Ktl-icon-tai-lieu

excel

Được đăng lên bởi thucuoin93
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thông tin đầu vào

Giá cổ phiếu hiện hành
Giá thực hiện
Lãi suất phi rủi ro (năm)
Kỳ hạn (năm)
Độ lệch chuẩn (năm)
Tỷ lệ cổ tức

KÝ hiệu và công thức
S
X
rf
T
s
d

Kết quả
d1

(ln(S/X) + (rf -d +0.5s2)T)/(sT0.5)

d2

d1 - sT0.5

Phân phối xác suất lũy tích chuẩn,
NormSDist(d
N(d 1) 1)
Phân phối xác suất lũy tích chuẩn,
NormSDist(d
N(d 2) 2)
Phí quyền chọn mua
Phí quyền chọn bán

15,000
15,500
4.0%
0.333
40.2%
0.00%

0.0322
-0.1999
0.5129
0.4208

=C2*EXP(-C7*C5)*C12-C3*EXP(-C4*C5)*C13
1,257
=((C3*EXP(-C4*C5))*(1-C13))-((C2*EXP(-C7*C5))*(1-C12))
1,552

Thông tin đầu vào

Giá cổ phiếu hiện hành
Giá thực hiện
Lãi suất phi rủi ro (năm)
Kỳ hạn (năm)
Độ lệch chuẩn (năm)
Tỷ lệ cổ tức

KÝ hiệu và công thức
S
X
rf
T
s
d

Kết quả
d1

(ln(S/X) + (rf -d +0.5s2)T)/(sT0.5)

d2

d1 - sT0.5

Phân phối xác suất lũy tích chuẩn,
NormSDist(d
N(d 1) 1)
Phân phối xác suất lũy tích chuẩn,
NormSDist(d
N(d 2) 2)
Phí quyền chọn mua
Phí quyền chọn bán

46,300
45,000
4.5%
0.082
37.5%
2.592%

0.3332
0.2257
0.6305
0.5893

=C2*EXP(-C7*C5)*C12-C3*EXP(-C4*C5)*C13
2,711
=((C3*EXP(-C4*C5))*(1-C13))-((C2*EXP(-C7*C5))*(1-C12)) 1,343

Thông tin đầu vào

Giá cổ phiếu hiện hành
Giá thực hiện
Lãi suất phi rủi ro (năm)
Kỳ hạn (năm)
Độ lệch chuẩn (năm)
Tỷ lệ cổ tức

KÝ hiệu và công thức
S
X
rf
T
s
d

Kết quả
d1

(ln(S/X) + (rf -d +0.5s2)T)/(sT0.5)

d2

d1 - sT0.5

Phân phối xác suất lũy tích chuẩn,
NormSDist(d
N(d 1) 1)
Phân phối xác suất lũy tích chuẩn,
NormSDist(d
N(d 2) 2)
Phí quyền chọn mua
Phí quyền chọn bán

46,300
48,000
4.5%
0.082
37.5%
2.592%

-0.2671
-0.3746
0.3947
0.3540

=C2*EXP(-C7*C5)*C12-C3*EXP(-C4*C5)*C13
1,307
=((C3*EXP(-C4*C5))*(1-C13))-((C2*EXP(-C7*C5))*(1-C12)) 2,929

...
Thông tin đầu vào KÝ hiệu và công thức

S


X

  !
"#$
T
 %%%
&'()
s
 *!
+,(-
d
 !
Kết quả
0.0322
-0.1999
0.5129
0.4208
Phí quyền chọn mua
=C2*EXP(-C7*C5)*C12-C3*EXP(-C4*C5)*C13
1,257
Phí quyền chọn bán
=((C3*EXP(-C4*C5))*(1-C13))-((C2*EXP(-C7*C5))*(1-C12))
1,552
r
f
d
1
(ln(S/X) + (r
f
-d +0.5s
2
)T)/(sT
0.5
)
d
2
d
1
- sT
0.5
./01(234)56
1
)
5786
1
)
./01(234)56
2
)
5786
2
)
excel - Trang 2
excel - Người đăng: thucuoin93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
excel 9 10 679