Ktl-icon-tai-lieu

Gíao trình kế toán chi phí

Được đăng lên bởi tr1357911-gmail-com
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 3732 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Giáo trình kế toán chi phí

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ
TOÁN CHI PHÍ

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ 1

Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ
Nghiên cứu kế toán chi phí giúp cho chúng ta thấy rõ vai trò của nhà quản trị lẫn vai trò của kế
toán viên trong quản lý chi phí ở một tổ chức. Nhà quản trị thực hiện các giai đoạn nào của quá
trình quản lý ? Kế toán chi phí có thể giúp cho nhà quản trị như thế nào trong các giai đoạn này ?
Quyển sách này đề cập đến những câu hỏi đó. Trong chương này chúng ta xem xét vai trò của kế
toán chi phí ở đâu trong một tổ chức, và chủ yếu đề cập đến tổ chức là công ty sản xuất, trên cơ sở
đó làm nền tảng để nghiên cứu các chương tiếp theo.

MỤC ĐÍCH VÀ CHỨC NĂNG CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ
Mục đích
Kế toán là một hệ thống thông tin chủ yếu và đáng tin cậy nhất ở hầu hết các tổ chức, hệ thống này
cung cấp tho6nng tin nhằm 5 mục đích chính sau:
Mục đích 1: Phục vụ cho việc đề ra các chiến lược tổng quát và kế hoạch dài hạn: gồm quá trình
phát triển đầu tư vào sản phẩm mới và đầu tư cho tài sản hữu hình, vô hình (bằng sáng chế, nhãn
hiệu, con người…)
Mục đích 2: Cung cấp thông tin liên quan đến các giai đoạn phân bổ nguồn lực như sản phẩm và
trọng tâm khách hàng và định giá, thường được thực hiện qua các báo cáo về khả năng sinh lời của
sản phẩm dịch vụ, loại nhãn hiệu, khách hàng, kênh phân phối v.v…
Mục đích 3: Phục vụ cho việc lập kế hoạch chi phí và kiểm soát chi phí của các mặt hoạt động,
được thực hiện qua các báo cáo về các khoản thu, chi, tài sản và trách nhiệm của các bộ phận và
những khu vực trách nhiệm khác.
Mục đích 4: Đo lường kết quả và đánh giá con người. Gồm những so sánh kết quả thực tế với kế
hoạch. Nó có thể dựa vào các thước đo tài chính và phi tài chính.
Mục đích 5: Thỏa mãn các quy định và yêu cầu pháp lý, các quy định và chế độ thường ấn định
các phương pháp kế toán phải tuân thủ. Những báo cáo tài chính phải tuân thủ các quy định của
chế độ kế toán, cũng như chịu ảnh hưởng của các Cơ quan Nhà nước, như vụ chế độ kế toán hoặc
hội đồng chuẩn mực kế toán.
Tong 5 múc đích trên, kế toán quản trị tập trung vào các mục đích từ 1 đến 4, kế toán tài chính chú
trọng vào mục đích 5. Kế toán chi phí cung cấp thông tin phục vụ cho kế toán quản trị và kế toán
tài chính, nên kế toán chi phí hướng đến cả 5 mục đích nói trên.

Chức năng của kế toán chi phí
Để đạt được những mục tiêu nói trên, kế toán chi phí cung cấp thông tin hỗ trợ cho một số chức
năng khác nhau về mặt tổ chức – kiểm soát hoạt động, tính giá thành...
Giáo trình kế toán chi phí
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ
TOÁN CHI PHÍ
Gíao trình kế toán chi phí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gíao trình kế toán chi phí - Người đăng: tr1357911-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Gíao trình kế toán chi phí 9 10 870