Ktl-icon-tai-lieu

giải bài tập hoạch định ngân sách vốn đầu tư

Được đăng lên bởi Cẩm Tiên
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 65 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 9: HOÏACH ÑÒNH DOØNG TIEÀN
GIAÛI PHAÙP
CAÂU HOÛI
1. Chuyeân vieân trong caùc phoøng ban khaùc nhau söû duïng quaù trình hoaïch
ñònh ngaân saùch voán nhö theá naøo?
a. Ñoái vôùi Giaùm ñoác nhaân söï:
Giaùm ñoác nhaân söï laø nhöõng ngöôøi phuï traùch vieäc tuyeån duïng, huaán luyeän
cuõng nhö phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cho doanh nghieäp. Töøng coâng vieäc cuûa
caùc giaùm ñoác nhaân söï ñeàu ñoøi hoûi söï chi tieâu voán, ñoù laø caùc chi phí cho vieäc
saên ñaàu ngöôøi, chi phí cho caùc khoùa ñaøo taïo laïi nhaân vieân hoaëc caùc khoùa
huaán luyeän naâng cao trình ñoä cho nhaân vieân… Taát caû nhöõng coâng vieäc ñoù ñaàu
nhaém ñeán muïc tieâu laø baûo ñaûm nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng ñöôïc caû veà soá löôïng
cuõng nhö chaát löôïng cho caùc hoïat ñoäng cuûa doanh nghieäp ôû hieän taïi, vaø ñaëc
bieät laø cho vieäc phaùt trieån doanh nghieäp trong töông lai. Haàu heát caùc chi phí
naøy ñeàu nhaèm muïc tieâu taïo ra nhöõng thu nhaäp trong töông lai, do ñoù chuùng
ñeàu laø nhöõng chi tieâu voán (capital expenditure). Caùc giaùm ñoác nhaân söï cuõng
phaûi tieán haønh ñaày ñuû caùc böôùc cuûa quaù trình hoïach ñònh ngaân saùch voán, töø
ñeà xuaát caùc döï aùn, öôùc tính caùc doøng thu nhaäp (cash flows) cho ñeán thaåm
ñònh hieäu quaû cuûa töøng döï aùn ñeå coù theå löïa choïn döï aùn hieäu quaû nhaát cho
vieäc chi tieâu voán treân torng moái quan heä vôùi caùc chieán löôïc chung khaùc cuûa
doanh nghieäp.
b. Ñoái vôùi chuyeân vieân nghieân cöùu phaùt trieån:
Nhöõng döï aùn nghieân cöùu phaùt trieån (R&D) ñoùng vai troø voâ cuøng to lôùn ñoái
vôùi trieån voïng phaùt trieûn torng töông lai cuûa doanh nghieäp. Nhöõng nghieân
cöùu phaùt trieån saûn phaåm môùi cuûa doanh nghieäp ñeàu nhaén ñeán moät muïc ñích
laø ñaùp öùng nhu caàu cuûa thò tröôøng trong töông lai, qua ñoù ñaûm baûo thu nhaäp
cho doanh nghieäp. Nhöõng chi phí cho caùc hoïat ñoäng R&D ñeàu laø nhöõng chi
tieâu voán. Trong cô caáu chi tieâu voán cuûa moät doanh nghieäp ôû baát kì moät giai
ñoïan naøo cuõng ñeàu caàn coù chi tieâu cho caùc hoïat ñoäng R&D naøy.
Vieäc hoaïch ñònh ngaân saùch cuûa caùc chuyeân vieân R&D laø voâ cuøng quan troïng,
bôûi vì noù seõ laø cô sôû cho caùc chieán löôïc khaùc cuûa doanh nghieäp. Caùc chuyeân
vieân R&D caàn caùc ñònh ñöôïc tính hieäu quaû cuûa caùc döïa aùn cuõng nhö thôøi
gian tieàn döï aùn moät caùch chính xaùc.
2. Caùc loïai döï aùn:

