Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3147 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Đỗ Huy Sơn - 842B

Tiểu luận
LỜI MỞ ĐẦU

Từ thập kỷ 80 về trước, nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế tập
trung quan liêu, bao cấp thiếu tính cạnh tranh. Từ sau đại hội Đảng VI (1986).
Đảng và Nhà nước đã chuyển hướng xây dựng nền kinh tế Việt Nam theo cơ
chế thị truờng có sự quản lý của nhà nước theo định huớng xã hội chủ
nghĩa.Với việc khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát triển trong nền kinh
tế mở, hàng loạt các công ty trách nhiệm hữu hạn(TNHH), công ty cổ
phần(CTCP), doanh nghiệp tư nhân(DNTN)… đã ra đời, hoạt động mạnh mẽ
và tương đối hiệu quả, cung cấp một nguồn lớn hàng hoá dịch vụ, cho hoạt
động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế đặc biệt là kinh tế ngoài
quốc doanh mà chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ngày nay ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, dù là nước công nghiệp
phát triển hay đang phát triển, doanh nghiệp vừa và nhỏ có vai trò rất quan
trọng trong nền kinh tế quốc dân của mỗi nước. Bởi loại hình doanh nghiệp
này đã góp phần tạo nên sự tăng truởng cho nền kinh tế, đồng thời nó cũng
tạo nên sự phát triển đa dạng cho các ngành kinh tế góp phần cải thiện cán
cân thanh toán tăng xuất khẩu hàng hoá thành phẩm và tạo ra việc làm chủ
yếu cho hơn 80% lực lượng lao động ở cả nông thôn và thành thị.
Việt Nam đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá
nền kinh tế nên việc phát triển mạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN)
là việc vô cùng cần thiết. Tuy nhiên để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
chúng ta phải giải quyết hàng loạt các vấn đề, khó khăn nhất chính là tạo vốn
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Công cuộc đổi mới nền kinh tế của chúng ta đã tác động mạnh mẽ vào
hệ thống ngân hàng hoạt động tín dụng được coi là nghiệp vụ then chốt cấp
vốn cho nền kinh tế phát triển tạo thu nhập chủ yếu trong hoạt động kinh
doanh ngân hàng. Hiệu quả tín dụng đang là mối quan tâm của các cấp lành
đạo, các nhà quản trị ngân hàng, nó mang tính chất sống còn đối với mỗi ngân
hàng thương mại.
Nhận thức vấn đề đó trong quá trình tìm hiểu về hoạt động tín dụng tại
ngân hàng công thương Hà Tây(NHCTHT), em mạnh dạn chọn đề tài : “Giải
pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại
ngân hàng công thương Hà Tây”.





1

Đỗ Huy Sơn - 842B

Tiểu luận

Kết cấu nội dung tiểu luận :
Chương 1: Hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và
nhỏ những vấn đề mang tính...
Đỗ Huy Sơn - 842B Tiểu luận
LỜI MỞ ĐẦU
Từ thập kỷ 80 về trước, nền kinh tế Việt Nam vận hành theo chế tập
trung quan liêu, bao cấp thiếu tính cạnh tranh. Từ sau đại hội Đảng VI (1986).
Đảng Nhà nước đã chuyển hướng xây dựng nền kinh tế Việt Nam theo
chế thị truờng sự quản của nhà nước theo định huớng hội chủ
nghĩa.Với việc khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát triển trong nền kinh
tế mở, hàng loạt các công ty trách nhiệm hữu hn(TNHH), công ty cổ
phần(CTCP), doanh nghiệp nhân(DNTN)… đã ra đời, hoạt động mạnh mẽ
tương đối hiệu quả, cung cấp một nguồn lớn hàng hoá dịch vụ, cho hoạt
động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế đặc biệt là kinh tế ngoài
quốc doanh mà chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ngày nay hầu hết các quốc gia trên thế giới, nước công nghiệp
phát triển hay đang phát triển, doanh nghiệp vừa nhỏ có vai trò rất quan
trọng trong nền kinh tế quốc dân của mỗi nước. Bởi loại hình doanh nghiệp
này đã góp phần tạo nên sự tăng truởng cho nền kinh tế, đồng thời nó cũng
tạo nên s phát triển đa dạng cho các ngành kinh tế góp phần cải thiện cán
cân thanh toán tăng xuất khẩu hàng hoá thành phẩm tạo ra việc làm chủ
yếu cho hơn 80% lực lượng lao động ở cả nông thôn và thành thị.
Việt Nam đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá
nền kinh tế nên việc phát triển mạnh các doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN)
việc vô cùng cần thiết. Tuy nhiên để phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ
chúng ta phải giải quyết hàng loạt các vấn đề, khó khăn nhất chính tạo vốn
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Công cuộc đổi mới nền kinh tế của chúng ta đã tác động mạnh mẽ vào
hệ thống ngân hàng hoạt động tín dụng được coi nghiệp v then chốt cấp
vốn cho nền kinh tế phát triển tạo thu nhập chủ yếu trong hoạt động kinh
doanh ngân hàng. Hiệu quả tín dụng đang mối quan tâm của các cấp lành
đạo, các nhà quản trị ngân hàng, nó mang tính chất sống còn đối với mỗi ngân
hàng thương mại.
Nhận thức vấn đề đó trong qtrình tìm hiểu về hoạt động tín dụng tại
ngân hàng công thương Tây(NHCTHT), em mạnh dạn chọn đề tài : “Giải
pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại
ngân hàng công thương Hà Tây”.

1
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây 9 10 957