Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ MUA LẠI

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 6444 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIỚI THIỆU
Luận văn đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm luận văn.
Những điểm mới đạt được khi nghiên cứu đề tài luận văn:
1. Hoạt động M&A là một trong những biện pháp hữu hiệu để nâng cao năng

lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh các lợi ích
thì trong hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
2.

Việc thực hiện M&A ngân hàng ở Việt Nam: ngoài các cơ hội và những
yếu tố thuận lợi thì cũng có không ít các vấn đề khó khăn và thách thức
cần phải giải quyết và đối mặt.

3.

Nhà nước và các cơ quan quản lý là tác nhân hỗ trợ tích cực cho sự thành
công của hoạt động M&A ngân hàng Việt Nam thông qua việc hoàn thiện
khung pháp lý và xây dựng các chính sách hiệu quả dành cho loại hình
giao dịch này.

4. Các ngân hàng muốn đạt được thành công trong M&A cần phải thật sự có

tâm huyết và hành động một cách khôn ngoan, sáng suốt trong cả quá trình
M&A (từ lúc khởi sự cho đến khi kết thúc - “hậu M&A”).
5. Vấn đề “hậu M&A” đặc biệt quan trọng nên các chủ thể tham gia cần phải

hết sức lưu tâm đến giai đoạn này thì mới có thể đạt được thành công trọn
vẹn nhất.

---☺☺☺---

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
------

LÊ THỊ ÁI LINH

GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ
SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ MUA LẠI
Chuyên ngành: Kinh tế tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN

TP.Hồ Chí Minh – Năm 2009

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là do chính tôi nghiên cứu và thực hiện.
Các số liệu và thông tin sử dụng trong luận văn này đều có nguồn gốc, trung
thực và được phép công bố.

Tác giả luận văn

Lê Thị Ái Linh

MỤC LỤC
TRANG BÌA PHỤ
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ (HÌNH)
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP, HỢP NHẤT

VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG......................................................................................................
01
1.1

CÁC KHÁI NIỆM.......................................................................................................
01

1.1.1 Sáp nhập......................................................................................................................
01
1.1.2 Hợp nhất......................................................................................................................
01
1.1.3 Mua lại.....................................................................................................................
GIỚI THIỆU
Luận văn đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm luận văn.
Những điểm mới đạt được khi nghiên cứu đề tài luận văn:
1. Hoạt động M&A là một trong những biện pháp hữu hiệu để nâng cao năng
lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh các lợi ích
thì trong hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
2. Việc thực hiện M&A ngân hàng Việt Nam: ngoài các hội những
yếu tố thuận lợi thì cũng không ít các vấn đề khó khăn thách thức
cần phải giải quyết và đối mặt.
3. Nhà nước các quan quản tác nhân hỗ trợ tích cực cho sự thành
công của hoạt động M&A ngân hàng Việt Nam thông qua việc hoàn thiện
khung pháp xây dựng các chính sách hiệu quả dành cho loại hình
giao dịch này.
4. Các ngân hàng muốn đạt được thành công trong M&A cần phải thật sự
tâm huyết và hành động một cách khôn ngoan, sáng suốt trong cả quá trình
M&A (từ lúc khởi sự cho đến khi kết thúc - “hậu M&A”).
5. Vấn đề “hậu M&A” đặc biệt quan trọng nên các chủ thể tham gia cần phải
hết sức lưu tâm đến giai đoạn này thì mới có thể đạt được thành công trọn
vẹn nhất.
---☺☺☺---
GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ MUA LẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ MUA LẠI - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRƯỚC XU THẾ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT VÀ MUA LẠI 9 10 60