Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 5311 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SINHVIENNGANHANG.COM
Lời nói đầu
Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với biết bao khó
khăn, thử thách: Ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu
vực; những thiên tai nặng nề liên tiếp xảy ra. Vƣợt lên trên mọi khó khăn thử
thách đó, Việt Nam vẫn hoàn thành công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nƣớc,
phát triển kinh tế- xã hội, vững bƣớc đƣa Việt Nam trở thành con rồng Châu
Á.
Cùng với sự tăng trƣởng và phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu
cầu vốn đã và đang là một nhu cầu vô cùng cấp thiết cho việc xây dựng cơ sở
hạ tầng, trang thiết bị cũng nhƣ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tín dụng trungdài hạn là công cụ đắc lực để đáp ứng nhu cầu đó.
Hệ thống NHTM Việt Nam chiếm một vị trí chiến lƣợc trong việc đáp
ứng nhu cầu vốn đối với nền kinh tế. Nhận thấy tầm quan trọng của tín dụng
trung- dài hạn đối với việc phát triển kinh tế- xã hội, các NHTM cũng đang
triển khai nhiều biện pháp để có những bƣớc chuyển dịch về cơ cấu tín dụng,
tăng dần tỷ trọng cho vay trung- dài hạn với phƣơng châm: “Đầu tƣ chiều sâu
cho DN cũng chính là đầu tƣ cho tƣơng lai của ngành NH”. Việc phát triển tín
dụng NH không những chỉ mang lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế mà nó còn
trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực cho ngành NH.
Tuy nhiên, thực tế hoạt động tín dụng trung-dài hạn còn đang gặp nhiều
khó khăn, nổi cộm vẫn là vấn đề hiệu quả tín dụng trung- dài hạn còn thấp rủi
ro cao, dƣ nợ tín dụng trung- dài hạn trong các NHTM vẫn thƣờng chiếm tỷ lệ
không cao lắm so với yêu cầu. Điều đó nói lên rằng vốn đầu tƣ cho chiều sâu
chƣa đáp ứng đƣợc đòi hỏi bức thiết ngày càng tăng của nền kinh tế. Ngoài ra,
tỷ lệ nợ quá hạn còn cao cho vay ra nhƣng không thu hồi đƣợc cả gốc và lãi
nên đã ảnh hƣởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế nói chung và của hệ
thống NH nói riêng.
Chính vì vậy vấn đề hiệu quả tín dụng trung- dài hạn đang là một vấn đề
đƣợc mọi ngƣời trong và ngoài ngành quan tâm, giải quyết. Và đây cũng đang
Ngành tài chính Ngân Hàng

1

SINHVIENNGANHANG.COM
là đề tài của nhiều cuộc trao đổi, thảo luận tại các hội thảo, diễn đàn nghiên
cứu.
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của vấn đề trên, với
những kiến thức đã đƣợc học tập, nghiên cứu tại trƣờng và sau một thời gian
thực tập tại NHĐT  PTVN- một NH giữ vai trò chủ lực trong cho vay trungdài hạn phục vụ đầu tƣ phát triển kinh tế đất nƣớc, thấy rằng những vấn đề
còn tồn tại trong tín dụng trung- dài hạn nên em đã chọn đề tài: “GIẢI PHÁP
NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN
...
SINHVIENNGANHANG.COM
Ngành tài chính Ngân Hàng
1
Lời nói đầu
Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã phải đối mt với biết bao khó
khăn, thử thách: Ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu
vực; những thiên tai nặng nề liên tiếp xảy ra. Vƣợt lên trên mọi khó khăn th
thách đó, Việt Nam vẫn hoàn thành công nghip h- hiện đi hđất nƣớc,
phát triển kinh tế- hội, vững bƣớc đƣa Việt Nam trở thành con rng Châu
Á.
Cùng với sự tăng trƣởng phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu
cầu vốn đã và đang là một nhu cầu vô cùng cấp thiết cho việc xây dựng cơ sở
hạ tầng, trang thiết bng nchuyển dịch cấu kinh tế. Tín dụng trung-
dài hạn là công cụ đắc lực để đáp ứng nhu cầu đó.
Hệ thống NHTM Việt Nam chiếm một vị trí chiến lƣợc trong việc đáp
ứng nhu cầu vốn đối với nền kinh tế. Nhận thấy tầm quan trọng ca tín dụng
trung- dài hạn đối với việc phát triển kinh tế- hội, các NHTM cũng đang
triển khai nhiều biện pháp để những bƣớc chuyển dịch về cơ cấu tín dụng,
tăng dần tỷ trọng cho vay trung- dài hạn với phƣơng châm: Đầu tƣ chiều sâu
cho DN cũng chính là đầu tƣ cho tƣơng lai của ngành NH”. Việc phát triển tín
dụng NH không những chỉ mang lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế mà nó còn
trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực cho ngành NH.
Tuy nhiên, thực tế hoạt động tín dụng trung-dài hạn còn đang gp nhiều
khó khăn, nổi cộm vẫn là vấn đề hiệu quả tín dụng trung- dài hạn còn thấp rủi
ro cao, dƣ nợ tín dụng trung- dài hạn trong các NHTM vẫn thƣờng chiếm tỷ lệ
không cao lắm so với yêu cầu. Điều đó nói lên rằng vốn đầu cho chiều sâu
chƣa đáp ứng đƣợc đòi hỏi bức thiết ngày càng tăng của nền kinh tế. Ngoài ra,
tỷ lnquá hạn còn cao cho vay ra nhƣng không thu hi đƣợc cả gốc lãi
nên đã ảnh hƣởng không nhỏ tới sphát triển kinh tế nói chung của hệ
thống NH nói riêng.
Chính vì vậy vấn đề hiệu quả tín dụng trung- dài hạn đang là một vấn đề
đƣợc mọi ngƣời trong và ngoài ngành quan tâm, giải quyết. Và đây cũng đang
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG- DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 9 10 217