Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kinh tế Vi mô

Được đăng lên bởi gdtmqt2012-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1899 lần   |   Lượt tải: 2 lần
5/13/2011

KINH TẾ VI MÔ



Giáo trình Kinh tế Vi mô



Sách bài tập, câu hỏi trắc nghiệm của trường Đại
học Kinh tế Quốc dân



Kinh tế học (David Beggs)



Kinh tế học (Paul Samuelson)

Lịch sử ra đời và phát triển của kinh tế học
- Adam Smith/ David Ricardo
- Keynes
2. Kinh tế học:
 Kinh tế học là môn học nghiên cứu cách thức mà xã
hội phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho những mục
tiêu mang tính cạnh tranh.
 Kinh tế học là một môn khoa học nghiên cứu cách
thức mà xã hội giải quyết ba vấn đề: sản xuất cái gì,
sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai.
1.

CHƯƠNG I: KINH TẾ VI MÔ VÀ
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ
BẢN CỦA DOANH NGHIỆP

Trọng số

Hình thức kiểm tra

Điểm chuyên cần

10%

Điểm danh

Điểm giữa kỳ

30%

Thi viết

Điểm cuối kỳ

60%

Thi trắc nghiệm trên máy



Kinh tế học Vĩ mô: là ngành học nghiên cứu tổng thể nên kinh
tế, tập trung vào sự tác động qua lại, bỏ qua chi tiết



Kinh tế học Vi mô: là một bộ phận của kinh tế học, nghiên cứu
hành vi của từng thành viên trong nền kinh tế. Tập trung vào chi
tiết các vấn đề cụ thể bỏ qua sự tác động qua lại (chú ý: bỏ qua
sự tác động qua lại được hiểu là cô lập ảnh hưởng của các biến
số khác bằng phương pháp giả định

1

5/13/2011

Ba thành viên của nền kinh tế:
- Chính phủ
- Người tiêu dùng
- Doanh nghiệp (nhà sản xuất)
Tương tác với nhau theo ba cơ chế: kế hoạch tập
trung, thị trường tự do, cơ chế hỗn hợp



Vai trò của Chính phủ với người tiêu dùng và doanh
nghiệp:
 Quản lý
 Hỗ trợ/ tạo điều kiện
 Định hướng



Vai trò của người tiêu dùng và doanh nghiệp đối với chính
phủ: phản ánh cho Chính phủ biết về tính hiệu quả và hợp
lý của những chính sách mà chính phủ đưa ra.

Người tiêu dùng và Nhà sản xuất sẽ tương tác
với nhau trên hai thị trường:
- Thị trường yếu tố sản xuất:
- Người tiêu dùng, hộ gia đình cung sức lao
động, yếu tố đầu vào sản xuất
- Thị trường hàng hóa:
- Doanh nghiệp, nhà sản xuất cung hàng hóa



WHAT



HOW



FOR WHOM



WHERE

Chỉ cần trả lời sai một trong 4 câu hỏi trên  Thất
bại



Số liệu: so sánh tương đối, tuyệt đối
Mô hình:



Nguyên tắc



◦ Cần phải lựa chọn vì tài nguyên là khan hiếm
◦ Lựa chọn được vì có nhiều cách sử dụng cùng một
nguồn tài nguyên cho trước


Mục đích lựa chọn của các thành viên trong nền
kinh tế là hoàn toàn khác nhau
◦ Doanh nghiệp: tối đa hóa lợi nhuận
◦ Người tiêu dùng: tối đa hóa lợi ích
◦ Chính phủ: tối đa hóa phúc lợi xã hội

2

5/13/2011

Công cụ lựa chọn:
- Chi phí cơ hội (OC) là giá trị của lựa chọn tốt nhất
đã bị bỏ qua khi ti...
5/13/2011
1
KINH TẾ VI MÔ
CHƯƠNG I: KINH TẾ VI MÔ
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ
BẢN CỦA DOANH NGHIỆP
Giáo trình Kinh tế Vi mô
Sách bài tập, câu hỏi trắc nghiệm của trường Đại
học Kinh tế Quốc dân
Kinh tế học (David Beggs)
Kinh tế học (Paul Samuelson)
Trọng số
Hình thức kiểm tra
Điểm chuyên cần
10%
Điểm danh
Điểm giữa kỳ
30%
Thi viết
Điểm cuối kỳ
60%
Thi trắc nghiệm trên máy
1. Lịch sử ra đời phát triển của kinh tế học
- Adam Smith/ David Ricardo
- Keynes
2. Kinh tế học:
Kinh tế học môn học nghiên cứu cách thức
hội phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho những mục
tiêu mang tính cạnh tranh.
Kinh tế học một môn khoa học nghiên cứu cách
thức hội giải quyết ba vấn đề: sản xuất cái ,
sản xuất như thế nào sản xuất cho ai.
Kinh tế học : ngành học nghiên cứu tổng th nên kinh
tế, tập trung vào sự tác động qua lại, bỏ qua chi tiết
Kinh tế học Vi : là một bộ phận của kinh tế học, nghiên cứu
hành vi của từng thành viên trong nền kinh tế. Tập trung vào chi
tiết các vấn đề cụ thể bỏ qua sự tác động qua lại (chú ý: bỏ qua
sự tác động qua lại được hiểu lập ảnh hưởng của các biến
số khác bằng phương pháp giả định
Giáo trình Kinh tế Vi mô - Trang 2
Giáo trình Kinh tế Vi mô - Người đăng: gdtmqt2012-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo trình Kinh tế Vi mô 9 10 0