Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình kinh tế vĩ mô chính quy

Được đăng lên bởi Link Ta Link Tink
Số trang: 193 trang   |   Lượt xem: 5856 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA GIÁO DỤC CƠ BẢN
BỘ MÔN KINH TẾ

BÀI GIẢNG MÔN

KINH TẾ VĨ MÔ
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011

Giảng viên: Ths.Trần Mạnh Kiên

1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

KINH TẾ VĨ MÔ
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011
1. Mã số môn học
2. Tổng số tín chỉ: 3
3. Điều kiện tham dự: Sau khi hoàn tất môn Kinh tế vi mô
4. Giảng viên: ThS. Trần Mạnh Kiên; Email: kienkinhte1@yahoo.com (sinh viên có
thể add nick này hỏi bài cho nhanh).
5. Giới thiệu môn học
Môn học giới thiệu những nét tổng quát về kinh tế vĩ mô; nội dung và ý nghĩa
của các biến số kinh tế vĩ mô; những khái niệm kinh tế vĩ mô cơ bản như lạm phát,
thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế và một số vấn đề khác có liên quan. Môn học cũng
giới thiệu một số mô hình căn bản và các chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tài
khóa, chính sách tiền tệ…
6. Mục tiêu của môn học
Giúp sinh viên hiểu những khái niệm căn bản về kinh tế vĩ mô như GDP, lạm
phát, thất nghiệp. Hiểu được một cách đại cương cách thức vận hành của nền kinh tế.
Giúp sinh viên hiểu và giải thích được những hiện tượng kinh tế vĩ mô căn bản đang
diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới cũng như lý do và hệ quả khi nhà nước thực hiện
các chính sách kinh tế vĩ mô…
Giúp tạo cho sinh viên tư duy phê phán (critical thinking), cởi mở, biết nhìn
một vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau, biết chấp nhận những quan điểm khác biệt,
có cái nhìn ở tầm tổng thể về một vấn đề. Áp dụng được cách tư duy của của kinh tế
học vào trong cuộc sống hàng ngày và nâng cao một số kỹ năng mềm khác (xem kỹ
hơn ở trang cuối của đề cương).
7. Đề cương tổng quát
Chương 1: Mười nguyên lý của kinh tế học
Chương 2: Số liệu kinh tế vĩ mô
-

Giới thiệu một số chỉ tiêu trong kinh tế vĩ mô như GDP, CPI…

-

Phương pháp tính các chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia

-

Sử dụng các chỉ tiêu trong việc so sánh

Chương 3: Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng
-

Các yếu tố của tổng cầu
2

-

Mô hình xác định sản lượng cân bằng

-

Số nhân tổng cầu

-

Nghịch lý của tiết kiệm

-

Phân tích mô hình số nhân

-

Tác động của chính sách tài khóa

Chương 4: Mô hình tổng cung-tổng cầu
-

Khái niệm về đường tổng cung-tổng cầu

-

Những yếu tố tác động vào tổng cung-tổng cầu

-

Sử dụng tổng cung-tổng cầu để lý giải các biến động kinh tế ngắn hạn

Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ
-

Khái quát về tiền tệ và ngân hàng

-

Các công cụ của chính sách tiền tệ

-

Tác động của chính sách tiền tệ vào nền kinh tế

Chương 6: Lạm phát và thất nghiệp
-

Lạm phát

-

Thất nghiệp

-

Quan...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC NGÂN HÀNG TP.H CHÍ MINH
KHOA GIÁO DC CƠ BN
B MÔN KINH T
BÀI GING MÔN
KINH T VĨ
HC K I NĂM HC 2010-2011
Ging viên: Ths.Trn Mnh Kiên
giáo trình kinh tế vĩ mô chính quy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình kinh tế vĩ mô chính quy - Người đăng: Link Ta Link Tink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
193 Vietnamese
giáo trình kinh tế vĩ mô chính quy 9 10 998