Ktl-icon-tai-lieu

Gian lận trong báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2772 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Cuối tháng 3, đầu tháng 4 thường là mùa công bố báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Còn đối với cổ đông,
đây là mùa để họ thi tài tìm... gian lận trong các báo cáo này.
Theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15.1.2010, các công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo được
kiểm toán chậm nhất là 10 ngày sau thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm, tức khoảng ngày 10.4 đối với các
công ty kết thúc kỳ kế toán năm vào ngày 31.12. Đây cũng là yêu cầu từ phía cổ đông của nhiều công ty khác. Tuy
nhiên, không phải lúc nào yêu cầu này cũng được đáp ứng. Hoặc báo cáo chưa được kiểm toán, hoặc chỉ là các con
số tạm tính. Đến khi báo cáo kiểm toán được phát hành hay báo cáo cuối cùng được công bố thì các con số đã có
sự khác biệt đáng kể, như từ lãi cao thành lãi thấp, thậm chí lỗ, hoặc ngược lại.
Vậy nhà đầu tư phải đánh giá như thế nào về tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính chưa được kiểm
toán, hoặc số liệu tài chính dự thảo trước khi có báo cáo tài chính cuối cùng, để từ đó có quyết định đầu tư đúng
đắn?
Bài viết này đề cập đến các gian lận trong báo cáo tài chính. Đó là các thủ thuật kế toán mà chủ sở hữu hay nhà
quản lý sử dụng để làm sai lệch về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Việc này không quá
khó để thực hiện vì các chuẩn mực kế toán khá linh hoạt, cho phép áp dụng nhiều phương pháp kế toán, nhiều
nghiệp vụ mang tính đánh giá chủ quan của nhà quản lý. Các mánh khóe gian lận cũng không dễ bị phát hiện, vì đó
là gian lận các con số và không có sự mất mát tài sản hữu hình. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, khó có thể đánh
giá cách hạch toán đó là đúng hay sai.
Dưới đây là những gian lận báo cáo tài chính thường gặp.
1. Phù phép thời gian
Vào những ngày cuối năm, công ty có thể ghi nhận doanh thu trước khi thực sự xuất hàng để đạt chỉ tiêu doanh thu.
Việc hạch toán doanh thu được thực hiện ngay khi xuất hóa đơn vào ngày cuối năm trong khi sang năm mới, sau
nhiều ngày, hàng mới được xuất đi. Đối với các công ty xuất khẩu, chênh lệch thời gian nói trên thường rất lớn, đẩy
doanh thu tăng lên đáng kể. Thủ thuật này cũng có thể dễ dàng áp dụng đối với doanh thu cung cấp dịch vụ bằng
cách thay đổi thời gian và mức độ hoàn thành dịch vụ. Một hình thức khác là phân bổ chi phí hoặc thu nhập cho
nhiều kỳ, thay vì ghi nhận toàn bộ một lần hay ngược lại.
2. Tạo nghiệp vụ ảo
Các công ty có thể dùng các tổ chức hoặc cá nhân liên quan làm công cụ hỗ trợ. Chẳng hạn, ký các hợp đồng mua
bán với số lượng cao và giá bán tốt với một...
