Ktl-icon-tai-lieu

Dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán giai đoạn 2 (PSBM2)

Được đăng lên bởi beluga9x
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng quan
Dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán giai đoạn 2 (PSBM2) hoàn thành tháng
06 năm 2011 đã góp phần cải thiện đáng kể tốc độ cũng như uy tín của các giao dịch thanh
toán liên ngân hàng tại Việt Nam, từ 2 tuần năm 2005 giảm xuống còn 1 ngày, với tốc độ tăng
trưởng theo cấp số nhân (646%) các giao dịch tín dụng toàn quốc (2005 – tháng 6/2011). Các
ngân hàng tham gia dự án chỉ mất vài phút để xử lý các giao dịch chuyển tiền của khách hàng
so với thời gian nhiều ngày trong năm 2004 và 2005. Việc quản lý khách hàng và quỹ tín dụng
đã góp phần tăng cường năng lực quản lý rủi ro của các đối tượng trong dự án. Hiện nay,
nhiều ngân hàng đã có thể cung cấp các dịch vụ ngân hàng trực tuyến tới khách hàng (159.00
khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến và 412.360 khách hàng đối thoại trực tiếp
với ngân hàng về dịch vụ).
XEM THÊM THÔNG TIN

•

Dự án hiện ðại hóa ngân hàng
và hệ thống thanh toán giai ðoạn 2 (Trong tiếng Anh)

•

Trang web của Việt Nam

•

Tổng quan về Việt Nam

•

Quan hệ ðối tác quốc gia (Trong tiếng Anh)

•

Dữ liệu và thống kê (Trong tiếng Anh)

Thách thức
Việt Nam bắt tay tiến hành các cuộc cải cách ngành ngân hành từ cuối những năm 80 của thế
kỷ 20. Năm 2004, các cuộc cải cách được thực hiện theo hướng 1 phương thức giống các
ngành ngân hàng của các nền kinh tế mới được công nghiệp hóa khác thực hiện. Một hệ
thống thanh toán liên ngân hàng hiện đại đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam đưa vào
triển khai. Sau đó nhiều ngân hàng đã đưa vào áp dụng hai hệ thống vận hàng tiêu chuẩn
quốc tế. Tuy nhiên, đây chỉ là những hệ thống được đưa vào thực hiện thí điểm trong Dự án
Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán (PSBM) giai đoạn đầu. Hầu hết các nghiệp vụ
thanh toán liên ngân hàng vẫn được xử lý theo hệ thống cũ, việc xử lý một giao dịch sẽ mất
nhiều ngày, và những hệ thống này không thể cung cấp được những thông tin kịp thời để
quản lý rủi ro. Những hệ thống cũ là một trở ngại lớn khi tiếp cận nguồn tín dụng vì phần lớn
dân số Việt Nam là những hộ gia đình và doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch ngân hàng
nhưng chưa đủ mức bao tiêu. Các hệ thống thí điểm này cần phải nhanh chóng được mở rộng
để giảm thiểu rủi ro và chi phí phát sinh khi chạy song song hai hệ thống khác nhau. Tốc độ
tăng trưởng nghẹt thở của nền kinh tế Việt Nam cũng đòi hỏi phải có một bước phát triển hơn
nữa Hệ thống thanh toán quốc gia và các hệ thống đang vận hành tại các ngân hàng.

