Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng

Được đăng lên bởi Nhut Pham
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Công trình ñược hoàn thành tại

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THÂN THỊ THANH THẢO
Người hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Mạnh Toàn

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG
ĐÀ NẴNG

Phản biện 1: TS.Nguyễn Hòa Nhân
Phản biện 2: TS.Hồ Kỳ Minh

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 60.34.20
Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc
sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng
10 năm 2010.
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
Đà Nẵng - 2010

- Thư viện trường Đại học Kinh tế., Đại học Đà Nẵng

3

4
5.Cấu trúc ñề tài

LỜI MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn ñề tài
Trong bối cảnh rủi ro tín dụng ñang là một trong những mối quan
ngại của các ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, ñề tài nghiên cứu ñược tác giả
trình bày gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về rủi ro tín dụng trong hoạt
ñộng của ngân hàng thương mại.

(NHTMCP) Ngoại thương chi nhánh Đà Nẵng cũng ñang phải ñối

Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng tín dụng và quản lý rủi ro tín

mặt với nguy cơ rủi ro tín dụng: Tỷ lệ nợ xấu năm 2009 là 3,71%,

dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương

cao hơn mức trung bình của thị trường (3,5%). Cho vay trung và dài

Đà Nẵng.

hạn có xu hướng tăng (năm 2009 là 40% tăng so với năm 2007 là
32%), trong khi nguồn vốn chủ yếu là ngắn hạn. Trong danh mục cho
vay, tín dụng tập trung nhiều cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN)
(trên 50%). Do ñó, việc tiếp tục hoàn thiện các biện pháp phòng
ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng là cần thiết ñể nâng cao khả năng cạnh
tranh của Chi nhánh ngân hàng.
Xuất phát từ ý nghĩa ñó, tác giả ñã chọn ñề tài: “Giải pháp hạn
chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Ngoại thương Đà Nẵng” làm ñề tài nghiên cứu.
2.Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng và các nguyên nhân dẫn ñến rủi ro
tín dụng, ñề tài ñưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín
dụng ñể lành mạnh hoá tài chính của NHTMCP Ngoại thương chi
nhánh Đà Nẵng.
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng hoạt ñộng tín dụng tại NH TMCP Ngoại
thương chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian 3 năm 2007-2009.
4.Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, thống kê, so sánh, phân tích, khảo sát…

Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân
hàng Thương mại Cổ phần N...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG

THÂN TH THANH THO
GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG
TI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG
MI C PHN NGOI THƯƠNG
ĐÀ NNG
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã s: 60.34.20
TÓM TT LUN VĂN THC S QUN TR KINH DOANH
Đà Nng - 2010
2
Công trình ñược hoàn thành ti
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Người hướng dn khoa hc: TS.Nguyn Mnh Toàn
Phn bin 1: TS.Nguyn Hòa Nhân
Phn bin 2: TS.H K Minh
Lun văn s ñược bo v ti hi ñồng chm Lun văn tt nghip thc
sĩ Qun tr kinh doanh hp ti Đi hc Đà Nng vào ngày 20 tháng
10 năm 2010.
Có th tìm hiu lun văn ti:
- Trung tâm Thông tin - Hc liu, Đại hc Đà Nng
- Thư vin trường Đại hc Kinh tế., Đi hc Đà Nng
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng - Người đăng: Nhut Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng 9 10 384