Cu i tháng 3, u tháng 4 th ng là mùa công b báo cáo tài chính c a các doanh nghi p. Còn i v i c ông, đầ ườ đố đ
ây là mùa h thi tài tìm... gian l n trong các báo cáo này.đ đ
Theo Thông t s 09/2010/TT-BTC ngày 15.1.2010, các công ty i chúng ph i công b thông tin v báo cáo c ư đạ đượ
ki m toán ch m nh t là 10 ngày sau th i h n hoàn thành báo cáo tài chính n m, t c kho ng ngày 10.4 i v i các ă đố
công ty k t thúc k k toán n m vào ngày 31.12. ây c ng là yêu c u t phía c ông c a nhi u công ty khác. Tuy ế ế ă Đ ũ đ
nhiên, không ph i lúc nào yêu c u này c ng c áp ng. Ho c báo cáo ch a c ki m toán, ho c ch là các con ũ đượ đ ư đượ
s t m tính. n khi báo cáo ki m toán c phát hành hay báo cáo cu i cùng c công b thì các con s ã Đế đượ đượ đ
s khác bi t áng k , nh t lãi cao thành lãi th p, th m chí l , ho c ng c l i. đ ư ượ
V y nhà u t ph i ánh giá nh th nào v tính trung th c và h p lý c a s li u tài chính ch a c ki m đầ ư đ ư ế ư đượ
toán, ho c s li u tài chính d th o tr c khi có báo cáo tài chính cu i cùng, t ó có quy t nh u t úng ướ để đ ế đị đầ ư đ
n?đ
Bài vi t này c p n các gian l n trong báo cáo tài chính. ó là các th thu t k toán mà ch s h u hay nhà ế đề đế Đ ế
qu n lý s d ng làm sai l ch v tình hình tài chính và k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. Vi c này không quá để ế
khó th c hi n vì các chu n m c k toán khá linh ho t, cho phép áp d ng nhi u ph ng pháp k toán, nhi u để ế ươ ế
nghi p v mang tính ánh giá ch quan c a nhà qu n lý. Các mánh khóe gian l n c ng không d b phát hi n, vì ó đ ũ đ
là gian l n các con s và không có s m t mát tài s n h u hình. Th m chí, trong nhi u tr ng h p, khó có th ánh ườ đ
giá cách h ch toán ó úng hay sai. đ đ
D i ây là nh ng gian l n báo cáo tài chính th ng g p.ướ đ ườ
1. Phù phép th i gian
Vào nh ng ngày cu i n m, công ty có th ghi nh n doanh thu tr c khi th c s xu t hàng t ch tiêu doanh thu. ă ướ để đạ
Vi c h ch toán doanh thu c th c hi n ngay khi xu t hóa n vào ngày cu i n m trong khi sang n m m i, sau đượ đơ ă ă
nhi u ngày, hàng m i c xu t i. i v i các công ty xu t kh u, chênh l ch th i gian nói trên th ng r t l n, y đượ đ Đố ườ đẩ
doanh thu t ng lên áng k . Th thu t này c ng có th d dàng áp d ng i v i doanh thu cung c p d ch v b ng ă đ ũ đố
cách thay i th i gian và m c hoàn thành d ch v . M t hình th c khác là phân b chi phí ho c thu nh p cho đổ độ
nhi u k , thay vì ghi nh n toàn b m t l n hay ng c l i. ượ
2. T o nghi p v o
Các công ty có th dùng các t ch c ho c cá nhân liên quan làm công c h tr . Ch ng h n, ký các h p ng mua đồ
bán v i s l ng cao và giá bán t t v i m t s công ty mà th c ch t là công ty m , công ty con ho c các công ty ượ
“ch em” trong t p oàn, nh m t ng doanh s t m th i, t o nhu c u và giá bán o cho hàng hóa c a công ty. Khi đ ă
c n t ch tiêu l i nhu n, các công ty c ng có th “thanh lý” hàng t n kho ho c tài s n c nh cho ng i qu n lý đạ ũ đ ườ
ho c c ông công ty. Nhân viên bán hàng c ng có th th a thu n v i khách hàng l y nhi u hàng vào cu i n m, đ ũ ă
sau ó tr l i vào u n m sau c th ng doanh s .đ đầ ă để đượ ưở
M t tr ng h p khác là công ty v i vàng ghi nh n doanh thu khi khách hàng m i ch dùng th s n ph m và có ườ
quy n tr l i hàng hóa n u không hài lòng, ho c hàng xu t i ch là hàng g i bán mà ch a c bán ra. i v i m t ế đ ư đượ Đố
s hàng hóa c thù nh hóa ch t, nhi u công ty còn cho phép khách hàng là nh ng nhà phân ph i hoàn tr l i đặ ư
hàng khi s p h t h n s d ng. M c dù th ng xuyên có m t t l hàng tr l i nh t nh nh ng vào cu i n m, công ế ườ đị ư ă
ty v n “quên” l p d phòng cho s hàng này. Mua hóa n cho nh ng chi phí không có th t c ng là m t gian l n khá đơ ũ
ph bi n. ế
3. Ghi nh m ch
Th ng g p nh t là vi c các công ty ghi nh n các kho n thu nh p khác vào doanh thu nh thu nh p t ho t ng ườ ư độ
tài chính và thu nh p b t th ng, nh m t ng t l t ng tr ng doanh thu, t o o t ng v ti m n ng phát tri n c a ườ ă ă ưở ưở ă
Gian lận trong báo cáo tài chính - Trang 2
Gian lận trong báo cáo tài chính - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Gian lận trong báo cáo tài chính 9 10 150