Döï aùn loaïi tröø nhau: laø nhöõng döï aùn khoân theå tieán haønh ñoàng thôøi, noùi caùch
khaùc ñoù laø nhöõng döï aùn c...
CHÖÔNG 9: HOÏACH ÑÒNH DOØNG TIEÀN
GIAÛI PHAÙP
CAÂU HOÛI
1. Chuyeân vieân trong caùc phoøng ban khaùc nhau söû duïng quaù trình hoaïch
ñònh ngaân saùch voán nhö theá naøo?
a. Ñoái vôùi Giaùm ñoác nhaân söï:
Giaùm ñoác nhaân söï laø nhöõng ngöôøi phuï traùch vieäc tuyeån duïng, huaán luyeän
cuõng nhö phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cho doanh nghieäp. Töøng coâng vieäc cuûa
caùc giaùm ñoác nhaân söï ñeàu ñoøi hoûi söï chi tieâu voán, ñoù laø caùc chi phí cho vieäc
saên ñaàu ngöôøi, chi phí cho caùc khoùa ñaøo taïo laïi nhaân vieân hoaëc caùc khoùa
huaán luyeän naâng cao trình ñoä cho nhaân vieân… Taát caû nhöõng coâng vieäc ñoù ñaàu
nhaém ñeán muïc tieâu laø baûo ñaûm nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng ñöôïc caû veà soá löôïng
cuõng nhö chaát löôïng cho caùc hoïat ñoäng cuûa doanh nghieäp ôû hieän taïi, vaø ñaëc
bieät laø cho vieäc phaùt trieån doanh nghieäp trong töông lai. Haàu heát caùc chi phí
naøy ñeàu nhaèm muïc tieâu taïo ra nhöõng thu nhaäp trong töông lai, do ñoù chuùng
ñeàu laø nhöõng chi tieâu voán (capital expenditure). Caùc giaùm ñoác nhaân söï cuõng
phaûi tieán haønh ñaày ñuû caùc böôùc cuûa quaù trình hoïach ñònh ngaân saùch voán, töø
ñeà xuaát caùc döï aùn, öôùc tính caùc doøng thu nhaäp (cash flows) cho ñeán thaåm
ñònh hieäu quaû cuûa töøng döï aùn ñeå coù theå löïa choïn döï aùn hieäu quaû nhaát cho
vieäc chi tieâu voán treân torng moái quan heä vôùi caùc chieán löôïc chung khaùc cuûa
doanh nghieäp.
b. Ñoái vôùi chuyeân vieân nghieân cöùu phaùt trieån:
Nhöõng döï aùn nghieân cöùu phaùt trieån (R&D) ñoùng vai troø voâ cuøng to lôùn ñoái
vôùi trieån voïng phaùt trieûn torng töông lai cuûa doanh nghieäp. Nhöõng nghieân
cöùu phaùt trieån saûn phaåm môùi cuûa doanh nghieäp ñeàu nhaén ñeán moät muïc ñích
laø ñaùp öùng nhu caàu cuûa thò tröôøng trong töông lai, qua ñoù ñaûm baûo thu nhaäp
cho doanh nghieäp. Nhöõng chi phí cho caùc hoïat ñoäng R&D ñeàu laø nhöõng chi
tieâu voán. Trong cô caáu chi tieâu voán cuûa moät doanh nghieäp ôû baát kì moät giai
ñoïan naøo cuõng ñeàu caàn coù chi tieâu cho caùc hoïat ñoäng R&D naøy.
Vieäc hoaïch ñònh ngaân saùch cuûa caùc chuyeân vieân R&D laø voâ cuøng quan troïng,
bôûi vì noù seõ laø cô sôû cho caùc chieán löôïc khaùc cuûa doanh nghieäp. Caùc chuyeân
vieân R&D caàn caùc ñònh ñöôïc tính hieäu quaû cuûa caùc döïa aùn cuõng nhö thôøi
gian tieàn döï aùn moät caùch chính xaùc.
2. Caùc loïai döï aùn:
giải bài tập hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải bài tập hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Người đăng: Cẩm Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
giải bài tập hoạch định ngân sách vốn đầu tư 9 10 368