Ktl-icon-tai-lieu

Giải quyết nợ xấu vấn đề mấu chốt trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng

Được đăng lên bởi khongvananh192
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1070 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIẢI QUYẾT NỢ XẤU – VẤN ĐỀ
MẤU CHỐT TRONG TÁI CƠ CẤU
HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

BAD DEBT SETTLEMENT CRITICAL ISSUES IN BANK
RESTRUCTURING IN VIETNAM

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
Điện thoại – Fax: (04) 37338930
E-mail: vnep@mpi.gov.vn

MỤC LỤC
I. Tổng quan lý luận về nợ xấu ................................................................................. 2
1. Các vấn đề lý luận về nợ xấu ............................................................................ 2
1.1. Khái niệm ..................................................................................................... 2
1.2. Phân loại nợ xấu và trích lập dự phòng nợ xấu............................................. 3
2. Kinh nghiệm quốc tế trong việc xử lý nợ xấu .................................................. 6
2.1. Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Hàn Quốc...................................................... 6
2.2. Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Trung Quốc ................................................... 9
2.3. Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Thái Lan.......................................................11
2.4. Bài học cho Việt Nam ..................................................................................14
II. Thực trạng nợ xấu của Việt Nam........................................................................15
1. Khái niệm và phân loại nợ xấu ở Việt Nam..................................................15
2. Diễn biến nợ xấu của Việt Nam.....................................................................16
3. Nguyên nhân của tình trạng nợ xấu tăng cao tại Việt Nam.........................24
4. Tác động của nợ xấu và quá trình giải quyết nợ xấu đến nền kinh tế Việt
Nam.......................................................................................................................32
III. Một số gợi ý chính sách cho Việt Nam trong việc giải quyết nợ xấu và thúc đẩy
quá trình tái cơ cấu ngân hàng ................................................................................33
1. Quan điểm định hướng trong việc giải quyết nợ xấu ...................................33
2. Một số gợi ý chính sách nhằm xử lý nợ xấu và thúc đẩy quá trình tái cơ cấu
hệ thống ngân hàng ..............................................................................................35
2.1. Về phía chính phủ ........................................................................................35
2.2. Về phía các NHTM và TCTD .......................................................................41
2.3. Giải pháp t...
GII QUYT N XU – VN ĐỀ
MU CHT TRONG TÁI CƠ CU
H THNG NGÂN HÀNG
BAD DEBT SETTLEMENT -
CRITICAL ISSUES IN BANK
RESTRUCTURING IN VIETNAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIU
Đin thoi – Fax: (04) 37338930
E-mail: vnep@mpi.gov.vn
Giải quyết nợ xấu vấn đề mấu chốt trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải quyết nợ xấu vấn đề mấu chốt trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng - Người đăng: khongvananh192
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Giải quyết nợ xấu vấn đề mấu chốt trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng 9 10 5