Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kinh tế

Được đăng lên bởi anhkhoaqna
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU ÔN TẬP
MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
Hình thức thi: Tự luận, thời gian thi: 90 phút
(SV được sử dụng bảng HTTK)
NỘI DUNG ĐỀ THI LÀ CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN CÁC NGHIỆP VỤ
CỦA CÁC CHƯƠNG
Phần chung cho các chương
- Khái niệm, nguyên tắc
- Chứng từ
- Sổ sách
Nghiệp vụ cho mỗi chương
Chương 1- KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
1. Kế toán tiền
1.1 Kế toán tiền mặt, TGNH : tập trung các nghiệp vụ hạch toán tăng giảm tiền
mặt, TGNH
-

Tăng do rút tiền, thu nợ, thu bán hàng, thu do nhận vốn góp, nhà nước cấp

-

Tăng do vay mượn

-

Thu từ hoạt động tài chính (lãi TGNH, lãi mua bán chứng khoán, lãi góp
vốn, chiết khấu thanh toán được hưởng) và hoạt động khác (thu thanh lý,
thu bồi thường …)

-

Giảm cho thanh toán nợ, mua vật tư hàng hóa, dịch vụ

-

Giảm do đem đầu tư góp vốn, đem ký quỹ, ký cược

1.2 Kế toán phải thu khách hàng
-

Phải thu về bán SP, HH chưa thu tiền

-

Hoàn tiền cho khách hàng do thanh toán thừa

-

Nhận ứng trước, thu tiền khách hàng

-

Trừ nợ phải thu cho khách hàng do K.H được hưởng chiết khấu thanh toán,
chiết khấu thương mại, giảm giá cho khách hàng hoạc khách hàng trả lại
hàng

1.3 Kế toán phải thu khác
Tập trung nghiệp vụ xử lý hàng thiếu do lỗi DN, do người bán giao thiếu
1.4 Kế toán dự phòng phải thu khó đòi
-

Nghiệp vụ lập dự phòng

-

Xóa sổ khoản phải thu khó đòi

-

Hoàn nhập dự phòng

Chương II- KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
1. Kế toán tiền lương
-

Phải thanh toán cho người lao động về lương, thưởng, phúc lợi, BHXH trả
thay lương

-

Khoản khấu trừ vào thu nhập (BHXH, YT, BHTN, thuế TNCN, bồi
thường, tạm ứng, tiền điện nước…)

-

Thanh toán cho CNV bằng tiền

2. Kế toán khoản trích theo lương
-

Khoản trích theo lương theo qui định

-

BHXH trả thay lương cho người lao động

-

Nhận BHXH từ cơ quan BHXH, nhận KPCĐ được cấp bù

-

Thanh toán BHXH, YT, TN, KPCĐ cho các đơn vị

-

Chi KPCĐ tại đơn vị

-

Thanh toán BHXH cho người lao động

Chương III- KẾ TOÁN NVL và CCDC
1. Kế toán NVL

Các nghiệp vụ tăng giảm NVL
-

Mua và nhập kho NVL trong nước(có CP vận chuyển, bốc dỡ)

-

Nhận vốn góp, Nhà nước cấp

-

Nhập kho do thuê ngoài gia công chế biến, nhập từ hàng đi trên đường

-

Xử lý nghiệp vụ kiểm kê thừa, thiếu

-

Xuất NVL dùng cho các bộ phận (PP tính trị giá xuất: bình quân, nhập
trước xuất trước)

-

Xuất góp vốn

-

NVL giảm do mua hàng được giảm giá, chiết khấu, do hao hụt tromg định
mức

2 Kế toán công cụ dụng cụ
-

Nghiệp vụ tăng tương tự NVL

-

Giảm công cụ do xuất sử dụng loại phân bổ 1 lần, nhiều...
TÀI LIỆU ÔN TẬP
MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1
Hình thc thi: T lun, thi gian thi: 90 phút
(SV được s dng bng HTTK)
NỘI DUNG Đ THI LÀ CÁC BÀI TP LIÊN QUAN CÁC NGHIP V
CỦA CÁC CHƯƠNG
Phn chung cho các chương
- Khái nim, nguyên tc
- Chng t
- Sch
Nghip v cho mỗi chương
Chương 1- K TOÁN TIN VÀ CÁC KHON PHI THU
1. Kế toán tin
1.1 Kế toán tin mt, TGNH : tp trung các nghip v hạch toán tăng giảm tin
mt, TGNH
- Tăng do rút tin, thu n, thu bán hàng, thu do nhn vốn góp, nhà nước cp
- Tăng do vay mượn
- Thu t hoạt động tài chính (lãi TGNH, lãi mua bán chng khoán, lãi góp
vn, chiết khấu thanh toán được hưởng) và hoạt động khác (thu thanh lý,
thu bồi thường …)
- Gim cho thanh toán n, mua vt tư hàng hóa, dch v
- Gim do đem đầu tư góp vn, đem ký qu,cược
1.2 Kế toán phi thu khách hàng
- Phi thu v bán SP, HH chưa thu tin
Giáo trình kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình kinh tế - Người đăng: anhkhoaqna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giáo trình kinh tế 9 10 519