Ktl-icon-tai-lieu

fiscal cliff

Được đăng lên bởi quoc-te-ngan-hang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 0 lần
‘Fiscal Cliff’ là gì?
‘Fiscal Cliff’ thoạt đầu nghe như là tên của một khóa tập thể dục trên một đỉnh núi ở miền
nam California, nhưng thực tế thì không phải đẹp như vậy.
‘Fiscal Cliff’ thực sự nói về tình hình kinh tế nghiêm trọng mà Mỹ phải đối mặt vào cu ối
năm 2012.
Cụm từ khét tiếng này được đặt ra bởi Chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke vào
tháng 2 năm 2012, vào một trong những buổi xuất hiện theo yêu cầu trước hội đồng về tình
trạng của nền kinh tế Mỹ. Ông mô tả ... “một cuộc cắt giảm chi tiêu lớn và tăng thuế của
một vách đá tài chính khổng lồ” vào ngày 1 tháng 1 năm 2013.
Kể từ lúc đó, ‘fiscal cliff’ đã được đưa vào huyền thoại như là một điềm báo trước về sự ảm
đạm và suy tàn của nền kinh tế.
Như vậy, ’fiscal cliff’ đã gây ra những gì cho nền kinh tế và nó đã có tác động xấu như thế
nào? (một sự thỏa hiệp đã đạt được như bạn thấy dưới đây). Chúng ta hãy cùng xem xét.
‘Fiscal cliff’ đã xảy ra như thế nào?
Vào giữa đêm 31.12.2013, một điều khoản chính của Đạo luật Kiểm soát ngân sách 2011
(BCA) đã được dự kiến có hiệu lực. Đây là thỏa thuận đã được ký bởi Tổng thống Obama
trong tháng 8 năm 2011 để kết thúc trận chiến Quốc hội qua việc nâng cao trần nợ của
chính phủ.
Đạo luật là một thỏa hiệp giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa về chính sách kinh tế trong sự
tăng tạm thời trần nợ - số tiền chính phủ có thể vay từ chính nó để chi trả cho các dự luật
của mình.
Một phần quan trọng của đạo luật quy định cho Ủy ban quốc hội của đảng dân chủ và
cộng hòa – được gọi là ‘supercommittee’ – để cho ra một bộ luật của cả hai đảng vào cuối
tháng 11 năm 2012 nhằm có thể làm giảm thâm hụt 1.2 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm
tới.
Để làm được điều đó, ủy ban đồng ý thực hiện theo quy định của pháp luật – nếu không có
một sự thỏa thuận nào khác đạt được trước 31 tháng 12 - cắt giảm khổng lồ chi tiêu chính
phủ cũng như tăng thuế hoặc trở lại mức thuế của các năm trước. Đó là tất cả những yếu
tố tạo nên ‘Fiscal cliff’
Luật nào từ đạo luật kiểm soát ngân sách đã được đựa vào?
Trong số đó có sự kết thúc của việc cắt giảm tạm thời thuế biên chế (lương bổng) vào năm
2011 – kết quả của việc đó sẽ là sự gia tăng 2% thuế đối với hầu hết người lao động.
Ngoài ra, nó còn là dấu chấm hết việc miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp, và những
thay đổi trong thuế tối thiểu tùy chọn (ATM) dẫn đến việc sẽ có nhiều người phải trả tiền
hơn – mức thu nhập hiện tại khoảng giữa 45000$ và 200000$ - và các khoản chi trả thuế
cao hơn cho những ai thực hiện.
Một số chính sách giảm thuế đang tồ...
‘Fiscal Cliff là gì?
‘Fiscal Cliff’ tho t đ u nghe nh là tên c a m t khóa t p th d c trên m t đ nh núi mi n ư
nam California, nh ng th c t thì không ph i đ p nh v y.ư ế ư
‘Fiscal Cliff’ th c s nói v tình hình kinh t nghiêm tr ng mà M ph i đ i m t vào cu i ế
năm 2012.
