Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại NH đầu tư và phát triển

Được đăng lên bởi jenny-pt93-gmail-com
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 3209 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoá luận tốt nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, trong xu thế quốc tế hoá, toàn cầu hoá của nhân loại, hoạt
động kinh tế quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ và chiếm một vị trí quan
trọng đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá của nước ta. Với
tư cách là chất xúc tác cho sự phát triển của thương mại quốc tế, công tác
thanh toán quốc tế cũng không ngừng được mở rộng và phát triển. Song, khi
thương mại quốc tế càng phát triển thì mối quan hệ giữa người mua và người
bán càng trở nên đa dạng và phức tạp. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ rủi ro
ngày càng cao trong buôn bán quốc tế nói chung và thanh toán quốc tế nói
riêng. Bằng chứng là nếu nhìn lại công tác thanh toán quốc tế của các ngân
hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua, điều làm chúng ta không khỏi
lo ngại là những con số thiệt hại đáng kể trong nghiệp vụ thanh toán hàng hoá
xuất nhập khẩu theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. Nếu xét trong
cả nền kinh tế, hàng năm rủi ro trong phương thức này có thể lên tới hàng
trăm triệu USD, đe dọa sự an toàn trong kinh doanh của cả ngân hàng và các
doanh nghiệp.
Trong khi đó, với sự non trẻ và còn ít kinh nghiệm thực tế trong thanh
toán quốc tế, các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Sở giao dịch
I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam nói riêng đang gặp rất nhiều khó
khăn trong việc đối phó với xu thế hội nhập ngân hàng khu vực và quốc tế
cũng như tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt. Do vậy, việc hoàn thiện và
phát triển công tác thanh toán quốc tế cụ thể là nghiên cứu và phòng tránh các
rủi ro trong thanh toán quốc tế là một trong các mối quan tâm hết sức cấp
bách và thường xuyên của mỗi ngân hàng.

Lưu Phương Lan - A1CN9

1

Khoá luận tốt nghiệp

Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài
khóa luận tốt nghiệp là: SMột số giải pháp hạn chế rủi ro trong phương
thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và
phát triển Việt NamT cũng chỉ với mục đích làm sáng tỏ vị trí, vai trò của
phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trong nền kinh tế, luận giải có tính
hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn, các ưu nhược điểm và nguyên nhân gây ra
rủi ro trong phương thức thanh toán này. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm
hoàn thiện và hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế nói chung và thanh toán
tín dụng chứng từ nói riêng.
2. Đối tượng nghiên cứu
Đây là đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề chung nhất về các rủi
ro trong phương thức thanh toán tín dụ...
Khoá lun tt nghip
Lưu Phương Lan - A1CN9
1
PHN M ĐẦU
1. Tính cp thiết ca đề tài
Ngày nay, trong xu thế quc tế hoá, toàn cu hoá ca nhân loi, hot
động kinh tế quc tế ngày càng phát trin mnh m và chiếm mt v trí quan
trng đặc bit trong giai đon công nghip hoá - hin đại hoá ca nước ta. Vi
tư cách là cht xúc tác cho s phát trin ca thương mi quc tế, công tác
thanh toán quc tế cũng không ngng được m rng và phát trin. Song, khi
thương mi qu
c tế càng phát trin thì mi quan h gia người mua và người
bán càng tr nên đa dng và phc tp. Điu này đồng nghĩa vi nguy cơ ri ro
ngày càng cao trong buôn bán quc tế nói chung và thanh toán quc tế nói
riêng. Bng chng là nếu nhìn li công tác thanh toán quc tế ca các ngân
hàng thương mi Vit Nam trong thi gian qua, điu làm chúng ta không khi
lo ngi là nhng con s thit hi đáng k trong nghip v thanh toán hàng hoá
xut nh
p khu theo phương thc thanh toán tín dng chng t. Nếu xét trong
c nn kinh tế, hàng năm ri ro trong phương thc này có th lên ti hàng
trăm triu USD, đe da s an toàn trong kinh doanh ca c ngân hàng và các
doanh nghip.
Trong khi đó, vi s non tr và còn ít kinh nghim thc tế trong thanh
toán quc tế, các ngân hàng thương mi Vit Nam nói chung và S giao dch
I - Ngân hàng đầu tư và phát trin Vit Nam nói riêng đang gp rt nhiu khó
kh
ăn trong vic đối phó vi xu thế hi nhp ngân hàng khu vc và quc tế
cũng như tình hình cnh tranh ngày càng gay gt. Do vy, vic hoàn thin và
phát trin công tác thanh toán quc tế c th là nghiên cu và phòng tránh các
ri ro trong thanh toán quc tế là mt trong các mi quan tâm hết sc cp
bách và thường xuyên ca mi ngân hàng.
Giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại NH đầu tư và phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại NH đầu tư và phát triển - Người đăng: jenny-pt93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại NH đầu tư và phát triển 9 10 455