Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp thị truờng tiền tệ

Được đăng lên bởi Vân Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIẢI PHÁP
1.


-

-

2.

-

-

-

Giải pháp trước mắt:
Tháo gỡ ngay một số vướng mắc pháp lý dể tạo thuận lợi cho các giao dịch
trên thị trường tiền tệ và tăng cường công cụ giao dịch thị trường tiền tệ.
Chính phủ: Cho phép trái phiếu đặc biệt được giao dịch trên thị trường tiền
tệ như các loại trái phiếu khác của Chính phủ.
Bộ Tài chính: Xem xét phát hành tín phiếu, trái phiếu kho bạc với nhiều loại
kì hạn.
Ngân hàng Nhà nước: Bổ sung, sửa đổi một số quy định để tăng thêm tính
thông thoáng cho thị trường.
Điều hành linh hoạt thị trường mở và thị trường đấu thầu trái phiếu Chính
phủ.
Điều hành linh hoạt thị trường mở với việc tăng số phiên và số lượng giao
dịch, đa dạng hóa kỳ hạn và lãi suất để hút vốn khả dụng tạm thời của các
TCTD.
Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính phối hợp tăng khối lượng tín phiếu
kho bạc Nhà nước đấu thầu hàng quý, hàng năm và linh hoạt hơn nữa lãi
suất đấu thầu qua các phiên theo sát diễn biến thị trường.
Các giải pháp lâu dài:
Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho sự phát triển của thị trường tiền tệ.
Sớm hoàn thành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật công cụ chuyển
nhượng để mở rộng áp dụng các công cụ mới (như thương phiếu) trên thị
trường. Đối với các công cụ đã hình thành trên thị trường chứng chỉ tiền gửi,
kỳ phiếu của các Ngân hàng thương mại... cần tiếp tục chuẩn hóa để tạo điều
kiện cho các công cụ này được giao dịch trên thị trường thứ cấp.
Ban hành đồng bộ văn bản hướng dẫn thực hiện các công cụ phát sinh, công
cụ phòng ngừa rủi ro theo thông lệ quốc tế; đẩy mạnh các nghiệp vụ kỳ hạn
và hoán đổi, cho phép các NHTM thực hiện giao dịch quyền chọn tương lai
để phòng ngừa rủi ro tỷ giá, góp phần cải thiện tính thanh khoản cho thị
trường.
Tiếp tục hoàn thiện các văn bản tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của thị
trường thứ cấp (như ban hành quy định về việc mua bán giấy tờ có giá giữa
các TCTD, bổ sung, sửa đổi quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của
TCTD đối với khách hàng...) nhằm tăng tính thanh khoản của các công cụ
trên thị trường tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các TCTD
và các thành viên trên thị trường.


-

-


-

-

-

-

Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao vai trò điều tiết, hướng dẫn thị
trường của NHNN.
Nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ thông qua việc đổi
mới và hoàn thiện các công cụ chính sách tiền tệ gián tiếp, nhất là nghiệp vụ
thị trường mở.
Tiếp tục đổi mới cơ chế điều hành lãi suất của NHNN, xác định rõ lãi suất
chủ đạo định hướng lãi suất thị trườn...
GIẢI PHÁP
1. Giải pháp trước mắt:
Tháo gỡ ngay một số vướng mắc pháp lý dể tạo thuận lợi cho các giao dịch
trên thị trường tiền tệ và tăng cường công cụ giao dịch thị trường tiền tệ.
- Chính phủ: Cho phép trái phiếu đặc biệt được giao dịch trên thị trường tiền
tệ như các loại trái phiếu khác của Chính phủ.
- Bộ Tài chính: Xem xét phát hành tín phiếu, trái phiếu kho bạc với nhiều loại
kì hạn.
- Ngân hàng Nhà nước: Bổ sung, sửa đổi một số quy định để tăng thêm tính
thông thoáng cho thị trường.
Điều hành linh hoạt thị trường mở và thị trường đấu thầu trái phiếu Chính
phủ.
- Điều hành linh hoạt thị trường mở với việc tăng số phiên và số lượng giao
dịch, đa dạng hóa kỳ hạn và lãi suất để hút vốn khả dụng tạm thời của các
TCTD.
- Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính phối hợp tăng khối lượng tín phiếu
kho bạc Nhà nước đấu thầu hàng quý, hàng năm và linh hoạt hơn nữa lãi
suất đấu thầu qua các phiên theo sát diễn biến thị trường.
2. Các giải pháp lâu dài:
Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho sự phát triển của thị trường tiền tệ.
- Sớm hoàn thành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật công cụ chuyển
nhượng để mở rộng áp dụng các công cụ mới (như thương phiếu) trên thị
trường. Đối với các công cụ đã hình thành trên thị trường chứng chỉ tiền gửi,
kỳ phiếu của các Ngân hàng thương mại... cần tiếp tục chuẩn hóa để tạo điều
kiện cho các công cụ này được giao dịch trên thị trường thứ cấp.
- Ban hành đồng bộ văn bản hướng dẫn thực hiện các công cụ phát sinh, công
cụ phòng ngừa rủi ro theo thông lệ quốc tế; đẩy mạnh các nghiệp vụ kỳ hạn
và hoán đổi, cho phép các NHTM thực hiện giao dịch quyền chọn tương lai
để phòng ngừa rủi ro tỷ giá, góp phần cải thiện tính thanh khoản cho thị
trường.
- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của thị
trường thứ cấp (như ban hành quy định về việc mua bán giấy tờ có giá giữa
các TCTD, bổ sung, sửa đổi quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của
TCTD đối với khách hàng...) nhằm tăng tính thanh khoản của các công cụ
trên thị trường tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các TCTD
và các thành viên trên thị trường.
Giải pháp thị truờng tiền tệ - Trang 2
Giải pháp thị truờng tiền tệ - Người đăng: Vân Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giải pháp thị truờng tiền tệ 9 10 870