Ktl-icon-tai-lieu

Giao dịch tương lai trong kinh doanh ngoại hối

Được đăng lên bởi Phuong Bich
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tiểu luận - Bộ môn Kinh doanh ngoại hối

C.THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
TƯƠNG LAI Ở VI ỆT NAM
I.Lý thuyết chung về giao dịch ngoại hối tương lai:
1. Khái niệm:
Giao dich ngoại tệ tương lai là một thỏa thuận mua bán một số lượng ngoại tệ đã biết
theo tỷ giá cố định tại thời điểm hợp đồng có hiệu lực và việc chuyển giao ngoại tệ được
thực hiện vào một ngày trong tương lai được xác định bởi sở giao dịch(IMM)
2.Đặc điểm:
-

Hợp đồng được giao dịch tại Sở giao dịch thông qua trung gian là các nhà môi
giới.

-

Hàng hóa giao dịch trên hợp đồng tương lai phải là các hàng hóa được lựa chọn và
là các hàng hóa có tính thanh khoản cao.

-

Hợp đồng tương lai quy định khối lượng giao dịch theo hợp đồng.

-

Thời gian và địa điểm giao hàng: Được Sở Giao dịch xác định cụ thể
(thường thì các hợp đồng được thực hiện chuyển giao vào một thời điểm xác định
trong các tháng)

-

Giá cả thực hiện: Là giá thực hiện tại thời điểm phản ánh các kỳ vọng về giá của
người mua và người bán.

-

Thành viên:


Nhà kinh doanh ở sàn giao dịch (floor traders): Thường là các nhà đầu cơ
(speculators) hoặc đại diện cho các ngân hàng, công ty mà sử dụng thị
trường tương lai để bổ sung cho các giao dịch kỳ hạn.
Nhóm thực hiện : Nhóm 4

1

Bài tiểu luận - Bộ môn Kinh doanh ngoại hối



Nhà môi giới ở sàn giao dịch( floor brokers): Là đại diện của các công ty
đầu tư, những công ty chuyên môi giói đầu tư ăn hoa hồng.

3.Ưu điểm, nhược điểm:
-

Ưu điểm:


Sẵn sàng cung cấp những hợp đồng có giá trị nhỏ.



Cho phép các bên tham gia có thể sang nhượng lại hợp đồng vào bất kỳ
thời điểm nào trước khi hợp đồng hết hạn.


-

Chi phí tham gia thấp.

Nhược điểm


Chỉ cung cấp giới hạn cho một vài ngoại tệ mạnh và một vài ngày chuyển
giao trong năm.



Có tính chất bắt buộc phải thực hiện khi đến hạn.



Điều kiện tham gia vào thị trường là cao do phải giao dịch thông qua trung
tâm giao dịch.

II. Thực trạng việc thực hiện nghiệp vụ ngoại hối tương lai tại Việt Nam:
Giao dich tương lai được thực hiện phổ biến ở các nước có thị trường tài chính phát triển.
Ở đó giao dịch tương lai không chỉ được thực hiện trên thị trường ngoại hối mà còn được
thực hiện trên thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa.
Ở Việt Nam hiện tại chưa thực hiện giao dịch ngoại hối tương lai mà mới chỉ có 1 vài
giao dịch hàng hóa tương lai
Từ năm 2004, Chính phủ chỉ định ngân hàng cổ phần kỹ thương Techcombank hợp tác
với chuyên gia Singapore và hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam Vicofa, để thực hiện
chương tr...
Bài tiểu luận - Bộ môn Kinh doanh ngoại hối
C.THỰC TRẠNG NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
TƯƠNG LAI Ở VI ỆT NAM
I.Lý thuyết chung về giao dịch ngoại hối tương lai:
1. Khái niệm:
Giao dich ngoại tệ tương lai một thỏa thuận mua bán một số lượng ngoại tệ đã biết
theo tỷ g cố định tại thời điểm hợp đồng hiệu lực và việc chuyển giao ngoại tệ được
thực hiện vào một ngày trong tương lai được xác định bởi sở giao dịch(IMM)
2.Đặc điểm:
- Hợp đồng được giao dịch tại S giao dịch thông qua trung gian các n môi
giới.
- Hàng hóa giao dịch trên hợp đồng tương lai phải là các hàng hóa được lựa chọn và
là các hàng hóa có tính thanh khoản cao.
- Hợp đồng tương lai quy định khối lượng giao dịch theo hợp đồng.
- Thời gian và địa điểm giao hàng: Được Sở Giao dịch xác định c thể
(thường thì các hợp đồng được thực hiện chuyển giao vào một thời điểmc định
trong các tháng)
- Giá c thực hiện: giá thực hiện tại thời điểm phản ánhc kỳ vọng về giá của
người mua và người bán.
- Thành viên:
Nhà kinh doanh sàn giao dịch (floor traders): Thường các nhà đầu
(speculators) hoặc đại diện cho các ngân hàng, công ty mà sử dụng thị
trường tương lai để bổ sung cho các giao dịch kỳ hạn.
Nhóm thực hiện : Nhóm 4 1
Giao dịch tương lai trong kinh doanh ngoại hối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao dịch tương lai trong kinh doanh ngoại hối - Người đăng: Phuong Bich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giao dịch tương lai trong kinh doanh ngoại hối 9 10 594