Ktl-icon-tai-lieu

GIải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong hoạt động tin dụng tại Vietcombank Huế

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3946 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(33).2009

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK HUẾ
A NUMBER OF SOLUTIONS FOR THE QUALITY IMPROVEMENT OF CREDIT
RISK MANAGEMENT AT THE VIETCOMBANK IN HUE
Hoàng Văn Hoa
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Tôn Thị Nga
Vietcombank Huế
TÓM TẮT
Từ khi thành lập đến nay, Vietcombank Huế luôn lấy quyền lợi khách hàng và phát triển
bền vững làm phương châm hoạt động, lấy lợi nhuận làm thước đo trong hoạt động kinh
doanh. Hiện nay, Việtcombank Huế luôn đi tiên phong trong đầu tư các dự án lớn trên địa bàn
và lợi nhuận hàng năm chủ yếu là thu từ đầu tư tín dụng (65% trên tổng thu nhập) và một số
dịch vụ khác. Vì vậy, công tác quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng là rất quan trọng, nhất
là rủi ro trong hoạt động tín dụng, khi mà trên thực tế lợi nhuận thu được từ hoạt động tín dụng
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của Chi nhánh Việtcombank Huế. Quản trị rủi ro tốt sẽ
mang lại sự an toàn cho hoạt động ngân hàng và phòng ngừa được những rủi ro tiềm ẩn trong
tương lai. Bài viết này phân tích khái quát thực trạng quản trị rủi ro tại chi nhánh Vietcombank
Huế, trên cơ sở đó bước đầu đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng
quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Chi nhánh Vietcombank Huế. Đó là đổi mới mô hình
tổ chức và quy trình cho vay trong hoạt động tín dụng; hoàn thiện mô hình kiểm tra, kiểm soát
nội bộ; nâng cao chất lượng thẩm định; tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay và xử lý nợ xấu
và đổi mới công nghệ quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng và sự phối hợp
giữa các bộ phận.
ABSTRACT
Since the day of its establishment, the Vietcombank in Hue has been operating on the
basis of its customers’ benefits and its sustainable development, taking into account its profits
as a measure in doing banking business. At present, the Vietcombank in Hue plays a leading
role in the investment in capital projects in Thua Thien-Hue province and its profits mainly come
from lending investment (accounting for 65.0 % of its total incomes) and some other banking
services. Therefore, in most of the commercial banks, the management of risks plays a very
important role in their activities. Especially, the management of risks in credits as the profit from
lending activities makes significant contributions to the total banks’ revenues. Consequently, a
good management of risks will certainly make them safe and prevent them from suffering
potential ...
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - S4(33).2009
140
A NUMBER OF SOLUTIONS FOR THE QUALITY IMPROVEMENT OF CREDIT
RISK MANAGEMENT AT THE VIETCOMBANK IN HUE
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK HUẾ
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Hoàng Văn Hoa
Vietcombank Huế
Tôn Thị Nga
Từ khi thành lập đến nay, Vietcombank Huế luôn lấy quyền lợi khách hàng và phát triển
bền vững làm phương châm hoạt động, lấy lợi nhuận làm thước đo trong hoạt động kinh
doanh. Hiện nay, Việtcombank Huế luôn đi tiên phong trong đầu các d án lớn trên địa bàn
và lợi nhuận hàng năm chủ yếu thu từ đầu tín dụng (65% trên tổng thu nhập) và một số
dịch vụ khác. vậy, công tác quản trrủi ro trong hoạt động ngân hàng rất quan trọng, nhất
là rủi ro trong hoạt động tín dụng, khi mà trên thực tế lợi nhuận thu được từ hoạt động tín dụng
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của Chi nhánh Việtcombank Huế. Qun tr ri ro tt s
mang lại san toàn cho hoạt động ngân hàng phòng ngừa được những rủi ro tiềm ẩn trong
tương lai. Bài viết y phân tích khái quát thực trạng quản trị rủi ro tại chi nhánh Vietcombank
Huế, trên cơ sở đó bước đầu đề xuất một số giải pháp ch yếu nhằm nâng cao chất ợng
quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Chi nhánh Vietcombank Huế. Đó là đổi mới mô hình
tchức quy trình cho vay trong hoạt động tín dụng; hoàn thiện mô hình kiểm tra, kiểm soát
nội bộ; nâng cao chất lượng thẩm định; tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay xử lý nxấu
đổi mới công nghệ quản , nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng và sự phối hợp
giữa các bộ phận.
TÓM TẮT
ABSTRACT
Since the day of its establishment, the Vietcombank in Hue has been operating on the
basis of its customers’ benefits and its sustainable development, taking into account its profits
as a measure in doing banking business. At present, the Vietcombank in Hue plays a leading
role in the investment in capital projects in Thua Thien-Hue province and its profits mainly come
from lending investment (accounting for 65.0 % of its total incomes) and some other banking
services. Therefore, in most of the commercial banks, the management of risks plays a very
important role in their activities. Especially, the management of risks in credits as the profit from
lending activities makes significant contributions to the total banksrevenues. Consequently, a
good management of risks will certainly make them safe and prevent them from suffering
potential risks in the future. This paper provides an overview of the analysis of risk management
at the Vietcombank in Hue and basically presents some solutions to the improvement of the
quality of credit risk management in this bank. These procedures include innovation of the
organizational model and lending processes in credit activities, improvement of internal control
model and the quality of evaluation and revision, strengthening of control and supervision of
lending and resolutions for bad debts, renovation of management methods, enhancement of the
quality of credit staff and creation of better co-operation among the bank’s departments.
GIải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong hoạt động tin dụng tại Vietcombank Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong hoạt động tin dụng tại Vietcombank Huế - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong hoạt động tin dụng tại Vietcombank Huế 9 10 2