Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình kế toán tài chính

Được đăng lên bởi trangquynh-3892
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

CHỦ BIÊN: GS.TS Ngô thế Chi
TS.Trương Thị Thuỷ
THÀNH VIÊN THAM GIA:
1.PGS.TS.Nguyễn Đình Đỗ
2.Ths.Nguyễn Vũ Việt
3.TS.Trần văn Dung
4.Ths.Nguyễn Thị Hoà
5.TS.Lê văn Liên
6.Ths.Dương Nhạc
7.Ths.Trần Thị Biết
8.Ngô xuân Tỵ
9.Ths.Thái Bá Công
10.Ths.Bùi Thị Thuý

ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Chương 1: Tổ chức công tác KTTC trong doanh nghiệp (Đ/c Đỗ)
1.1. Vai trò, nhiệm vụ KTTC trong doanh nghiệp

1.1.1Vai trò của kế toán trong quản lý kinh tế
1.1.2Yêu cầu và nội dung của kế toán tài chính
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp
1.2. Những khái niệm, nguyên tắc KTTC

1.2.1 Các khái niệm sử dụng trong kế toán
1.2.2 Nguyên tắc kế toán
1.3Tổ chức công tác KTTC trong doanh nghiệp
1.3.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
1.3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
1.3.3 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán
1.3.4 Tổ chức vận dụng hình thức tổ chức công tác kế toán
1.3.5 Tổ chức kiểm tra kế toán
1.3.6 Tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính
Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu (Đ/c
Dung)
2.1. Nhiệm vụ kế toán
2.2. Kế toán vốn bằng tiền
2.2.1 Kế toán tiền mặt
2.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
2.2.3 Kế toán tiền đang chuyển
2.3. Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn
2.3.1 Kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn
2.3.2 Kế toán đầu tư ngắn hạn khác
2.4. Kế toán các khoản phải thu
2.4.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng

2.4.2 Kế toán thuế GTGT được khấu trừ
2.4.3 Kế toán phải thu phải nộp nội bộ
2.4.4 Kế toán các khoản phải thu khác
2.4.5 Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi
2.5. Kế toán các khoản tạm ứng
2.6. Kế toán chi phí trả trước
2.7. Kế toán các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
Chương 3: Kế toán vật tư ( Đ/c Chi)
3.1. Nhiệm vụ kế toán các loại vật tư
3.2. Phân loại và đánh giá vật tư
3.2.1 Phân loại
3.2.2 Đánh giá vật tư
3.3. Hạch toán chi tiết vật tư
3.4. Kế toán tổng hợp vật tư theo phương pháp kê khai thường xuyên
3.5. Kế toán vật tư, hàng hóa theo phương pháp kiểm kê định kỳ
3.6. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và đánh giá lại vật tư
3.7. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Chương 4: Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn
( Đ/c Hoà và Đ/c Biết)
4.1. Nhiệm vụ kế toán …
4.2. Phân loại và đánh giá TSCĐ
4.3. Hạch toán chi tiết TSCĐ
4.4. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ
4.4.1 Kế toán tăng TSCĐ hữu hình
4.4.2Kế toán tăng TSCĐ vô hình
4.5 Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ
4.5.1 Kế toán giảm TSCĐ hữu hình
4.5.2 Kế toán giảm TSCĐ vô hình

4.6. Kế toán khấu hao T...
GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
CHỦ BIÊN: GS.TS Ngô thế Chi
TS.Trương Thị Thuỷ
THÀNH VIÊN THAM GIA:
1.PGS.TS.Nguyễn Đình Đỗ
2.Ths.Nguyễn Vũ Việt
3.TS.Trần văn Dung
4.Ths.Nguyễn Thị Hoà
5.TS.Lê văn Liên
6.Ths.Dương Nhạc
7.Ths.Trần Thị Biết
8.Ngô xuân Tỵ
9.Ths.Thái Bá Công
10.Ths.Bùi Thị Thuý
giáo trình kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình kế toán tài chính - Người đăng: trangquynh-3892
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
giáo trình kế toán tài chính 9 10 453