Phương thức tiếp cận
Như phương thức vận hành dựa trên nền tảng công ...
Tổng quan
Dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán giai đoạn 2 (PSBM2) hoàn thành tháng
06 năm 2011 đã góp phần cải thiện đáng kể tốc độ cũng như uy tín của các giao dịch thanh
toán liên ngân hàng tại Việt Nam, từ 2 tuần năm 2005 giảm xuống còn 1 ngày, với tốc độ tăng
trưởng theo cấp số nhân (646%) các giao dịch tín dụng toàn quốc (2005 – tháng 6/2011). Các
ngân hàng tham gia dự án chỉ mất vài phút để xử lý các giao dịch chuyển tiền của khách hàng
so với thời gian nhiều ngày trong năm 2004 và 2005. Việc quản lý khách hàng và quỹ tín dụng
đã góp phần tăng cường năng lực quản lý rủi ro của các đối tượng trong dự án. Hiện nay,
nhiều ngân hàng đã có thể cung cấp các dịch vụ ngân hàng trực tuyến tới khách hàng (159.00
khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến và 412.360 khách hàng đối thoại trực tiếp
với ngân hàng về dịch vụ).
XEM THÊM THÔNG TIN
Dự án hiện ðại hóa ngân hàng
và hệ thống thanh toán giai ðoạn 2 (Trong tiếng Anh)
Trang web của Việt Nam
Tổng quan về Việt Nam
Quan hệ ðối tác quốc gia (Trong tiếng Anh)
Dữ liệu và thống kê (Trong tiếng Anh)
Thách thức
Việt Nam bắt tay tiến hành các cuộc cải cách ngành ngân hành từ cuối những năm 80 của thế
kỷ 20. Năm 2004, các cuộc cải cách được thực hiện theo hướng 1 phương thức giống các
ngành ngân hàng của các nền kinh tế mới được công nghiệp hóa khác thực hiện. Một hệ
thống thanh toán liên ngân hàng hiện đại đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam đưa vào
triển khai. Sau đó nhiều ngân hàng đã đưa vào áp dụng hai hệ thống vận hàng tiêu chuẩn
quốc tế. Tuy nhiên, đây chỉ là những hệ thống được đưa vào thực hiện thí điểm trong Dự án
Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán (PSBM) giai đoạn đầu. Hầu hết các nghiệp vụ
thanh toán liên ngân hàng vẫn được xử lý theo hệ thống cũ, việc xử lý một giao dịch sẽ mất
nhiều ngày, và những hệ thống này không thể cung cấp được những thông tin kịp thời để
quản lý rủi ro. Những hệ thống cũ là một trở ngại lớn khi tiếp cận nguồn tín dụng vì phần lớn
dân số Việt Nam là những hộ gia đình và doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch ngân hàng
nhưng chưa đủ mức bao tiêu. Các hệ thống thí điểm này cần phải nhanh chóng được mở rộng
để giảm thiểu rủi ro và chi phí phát sinh khi chạy song song hai hệ thống khác nhau. Tốc độ
tăng trưởng nghẹt thở của nền kinh tế Việt Nam cũng đòi hỏi phải có một bước phát triển hơn
nữa Hệ thống thanh toán quốc gia và các hệ thống đang vận hành tại các ngân hàng.
Phương thức tiếp cận
Như phương thức vận hành dựa trên nền tảng công nghệ thông tin (ICT), PSBM2 đã kết hợp
chặt chẽ được những bài học rút ra từ Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán
giai đoạn 1 và những kinh nghiệm thực tế của thế giới (bao gồm cả những kinh nghiệm của
Ngân hàng Thế giới) trong các dự án công nghệ thông tin (ICT). Dự án này vẫn duy trì
phương pháp thiết kế và triển khai giải pháp kỹ thuật gia tăng. Ngoài ra, Hiệp hội Phát triển
Quốc tế (IDA) tập trung can thiệp vào việc đảm bảo chất lượng, đặc biệt là các thông số kỹ
thuật, lập kế hoạch cung ứng và tính minh bạch và đẩy đủ các tài liệu cung ứng, xem xét cả
những bài học rút ra được từ các dự án ICT ngân hàng đã bị thất bại. IDA đặc biệt quan tâm
tới việc sắp xếp trình tự hoặc đóng gói thầu, giúp tránh phải thưởng xuyên đóng gói lại hoặc
mở lại các gói thầu. Cùng với việc kiểm tra được tính tuân thủ thì các buổi đánh giá dịch vụ
cung ứng cũng đã nố lực để tìm ra được các giải pháp thiết thực, ví dụ trong việc xử lý các
vấn đề liên quan đến khả năng tương thích của hệ thông và thiết bị trao đổi. Nhờ đó, việc mở
rộng hệ thống trên quy mô lớn đã được hoàn thành chỉ trong vòng 5 năm. Những hệ thống
Dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán giai đoạn 2 (PSBM2) - Trang 2
Dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán giai đoạn 2 (PSBM2) - Người đăng: beluga9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán giai đoạn 2 (PSBM2) 9 10 155