Ktl-icon-tai-lieu

giải pháp mở rộng thị phần tổng công ty bảo việt nhân thọ

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 2461 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Luận văn
Giải pháp mở rộng thị phần
Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ
đến năm 2015

PhÇn më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi :
B¶o hiÓm Nh©n thä (BHNT) ra ®êi tõ rÊt sím vµ ® trë nªn quen thuéc ®èi víi
ng−êi d©n cña c¸c n−íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn, ë ViÖt Nam lo¹i h×nh b¶o
hiÓm nµy vÉn cßn kh¸ míi mÎ, tuy míi ®−îc triÓn khai ë ViÖt Nam h¬n m−êi n¨m
(1996) nh−ng ® vµ ®ang ph¸t triÓn nhanh chãng víi møc t¨ng tr−ëng cao, cã sù tham
gia chñ yÕu cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm n−íc ngoµi trong thÞ tr−êng (B¶o MinhCMG (Dai - ichi Life), Manulife, Prudential ViÖt Nam, AIA, Prevoir ViÖt Nam vµ
ACE Life), ®¸p øng kh«ng chØ nhu cÇu b¶o hiÓm - tµi chÝnh cña mçi c¸ nh©n, doanh
nghiÖp mµ cßn lµ mét chÕ ®é phóc lîi cho ng−êi lao ®éng, gi¶i quyÕt nhu cÇu viÖc lµm
cho hµng tr¨m ngµn lao ®éng, ®ãng gãp nguån thu lín cho ng©n s¸ch Nhµ n−íc, ®Èy
m¹nh sù liªn kÕt cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh tµi chÝnh kh¸c (Ng©n hµng, B−u
®iÖn, chøng kho¸n...), thóc ®Èy sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ quèc d©n.
BHNT g¾n chÆt víi sù ph¸t triÓn cña x héi c«ng nghiÖp, hiÖn ®¹i. C¸c doanh
nghiÖp BHNT, víi t− c¸ch lµ nh÷ng trung gian tµi chÝnh- lµ mét phÇn cña ngµnh dÞch
vô tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ. Trung gian tµi chÝnh mét tæ chøc ®ãng vai trß thóc ®Èy
sù lu©n chuyÓn vµ vËn hµnh tµi chÝnh tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ th«ng qua qu¸ tr×nh thu
hót vèn nhµn rçi cña c«ng chóng b»ng phÝ b¶o hiÓm vµ cung cÊp cho ng−êi cÇn vèn
vay. Vèn lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi sù ph¸t
triÓn cña x héi c«ng nghiÖp, hiÖn ®¹i.
HiÖn nay, B¶o hiÓm Nh©n thä ë ViÖt Nam ® vµ ®ang ph¸t triÓn víi tèc ®é t¨ng
tr−ëng cao, quy m« thÞ tr−êng ngµy cµng më réng, m¹ng l−íi ho¹t ®éng ®−îc triÓn
khai hÇu hÕt c¸c tØnh, thµnh trong c¶ n−íc. Tuy nhiªn, thÞ tr−êng B¶o hiÓm Nh©n thä ë
ViÖt Nam, víi mét l−îng d©n sè trªn 85 triÖu ng−êi, lµ mét thÞ tr−êng ®Çy tiÒm n¨ng
nh−ng møc ®é khai th¸c thÞ tr−êng cña Tæng C«ng Ty B¶o ViÖt Nh©n Thä (B¶o ViÖt
Nh©n Thä) cßn rÊt nhá bÐ ch−a ®¸p øng ®−îc nhu cÇu vÒ B¶o hiÓm Nh©n thä cña c¸c
tÇng líp d©n c− trong x héi. Trªn c¬ së ®ã, viÖc nghiªn cøu vµ ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p
nh»m më réng thÞ phÇn cña B¶o ViÖt Nh©n Thä ®Õn n¨m 2015 lµ hÕt søc cÇn thiÕt cã ý
Trang 1

nghÜa c¶ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn . Do ®ã t«i lùa chän ®Ò tµi: “Gi¶i ph¸p më réng thÞ
phÇn cña Tæng C«ng ty B¶o ViÖt Nh©n Thä ®Õn n¨m 2015” lµm ®Ò tµi luËn v¨n th¹c sÜ
chuyªn ngµnh Tµi chÝnh Ng©n hµng.
2. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi :
* Môc ®Ých: Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ...
Luận văn
Gii pháp m rng th phn
Tng công ty Bo Vit Nhân th
đến năm 2015
giải pháp mở rộng thị phần tổng công ty bảo việt nhân thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải pháp mở rộng thị phần tổng công ty bảo việt nhân thọ - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
giải pháp mở rộng thị phần tổng công ty bảo việt nhân thọ 9 10 908