C m t khét ti ng này đ c đ t ra b i Ch t ch c c d tr liên bang M Ben Bernanke vào ế ư
tháng 2 năm 2012, vào m t trong nh ng bu i xu t hi n theo yêu c u tr c h i đ ng v tình ướ
tr ng c a n n kinh t M . Ông mô t ... “m t cu c c t gi m chi tiêu l n và tăng thu c a ế ế
m t vách đá tài chính kh ng l vào ngày 1 tháng 1 năm 2013.
K t lúc đó, ‘fiscal cliff đã đ c đ a vào huy n tho i nh là m t đi m báo tr c v s m ượ ư ư ướ
đ m và suy tàn c a n n kinh t . ế
Nh v y, ’fiscal cliff’ đã gây ra nh ng gì cho n n kinh t và nó đã có tác đ ng x u nh th ư ế ư ế
nào? (m t s th a hi p đã đ t đ c nh b n th y d i đây). Chúng ta hãy cùng xem xét. ượ ư ướ
‘Fiscal cliff’ đã x y ra nh th nào? ư ế
Vào gi a đêm 31.12.2013, m t đi u kho n chính c a Đ o lu t Ki m soát ngân sách 2011
(BCA) đã đ c d ki n ượ ế có hi u l c. Đây là th a thu n đã đ c ký b i T ng th ng Obama ượ
trong tháng 8 năm 2011 đ k t thúc tr n chi n Qu c h i qua vi c nâng cao tr n n c a ế ế
chính ph .
Đ o lu t là m t th a hi p gi a đ ng Dân ch và C ng hòa v chính sách kinh t trong s ế
tăng t m th i tr n n - s ti n chính ph có th vay t chính nó đ chi tr cho các d lu t
c a mình.
M t ph n quan tr ng c a đ o lu t quy đ nh cho y ban qu c h i c a đ ng dân ch
c ng hòa – đ c g i là ‘supercommittee’ – đ cho ra m t b lu t c a c hai đ ng vào cu i ượ
tháng 11 năm 2012 nh m có th làm gi m thâm h t 1.2 nghìn t USD trong vòng 10 năm
t i.
Đ làm đ c đi u đó, y ban đ ng ý th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t – n u không có ượ ế
m t s th a thu n nào khác đ t đ c tr c 31 tháng 12 - c t gi m kh ng l chi tiêu chính ượ ướ
ph cũng nh ng thu ho c tr l i m c thu c a các năm tr c. Đó là t t c nh ng y u ư ế ế ướ ế
t t o nên ‘Fiscal cliff’
Lu t nào t đ o lu t ki m soát ngân sách đã đ c đ a vào? ượ
Trong s đó có s k t thúc c a vi c c t gi m t m th i thu biên ch (l ng b ng) vào năm ế ế ế ươ
2011 – k t qu c a vi c đó s là s gia tăng 2% thu đ i v i h u h t ng i lao đ ng.ế ế ế ườ
Ngoài ra, nó còn là d u ch m h t vi c mi n gi m thu cho các doanh nghi p, và nh ng ế ế
thay đ i trong thu t i thi u tùy ch n (ATM) d n đ n vi c s có nhi u ng i ph i tr ti n ế ế ườ
h n – m c thu nh p hi n t i kho ng gi a 45000$ và 200000$ - và các kho n chi tr thu ơ ế
cao h n cho nh ng ai th c hi n.ơ
M t s chính sách gi m thu đang t n t i đã đ n t d lu t c t gi m thu c a George ế ế ế
W.Bush năm 2001, và đ c m r ng d i th i t ng th ng Obama cho đ n cu i năm 2012.ượ ư ế
fiscal cliff - Trang 2
fiscal cliff - Người đăng: quoc-te-ngan-hang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
fiscal cliff 9 10 457