Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH VẠN PHÚC NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI

Được đăng lên bởi Lưu Tiến
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT.....................................i
DANH MỤC CÁC BẢNG..............................................................................ii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ.....................................................iii
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN NHÀ HÀ NỘI – CHI NHÁNH VẠN PHÚC.....................................2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Hội
sở chính..........................................................................................................2
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh Habubank - Chi nhánh
Vạn Phúc........................................................................................................3
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy............................................................................5
1.3.1. Ban giám đốc:...................................................................................5
1.3.2. Phòng Kế toán – Ngân quỹ...............................................................5
1.3.3. Phòng phát triển Kinh doanh :..........................................................6
1.3.4. Phòng kiểm soát, kiểm toán nội bộ..................................................7
1.3.5. Phòng hành chính..............................................................................8
1.4. Đặc điểm kinh doanh:.............................................................................8
1.4.1. Thuận lợi...........................................................................................8
1.4.2. Khó khăn...........................................................................................8
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI CHI NHÁNH VẠN PHÚC.......................10
2.1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GẦN ĐÂY
......................................................................................................................10

2.1.1. Những thành tựu.............................................................................10
2.1.2. Tình hình huy động vốn :................................................................10
2.1.3. Tình hình sử dụng vốn:...................................................................14
2.1.4. Hoạt động cho vay..........................................................................17
2.1.5 Kinh doa...
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT.....................................i
DANH MỤC CÁC BẢNG..............................................................................ii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ.....................................................iii
LI M ĐU...................................................................................................1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN NHÀ HÀ NỘI – CHI NHÁNH VẠN PHÚC.....................................2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Hội
sở chính..........................................................................................................2
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh Habubank - Chi nhánh
Vạn Phúc........................................................................................................3
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy............................................................................5
1.3.1. Ban giám đốc:...................................................................................5
1.3.2. Phòng Kế toán – Ngân quỹ...............................................................5
1.3.3. Phòng phát triển Kinh doanh :..........................................................6
1.3.4. Phòng kiểm soát, kiểm toán nội bộ..................................................7
1.3.5. Phòng hành chính..............................................................................8
1.4. Đặc điểm kinh doanh:.............................................................................8
1.4.1. Thuận lợi...........................................................................................8
1.4.2. Khó khăn...........................................................................................8
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI CHI NHÁNH VẠN PHÚC.......................10
2.1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GẦN ĐÂY
......................................................................................................................10
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH VẠN PHÚC NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH VẠN PHÚC NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI - Người đăng: Lưu Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH VẠN PHÚC NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI 9 10 408