Ktl-icon-tai-lieu

Giá cả

Được đăng lên bởi hoangtkoa-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. Giá cả
- Giá cả trong dịch vụ tiền gửi chính là lãi suất mà người gửi nhận được. Thông
thường, một mức lãi suất cao sẽ giúp cho ngân hàng mở rộng quy mô tiền gửi.
- Lãi suất:
+ Là thu nhập của người gửi tiền
+ Chi phí chủ yếu của ngân hàng.


ngân hàng cần phải đưa ra lãi suất huy động phù hợp.
Mâu thuẫn:
+ Cần đưa ra lãi suất cao để thu hút khách hàng, cạnh tranh với ngân hàng khác.
+ Cần giảm lãi suất để gia tăng lợi nhuận.
- Xác định lãi suất phải tính đến mối quan hệ với các dịch vụ khác để phát triển các
dịch vụ đó nhằm tăng thu nhập, bù đắp chi phí tiền gửi.
- Phải có sự phân biệt giữa các loại tiền gửi, kỳ hạn,… để gia tăng tiền gửi trong một
cơ cấu phù hợp với nhu cầu cho vay, đầu tư. Ví dụ: bảng lãi suất của NH VietinBank:
( Không kỳ hạn, từ 1- 12 tháng)
TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC KỲ HẠN
Trần lãi suất huy động (%/năm)
Kỳ hạn

VND

USD

EUR

Cá nhân

Tổ chức

Cá nhân

Tổ chức

Cá nhân

Tổ chức

Không kỳ hạn

1,20

(*)

0,10

0,10

0,10

0,10

Dưới 1 tháng

1,20

1,20

1,25

0,25

1 tháng

6,50

6,00

1,25

0,25

1,00

1,00

Trên 1 tháng đến 2 tháng

6,50

6,00

1,25

0,25

1,00

1,00

Trên 2 tháng đến dưới 3 tháng

6,50

6,50

1,25

0,25

1,00

1,00

Từ 3 tháng đến 6 tháng

7,00

6,50

1,25

0,25

1,00

1,00

Trên 6 tháng đến dưới 9 tháng

7,00

7,00

1,25

0,25

1,00

1,00

Từ 9 tháng đến dưới 12 tháng

7,00

7,00

1,25

0,25

1,50

1,50

- Việc đưa ra lãi suất cao thường có ở những ngân hang nhỏ hay mới thành lập, có
lượng khách hàng ít, cần thu hút khách hàng. Trong khi đó với những ngân hàng lớn,

có lượng khách hàng ổn định qua nhiều năm thì không dùng đến biện pháp này, lãi
suất của những ngân hàng đó không quá cao. Ví dụ khi so sánh 2 ngân hàng: BIDV
và Phương Nam (southernbank) về lãi suất tiền gửi tiết kiệm VNĐ, với hình thức trả
lãi cuối kỳ:
Ngân hàng BIDV:
Khu vực: Hà Nội
KKH

1 tháng

2 tháng

3 tháng

USD

0,2 %

1,2 %

1,2 %

1,2 %

VNĐ

1,2 %

6%

6,5 %

6,75 %

6 tháng

9 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

1,2 %

1,2 %

1,2 %

1,2 %

1,2 %

6,75 %

6,75 %

8,2 %

8,2 %

8,5 %

Ngân hàng Phương Nam ( SouthernBank):
Thời hạn
Cuối kỳ (%/năm)

Thời hạn
Trả lãi
Cuối kỳ (%/năm)

01
Tháng
7.00

09
Tháng
7.70

02
Tháng
7.00

10
Tháng
7.70

03
Tháng
7.00

11
Tháng
7.70

04
Tháng
7.00

12
Tháng
9.30

05
Tháng
7.00

13
Tháng
9.30

06
Tháng
7.70

18
Tháng
9.30

07
Tháng
7.70

24
Tháng
9.30

08
Tháng
7.70

36
Tháng
9.30

Ta thấy lãi suất của ngân hàng PN cao hơn nhiều so với ngâ...
II. Giá cả
- Giá cả trong dịch vụ tiền gửi chính là lãi suất mà người gửi nhận được. Thông
thường, một mức lãi suất cao sẽ giúp cho ngân hàng mở rộng quy mô tiền gửi.
- Lãi suất:
+ Là thu nhập của người gửi tiền
+ Chi phí chủ yếu của ngân hàng.
ngân hàng cần phải đưa ra lãi suất huy động phù hợp.
Mâu thuẫn:
+ Cần đưa ra lãi suất cao để thu hút khách hàng, cạnh tranh với ngân hàng khác.
+ Cần giảm lãi suất để gia tăng lợi nhuận.
- Xác định lãi suất phải tính đến mối quan hệ với các dịch vụ khác để phát triển các
dịch vụ đó nhằm tăng thu nhập, bù đắp chi phí tiền gửi.
- Phải có sự phân biệt giữa các loại tiền gửi, kỳ hạn,… để gia tăng tiền gửi trong một
cơ cấu phù hợp với nhu cầu cho vay, đầu tư. Ví dụ: bảng lãi suất của NH VietinBank:
( Không kỳ hạn, từ 1- 12 tháng)


 !"#$%#&'()*+,-./
0 0 1
23 4565 23 4565 23 4565
Không k hn 1,20 (*) 0,10 0,10 0,10 0,10
Dưi 1 thng 1,20 1,20 1,25 0,25
1 thng 6,50 6,00 1,25 0,25 1,00 1,00
Trên 1 thng đn 2 thng 6,50 6,00 1,25 0,25 1,00 1,00
Trên 2 thng đn dưi 3 thng 6,50 6,50 1,25 0,25 1,00 1,00
Từ 3 thng đn 6 thng 7,00 6,50 1,25 0,25 1,00 1,00
Trên 6 thng đn dưi 9 thng 7,00 7,00 1,25 0,25 1,00 1,00
Từ 9 thng đn dưi 12 thng 7,00 7,00 1,25 0,25 1,50 1,50
- Việc đưa ra lãi suất cao thường có ở những ngân hang nhỏ hay mới thành lập, có
lượng khách hàng ít, cần thu hút khách hàng. Trong khi đó với những ngân hàng lớn,
Giá cả - Trang 2
Giá cả - Người đăng: hoangtkoa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giá cả 9 10 929