000*1,2% = 1.200.000
Nợ 1011
1.200.000
Có 702
1.200.000
-Ngày 18/5/2005 thu lãi
Nợ 1011
1.200.000
Có 702
1.200.000
http://clubtaichinh. net - website chia se tai lieu mien phi dai hoc/ cao dang3

 - Website for finance and banking
http://clubtaichinh. net - website chia se tai lieu mien phi dai hoc/ cao dang4

-Ngày 18/6/2005 khách hàng không trả lãi, theo dõi
ngoài bảng
Ghi nhập 941(lãi vay quá hạn chưa thu được
bằng VNĐ)
1.200.000
-Ngày 29/6/2005 đã qua thời gian quá hạn mà khách
hàng vẫn chưa thanh toán, chuyển nợ loại 2 ( nợ
cần chú ý)
Nợ 2112.DNX
100.000.000
Có 2111.DNX
100.000.000
http://clubtaichinh. net - website chia se tai lieu mien phi dai hoc/ cao dang4

 - Website for finance and banking
http://clubtaichinh. net - website chia se tai lieu mien phi dai hoc/ cao dang5

-Ngày 30/6/2005: Thời điểm ngân hàng trích lập dự phòng theo
quy định của ngân hàng nhà nước
+
xác định loại nợ là nợ loại 2 (nợ cần chú ý)
+
trích dự phòng:
Dự phòng cụ thể = (giá trị khoản nợ-g...
ĐỊNH KHOẢN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ
TÍN DỤNG
NHÓM LỚP NHEK11
www.giangblog.com - Website for finance and banking
http://clubtaichinh. net - website chia se tai lieu mien phi dai hoc/ cao dang1
http://clubtaichinh. net - website chia se tai lieu mien phi dai hoc/ cao dang1
Định khoản nghệp vụ tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định khoản nghệp vụ tín dụng - Người đăng: Nga Duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Định khoản nghệp vụ tín dụng 9 10 852