Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn

Được đăng lên bởi Hoa Haduy
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§ç Huy S¬n - 842B TiÓu luËn

1
Lêi më ®Çu
thËp 80 tríc, nÒn kinh ViÖt Nam vËn hµnh theo chÕ tËp
trung quan liªu, bao cÊp thiÕu tÝnh c¹nh tranh. Tõ sau ®¹i héi §¶ng VI (1986).
§¶ng Nhµ níc ®· chuyÓn híng x©y dùng nÒn kinh ViÖt Nam theo
chÕ thÞ truêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh huíng x· héi chñ
nghÜa.Víi viÖc khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn trong nÒn kinh
më, hµng lo¹t c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n(TNHH), c«ng ty cæ
phÇn(CTCP), doanh nghiÖp t nh©n(DNTN) ®· ra ®êi, ho¹t ®éng m¹nh vµ
t¬ng ®èi hiÖu qu¶, cung cÊp mét nguån n hµng ho¸ dÞch vô, cho ho¹t ®éng
s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ kinh tÕ ngoµi quèc
doanh mµ chñ yÕu lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá.
Ngµy nay ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi, níc ng nghiÖp
ph¸t triÓn hay ®ang pt triÓn, doanh nghiÖp võa nhá vai trß rÊt quan
träng trong nÒn kinh quèc d©n cña mçi níc. Bëi lo¹i h×nh doanh nghiÖp
nµy ®· gãp phÇn t¹o n sù t¨ng truëng cho nÒn kinh tÕ, ®ång thêi nã còng t¹o
nªn ph¸t triÓn ®a d¹ng cho c¸c ngµnh kinh gãp phÇn c¶i thiÖn c¸n c©n
thanh to¸n t¨ng xuÊt khÈu hµng ho¸ thµnh phÈm t¹o ra viÖc lµm chñ yÕu
cho h¬n 80% lùc lîng lao ®éng ë c¶ n«ng th«n vµ thµnh thÞ.
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
nÒn kinh nªn viÖc ph¸t triÓn m¹nh c¸c doanh nghiÖp võa nhá (DNVVN)
viÖc cïng cÇn thiÕt. Tuy nhiªn ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa nhá
chóng ta ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò, khã kh¨n nhÊt cnh t¹o vèn
cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.
C«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh cña chóng ta ®· t¸c ®éng m¹nh vµo
thèng ng©n hµng ho¹t ®éng tÝn dông ®îc coi nghiÖp then chèt cÊp
vèn cho nÒn kinh ph¸t triÓn t¹o thu nhËp chñ yÕu trong ho¹t ®éng kinh
doanh ng©n hµng. HiÖu qu¶ tÝn dông ®ang mèi quan m cña c¸c cÊp lµnh
®¹o, c¸c nhµ qu¶n tng©n hµng, nã mang tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi mçi ng©n
hµng th¬ng m¹i.
NhËn thøc vÊn ®Ò ®ã trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu ho¹t ®éng tÝn dông i
ng©n hµng c«ng th¬ng T©y(NHCTHT), em nh d¹n chän ®Ò tµi : Gi¶i
ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn ng ®èi i c¸c doanh nghiÖp võa nhá t¹i
ng©n hµng c«ng th¬ng Hµ T©y.
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn - Người đăng: Hoa Haduy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn 9 10 608