Ktl-icon-tai-lieu

GIáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương Tài chính công

Được đăng lên bởi Lai Thi Thanh Nga
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 5296 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch−¬ng 8. Tμi chÝnh c«ng

Ch−¬ng 8. Tμi chÝnh c«ng

Chương 8. Tài chính công
1. Khái niệm và bản chất của Ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước (NSNN) là dự toán (kế hoạch) thu – chi bằng tiền của nhà nước
trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).
Năm ngân sách (hay còn gọi là năm tài chính hoặc tài khoá) là giai đoạn mà trong đó dự
toán thu – chi tài chính đã được phê chuẩn của Quốc hội có hiệu lực thi hành. Ở hầu hết
các nước, năm ngân sách có thời hạn bằng 1 năm dương lịch, nhưng thời điểm bắt đầu và
kết thúc năm ngân sách ở mỗi nước có khác nhau. Ở đa số các nước (trong đó có Việt
nam), năm ngân sách trùng năm dương lịch (bắt đầu 1/1, kết thúc 31/12) như Pháp, Bỉ,
Hà lan, Trung quốc. Một số nước như Anh, Nhật, năm ngân sách bắt đầu từ 1/4 năm
trước và kết thúc vào 31/3 năm sau. Úc thì từ 1/7 năm trước đến 30/6 năm sau, Mỹ từ
1/10 năm trước đến 30/9 năm sau. Việc quy định năm ngân sách là hoàn toàn do ý chí
chủ quan của từng nhà nước.
Về mặt bản chất, NSNN là hệ thống những mối quan hệ kinh tế giữa nhà nước và xã hội
phát sinh trong quá trình nhà nước huy động và sử dụng các nguồn tài chính nhằm đảm
bảo yêu cầu thực hiện các chức năng của nhà nước. Các quan hệ kinh tế này bào gồm:
-

Quan hệ kinh tế giữa NSNN và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ
Quan hệ kinh tế giữa NSNN và các tổ chức tài chính trung gian
Quan hệ kinh tế giữa NSNN và các tổ chức xã hội
Quan hệ kinh tế giữa NSNN và các hộ gia đình
Quan hệ kinh tế giữa NSNN và thị trường tài chính

- Quan hệ kinh tế giữa NSNN với hoạt động tài chính đối ngoại
Hệ thống ngân sách nhà nước được tổ chức theo một trong hai mô hình sau:
- Mô hình nhà nước liên bang: NSNN được tổ chức theo 3 cấp
•
•
-

Ngân sách liên bang
Ngân sách bang

• Ngân sách địa phương
Mô hình nhà nước thống nhất: NSNN gồm 2 cấp
•

Ngân sách trung ương

• Ngân sách địa phương
Tại Việt nam, theo tinh thần Luật Ngân sách nhà nước, được thông qua ngày 20 tháng 3
năm 1996 và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 1997, hệ thống NSNN bao gồm 4
cấp:
-

- Ngân sách cấp tỉnh (tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương)
- Ngân sách cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)
- Ngân sách cấp xã (xã, phường, thị trấn)
Cơ quan quản lý quỹ của NSNN là Kho bạc Nhà nước. Hệ thống Kho bạc Nhà nước Việt
nam được thành lập theo quyết định QĐ 07/HĐBT ngày 4/1/90 và chính thức đi vào hoạt
động ngày 1/4/90.

2. Vai trò của ngân sách nhà nước trong nền kinh tế
Ngân sách nhà nước là công cụ quản lý vĩ mô mà nhà nước sử dụng để ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương Tài chính công - Người đăng: Lai Thi Thanh Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
GIáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương Tài chính công 9 10 252