Ktl-icon-tai-lieu

giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng chính sách

Được đăng lên bởi Nhox Leo
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1578 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
§ãi nghÌo lµ mét vÊn ®Ò x· héi mang tÝnh toµn cÇu. Nh÷ng n¨m gÇn
®©y, nhê cã chÝnh s¸ch ®æi míi, nÒn kinh tÕ níc ta t¨ng trëng nhanh ; ®¹i bé
phËn ®êi sèng nh©n d©n ®· ®îc t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt. Song, mét bé phËn
kh«ng nhá d©n c, ®Æc biÖt d©n c ë vïng cao, vïng x©u vïng xa…®ang chÞu
c¶nh nghÌo ®ãi, cha ®¶m b¶o ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn tèi thiÓu cña cuéc sèng. Sù
ph©n hãa giÇu nghÌo ®ang diÔn ra m¹nh, lµ vÊn ®Ò x· héi cÇn ®îc quan t©m.
ChÝnh v× lÏ ®ã ch¬ng tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p
quan träng hµng ®Çu cña chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi níc ta.
Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn tíi ®ãi nghÌo, trong ®ã cã mét nguyªn nh©n
quan träng ®ã lµ : ThiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh, chÝnh v× vËy §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· x¸c ®Þnh tÝn dông Ng©n hµng lµ mét m¾t xÝch kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ
thèng c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña ViÖt
Nam.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái trªn ®©y, ngµy 4 th¸ng 10 n¨m
2010 ; Thñ tíng ChÝnh phñ ®· cã quyÕt ®Þnh sè 131/TTg thµnh lËp Ng©n hµng
chÝnh s¸ch x· héi, trªn c¬ së tæ chøc l¹i ng©n hµng Phôc vô ngêi nghÌo tríc
®©y ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cho vay hé nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c.
Trong qóa tr×nh cho vay hé nghÌo thêi gian qua cho thÊy næi lªn vÊn ®Ò
lµ hiÖu qu¶ vèn tÝn dông cßn thÊp lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông phôc
vô ngêi nghÌo. V× vËy, lµm thÕ nµo ®Ó ngêi nghÌo nhËn ®îc vµ sö dông cã hiÖu
qu¶ vèn vay ; chÊt lîng tÝn dông ®îc n©ng cao nh»m b¶o ®¶m cho sù ph¸t triÓn
bÒn v÷ng cña nguån vèn tÝn dông, ®ång thêi ngêi nghÌo tho¸t khái c¶nh nghÌo
®ãi lµ mét vÊn ®Ò ®îc c¶ x· héi quan t©m. Chuyªn ®Ò víi ®Ò tµi
"Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi ngêi nghÌo t¹i ng©n hµng
chÝnh s¸ch x· héi". Nh»m nghiªn cøu ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt
vÊn ®Ò trong ho¹t ®éng cho vay ngêi nghÌo.

Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi ngêi nghÌo t¹i NHCSXH

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
2. Môc ®Ých yªu cÇu
.Môc ®Ých nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò nh»m ®ãng gãp nh÷ng luËn cø
khoa häc, ®Ò xuÊt c¸c quan ®iÓm vµ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n¨ng cao h¬n n÷a hiÖu
qu¶ tÝn dông ®èi víi hé nghÌo t¹i NHCSXH. Thùc tiÔn cho thÊy chÝnh s¸ch tÝn
dông u ®·i hé nghÌo cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc, gãp phÇn æn ®Þnh vµ phÊt triÓn
kinh tÕ x· héi, kh¼ng ®Þnh chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ
níc vÒ ch¬ng tr×nh quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
Ng©n hµng ChÝnh s¸ch X· héi ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè
131/2010/Q§-TTg ngµy 04 t...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
§ãi nghÌo mét vÊn ®Ò héi mang tÝnh toµn cÇu. Nh÷ng n¨m gÇn
®©y, nhê cã chÝnh s¸ch ®æi míi, nÒn kinh níc ta t¨ng trëng nhanh ; ®¹i
phËn ®êi sèng nh©n d©n ®· ®îc t¨ng lªn mét c¸ch rÖt. Song, mét phËn
kh«ng nhá d©n c, ®Æc biÖt d©n c ë vïng cao, vïng x©u vïng xa ®ang chÞu
c¶nh nghÌo ®ãi, cha ®¶m b¶o ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn tèi thiÓu cña cuéc sèng.
ph©n hãa giÇu nghÌo ®ang diÔn ra m¹nh, vÊn ®Ò héi cÇn ®îc quan t©m.
ChÝnh ®ã ch¬ng tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p
quan träng hµng ®Çu cña chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi níc ta.
nhiÒu nguyªn nh©n dÉn tíi ®ãi nghÌo, trong ®ã mét nguyªn nh©n
quan träng ®ã lµ : ThiÕu vèn s¶n xuÊt kinh doanh, chÝnh v× vËy §¶ng vµ Nhµ n-
íc ta ®· x¸c ®Þnh tÝn dông Ng©n hµng lµ mét m¾t xÝch kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ
thèng c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh héi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña ViÖt
Nam.
XuÊt ph¸t nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái trªn ®©y, ngµy 4 th¸ng 10 n¨m
2010 ; Thñ tíng ChÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh 131/TTg thµnh lËp Ng©n hµng
chÝnh ch héi, trªn c¬ chøc l¹i ng©n hµng Phôc ngêi nghÌo tríc
®©y ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cho vay hé nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c.
Trong qóa tr×nh cho vay nghÌo thêi gian qua cho thÊy næi lªn vÊn ®Ò
hiÖu qu vèn tÝn dông cßn thÊp lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông phôc
vô ngêi nghÌo. V× vËy, lµm thÕ nµo ®Ó ngêi nghÌo nhËn ®îc vµ sö dông cã hiÖu
qu¶ vèn vay ; chÊt lîng tÝn dông ®îc n©ng cao nh»m b¶o ®¶m cho sù ph¸t triÓn
bÒn v÷ng cña nguån vèn tÝn dông, ®ång thêi ngêi nghÌo tho¸t khái c¶nh nghÌo
®ãi lµ mét vÊn ®Ò ®îc c¶ x· héi quan t©m. Chuyªn ®Ò víi ®Ò tµi
"Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi ngêi nghÌo t¹i ng©n hµng
chÝnh s¸ch x· héi". Nh»m nghiªn cøu ®Ò xuÊt mét gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt
vÊn ®Ò trong ho¹t ®éng cho vay ngêi nghÌo.
Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi ngêi nghÌo t¹i NHCSXH
1
giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng chính sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng chính sách - Người đăng: Nhox Leo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng chính sách 9 10 366